Organisering av fag og campuser

UiT har fått en ny enhet på nivå to i organisasjonen: Norges arktiske universitetsmuseum og akademi for kunstfag (tidligere Det kunstfaglige fakultet og Tromsø Museum - Universitetsmuseet). Organisatorisk modell for den nye enheten er også vedtatt.

 

Organiseringen av Norges arktiske universitetsmuseum og akademi for kunstfag ser slik ut. Foto: UiT

Navn og organisering ble vedtatt på universitetsstyremøtet 25. oktober 2018. Vedtaket var i hovedsak er i tråd med universitetsdirektørens innstilling, med unntak av punkt to. Der endret man fra to visedirektører til visedirektør(er), med "ansvar for kjernevirksomheten". 

Slik ble det endelig vedtaket:

 • Navn for den nye enheten skal være «Norges arktiske universitetsmuseum og akademi for kunstfag»
 • Direktøren ved den nye enheten får fullmakter til å utpeke visedirektør(er), med ansvar for kjernevirksomheten. Omfang og ansvarsområder for disse funksjonene fastsettes etter avtale med universitetsledelsen.
 • Den nye enheten etableres med tre enheter på nivå tre: Kunstakademiet, Musikkonservatoriet og Universitetsmuseet
 • Alle enhetene på nivå tre ledes av en faglig leder tilsvarende instituttleder. Det må vurderes om alle enhetene har behov for en full stilling, basert både på omfang og rekrutteringsgrunnlag
 • Inntil fem millioner fra UiTs strategiske fond skal i 2019 og 2020 benyttes til konkrete utviklings- og integreringsprosjekter.

I møteportalen kan du lese hele saksfremlegget.

Se tidslinje for det videre arbeidet med den nye enheten.

BAKGRUNN FOR SAKEN:

Universitetsstyret ba allerede i 2015 om en organisasjonsgjennomgang av UiT Norges arktiske universitet, etter blant annet fire fusjoner på få år. Styret anså en reduksjon i antall fakulteter og en bedre campusorganisering ville være et bidrag til å håndtere noen sentrale utfordringer for universitetet.

Organisatorisk plassering av det Det kunstfaglige fakultet

Det var etter at universitetsstyret i juni 2017 vedtok at Det kunstfaglige fakultet ikke lenger skulle være enhet på nivå to, at det har vært utredet hvor fakultetet skal plasseres organisatorisk.

En arbeidsgruppe fikk høsten 2017 i oppdrag å utrede dette, og gruppa leverte sin rapport 5. november, og du kan lese den her.

Mulighetsstudie av Tromsø Museum - Universitetsmuseet

Tromsø Museum - Universitetsmuseet. Foto: Randi Solhaug
Basert på dette leverte universitetsdirektøren en innstilling til universitetsstyret, hvor det ble anbefalt å oppnevne et utvalg som skulle foreta en mulighetsstudie av Tromsø Museums funksjon og plass ved UiT Norges arktiske universitet. Utvalget skulle som ledd i sitt arbeid også vurdere mulighetene for en nærmere samordning og samorganisering av virksomhetene ved TMU og Det kunstfaglige fakultet.

Forslaget ble enstemmig vedtatt på universitetsstyret 31. november 2017. Et utvalg ledet av HT-sjef Inger Buresund tok fatt på oppgaven i februar 2018. Rapporten fra utvalget ble lagt fram 2. mai 2018.

Rapporten ble sendt ut på høring i organisasjonen med høringsfrist 4. juni 2018 (les høringssvarene lenger ned på siden). Basert på dette la universitetsdirektøren fram sitt saksframlegg (sak 15/18).

