Semesterstart, Høst 2023:
Ledelse - erfaringsbasert master, Harstad

Velkommen til UiT Norges arktiske universitet! Vi er så glade for at du har valgt å studere hos oss.
Her finner du viktig informasjon til Ledelse - erfaringsbasert master.

Obligatorisk oppmøte

Det er obligatorisk oppmøte og registrering på første studiedag. Du skal møte opp:Kan du ikke møte første studiedag?

Hvis du på grunn av sykdom eller andre tungtveiende grunner ikke kan møte til første studiedag må du snarest ta kontakt med kontaktpersonen for studiet ditt. Kontaktinfo finner du nedenfor.


Viktig informasjon:

Oppstart er mandag 4. september kl 1015: velkomsthilsen og presentasjon av høstens emner, deretter undervisning.

Øvrige samlinger er planlagt til uke 41 og 46, vår 2024 uke 4, 12 og 19.

Formell åpning av studieåret ved UiT Harstad skjer 14. august kl 1300 med representanter fra ledelsen ved UiT. Ikke obligatorisk oppmøte for studenter på Erfaringsbasert master i ledelse.

Har du betalt semesteravgift og registrert deg i studentweb, kan du ordne studentkort i Servicetorget.

Til studenter på 3-årig Erfaringsbasert master i ledelse.

Kull 2023-2026

Velkommen som student ved erfaringsbasert master i ledelse ved handelshøgskolen i Harstad.

 Første studiesamling

 Vi starter opp den første samlingen mandag 4. september kl. 10.15 ved Campus Harstad. Første samling vil vare til onsdag 6.september kl. 15.45. På første samling vil det bli lagt stor vekt på at alle skal bli godt kjent med hverandre. Det blir også gjennomført en gruppeinndeling som vil ligge fast det første studieåret. Dere vil også bli introdusert for den digitale lærings- og kommunikasjonsplattformen Canvas. Videre inviterer vi til et sosialt treff på ettermiddag/kveld, enten mandag 4. september eller tirsdag 5. september.

 Du må regne med utgifter til lærebøker og diverse studiemateriell i løpet av studiet. I tillegg kommer eventuelle utgifter til reise og opphold i forbindelse med studiesamlingene i Harstad. Det finnes mange forskjellige overnattingstilbud i byen. Vi har erfaring med at Thon-hotellet har pleid å gi gunstige overnattingstilbud til studentene, men det er også lurt å sjekke hva de andre hotellene kan tilby.

 Sjekkliste med nyttig informasjon om betaling av semesteravgift, godkjenning av studieplan, studentkort, parkeringskort med mer, finner dere på våre nettsider: Sjekkliste

 Ønsker du å begynne å lese fagstoff i sommer så anbefaler vi pensumboka: Bli en bedre sjef. Med undertittelen: Hvorfor god ledelse er så vanskelig. Forfatter er Julian Birkinshaw, du finner mer informasjon om han på nettsiden:  https://www.julianbirkinshaw.com/ Julian Birkinshaw

For å se hvor du skal være, se vår timeplanportal Timeplan høst 2023

Litt mer om studiet

Studiet har et omfang på 90 studiepoeng og arrangeres på deltid over tre år. Studiet har både fungerende og kommende ledere som målgruppe. Hensikten med å organisere studiet på deltid er at det skal kunne kombineres med jobb. Studiet er bygd opp slik at studentene følger det samme studieprogrammet fra begynnelse til slutt. Den klassiske forelesninga vil bli supplert med gruppearbeid, systematisert erfaringsutveksling og personlige utfordringer i form av bl.a. muntlige framlegg. Studiet består av seks emner på 10 studiepoeng, samt en masteroppgave på 30 studiepoeng.

 Emnet Å organisere og styre (10 studiepoeng) går over det første semesteret. Hensikten er å oppnå en bred og generell kunnskap om organisering og styring av mennesker og organisasjoner i ulike omgivelser og situasjoner. Det gis to arbeidskrav som er en skriftlig innlevering. Denne må være godkjent for å kunne gå opp til eksamen. Eksamensform er individuell hjemmeeksamen, varighet 2 uker. 

 Det andre emnet er Personlig lederutvikling (10 studiepoeng), som går over de to første semestrene. Formålet med dette emnet er å gi studentene anledning til å utvikle egen bevissthet og egen atferd med tanke på de utfordringer de vil møte som ledere. Det forventes og forutsettes stor egenaktivitet fra studentene. Kullet blir delt inn i faste grupper, med lærerne som gruppeveiledere. Det er obligatorisk frammøte på minimum 80 % av timene i disse gruppemøtene.