Universitetsstyret hadde saken til behandling i sitt møte 19. juni, og vedtok følgende:

 1. Universitetsdirektøren bes om å arbeide videre med å avklare mulighetene for en flytting av dagens musikkonservatorium til et fremtidig kulturkvartal i sentrum av Tromsø
 2. Det kunstfaglige fakultet skal slås sammen med Tromsø Museum – universitetsmuseet til en organisatorisk enhet på nivå 2 ved UiT. Målsettingen er at den nye enheten skal etableres fra 1.1.2019
 3. Universitetsdirektøren bes om å forberede en sak som redegjør nærmere for tidsplan, prosess og organisatoriske forhold rundt sammenslåingen

På universitetsstyremøtet 6. september 2018 fikk styret fremlagt oppfølgingssak av vedtaket om sammenslåing av TMU og Kunstfak. Universitetsdirektørens innstilling ble enstemmig vedtatt, med et tillegg i punkt 4 angående mulighet for å foreslå flere modeller.

Saken var på høring hos berørte parter, og du kan lese høringssvarene lenger ned på denne siden. Saken ble på nytt behandlet i styret 25. oktober 2018, og endelig organisering av enheten ble vedtatt (se vedtaket lenger opp på siden).

Campusadministrasjon i Alta og Harstad

Styresaken om fremtidig campusadministrasjon i Alta og Harstad har i oktober/november vært ute på høring. Du kan lese høringssvarene lenger ned på denne siden.

Styret fattet dette vedtaket 29. juni 2017:

1.     UiT Norges arktiske universitet skal fra 1.1.2018 være organisert i seks fakulteter med følgende sammensetning:

 • Det helsevitenskapelige fakultet + Avdeling for vernepleie + Idrettshøgskolen
 • Fakultet for naturvitenskap og teknologi + fagmiljø i samfunnssikkerhet, sikkerhet og beredskap
 • Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi
 • Det juridiske fakultet
 • Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi
 • Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning + Institutt for reiseliv og nordlige studier + Institutt for barnevern og sosialt arbeid

2.     Det kunstfaglige fakultet skal fra 1.1.2018 ikke være en enhet på nivå 2. Den nærmere organisatoriske plasseringen av dagens Kunstfak. avgjøres av styret høsten 2017 basert på en egen utredning der sammenslåing med TMU og HSL-fakultetet vurderes som alternativene.

3.     Det skal etableres overgangsordninger for fakultetsstyrene som sikrer sammenslåtte fakulteter representasjon i første styreperiode. IVT-fak.og NT-fak skal ha overlappende styrerepresentasjon.

4.     Fra 1.1.2018 opprettes det to regionale viserektorstillinger ved UiT. Stillingene skal inngå i universitetets toppledelse og ha et regionalt ansvar for (det som i dag er) Finnmark og Nord-Troms samt Sør-Troms og Nordland. Hovedsete for stillingene legges til Alta og Harstad

5.     Universitetsstyret legger til grunn at universitetets formelle organisering har betydning for faglig aktivitet. En styrking av kjerneaktiviteten må også skje gjennom satsing på faglige møteplasser i organisasjonen. Implementering av ny organisasjonsstruktur må derfor omfatte en målrettet satsing på slike møteplasser, for eksempel i form av forskningsgrupper og utvikling av tverrfaglig forskningsområder.

6.     Et premiss for endringen i fakultetsorganiseringen er at det skal gi mer robuste enheter på nivå 2, og at fakultetene skal bli bedre i stand til å gjennomføre oppgaver på vegne av UiT. Styret forventer at delegering av oppgaver og myndighet tillegges vekt ved implementering av ny organisasjonsstruktur og i arbeidet med å gjennomgå administrative tjenester (Adm2020).

7.     Universitetsstyret slutter seg til de skisserte justeringene i virksomhetsstyringen ved UiT og forslag til videre arbeid med instituttorganisering og utredning av styringsordninger for instituttnivået.

Slik ser det nye organisasjonskartet over UiT ut fra 1.1.2018 (forenklet modell). Foto: xxx

Universitetsstyremøtet ble live streamet, og du kan se opptaket her.

Her kan du lese mer om bakgrunnen for denne saken Bakgrunnsdokumenter

Her finnes en oversikt over noen av de bakgrunnsdokumentene som benyttes i arbeidet med faglig organisering og campusorganisering.

Dokumentoversikt finnes her.