 Det tredje emnet har tittelen Å lede (10 studiepoeng, som går over det andre semesteret. Emnet gir en bred og generell kunnskap om ledelse av mennesker og organisasjoner. Den vil også gi inngående kunnskap om sammenhengene mellom ledelse og underordnedes atferd, prestasjoner og resultat. Emnet vil også vektlegge etiske spørsmål og dilemmaer knyttet til ledelse. Det er to arbeidskrav i emnet, og en hjemmeeksamen med varighet 3 uker.

 Det fjerde emnet, Å kommunisere (10 studiepoeng) går over det tredje semestret. I emnet vektlegges kunnskap om kommunikasjonsteorier som er relevante for ledelse. Emnet er praktisk rettet ved at det legges stor vekt på å utarbeide strategier og planer for kommunikasjonstiltak, formidling og presentasjoner. I tillegg vektlegges hvordan man gjennomfører praktiske kommunikasjonstiltak som møter, muntlige presentasjoner, skriftlige presentasjoner, mediekontakt og bruk av sosiale medier.

 Det femte emnet, Ledelse i praksis (10 studiepoeng) går over det fjerde semestret. Emnet fokuserer på hvilke faktorer som begrenser og utvider lederens handlingsrom, og forståelse for eget handlingsrom som leder. Hensikten er å øve opp evnen til å analysere faktorer som former lederes handlingsrom, og bli bedre i stand til å velge virkemidler som passer til den oppgaven som skal løses.

 Det sjette emnet, Vitenskapsteori og metode (10 studiepoeng), starter i tredje semester og går over to semestre.  Gjennom forelesninger og praktiske øvelser gis studentene kunnskap som er nødvendig for å utvikle en problemstilling og gjennomføre masteroppgaven. Emnet skal også hjelpe og stimulere til å forholde seg kritisk og spørrende til egne og andres grunnleggende antagelser, premisser og kunnskaper.

 Den fjerde delen av studiet består i å skrive en Masteroppgave (30 studiepoeng). Her blir det anledning til å fordype seg i et selvvalgt emne og anvende teoretisk innsikt i et selvstendig arbeid. Mesteparten av arbeidet med oppgaven vil foregå i løpet av de to siste semestrene av studiet. Vi forventer at studentene deltar på disse samlingene med bl.a. obligatoriske framlegg. Det vil bli gitt inntil 15 timer veiledning pr. oppgave.

 Arbeidsmåter og forberedelser til første studiesamling

Studiet er organisert i tre samlinger av tre dagers varighet (mandag-onsdag) pr. semester de to første årene. Det siste året, dvs. når du skal skrive masteroppgave, arrangeres to samlinger á to dager pr. semester. I høstsemesteret 2023 er samlingene lagt til ukene 36, 41 og 46. Våren 2024 blir det samlinger i ukene 4, 12 og 19. Det er viktig at du allerede nå sørger for å rydde plass slik at disse ukene er ledige. I tillegg må du beregne å bruke en god del tid til å studere på og mellom samlingene. En fin ordning er å ha faste studiegrupper som kan møtes av og til (hvis geografien tillater det). Det er en stor fordel at du deltar på så mange samlinger som mulig, fortrinnsvis alle. Fravær skaper praktiske og faglige problemer for deg selv, men også for dine medstudenter. Vær ekstra oppmerksom på at frammøte er obligatorisk på deler av samlingene, dette gjelder spesielt i emnet personlig lederutvikling.

 Dersom du har spørsmål om studiet og studiestart, vennligst ta kontakt med studierådgiver Ivar Iversen på e-post ivar.iversen@uit.no eller tlf. 77058377. Dersom dere har faglige spørsmål, kan dere kontakte Svein Tvedt Johansen på epost: svein.t.johansen@uit.no eller tlf. 77058262.

 For ytterligere informasjon, se vår hjemmeside: Master i erfaringsbasert ledelse

 Vi gleder oss til å møte deg i september!

 Med vennlig hilsen

Svein Tvedt Johansen                                         Ivar Iversen

Professor                                                            seniorkonsulent

Handelshøgskolen                                             Handelshøgskolen  Følg UiTstudent for å bli kjent med studiehverdagen her på UiT!

Har du spørsmål?

Kontaktperson:

Bilde av Iversen, Ivar
Ivar Iversen