Det helsevitenskapelige fakultet

25.01.09 Torgunn Wærås

Vi må vente til høsten før vi kan kalle oss Det helsevitenskapelige fakultet. Fusjonen mellom Universitetet i Tromsø og Høgskolen i Tromsø har vært et faktum siden 1. januar, men for fakultetenes del vil verken nye navn eller ny organisering tre i kraft før 1. august.

30. juli i år forsvinner Det medisinske fakultet, men bare for å gjenoppstå dagen etter i utvidet utgave under navnet Det helsevitenskapelige fakultet. Dette vil bli det aller største fakultetet ved nye Universitetet i Tromsø, med ca. 700 årsverk, 2500 studenter og et budsjett på 400 millioner kroner.

I det nye fakultetet vil dagens Institutt for psykologi ved UiT og Avdeling for helsefag ved HiTø være inkludert. Avdeling for arktisk biologi og deler av Avdeling for bioteknologi vil bli flyttet fra dagens fakultet til det nye Fakultet for naturvitenskap og teknologi. Dette er i tråd med anbefalingene fra den eksterne arbeidsgruppa som har evaluert biologimiljøene ved UiT.

Forberedelsene til å kunne bli nytt fakultet fra 1. august er nå i gang ved Det medisinske fakultet. Inntil videre er Avdeling for helsefag tilknyttet UiT som avdeling slik den har vært organisert tidligere ved Høgskolen.

Universitetsstyret behandlet organiseringa av alle de seks nye fakultetene i sitt siste møte før nyttår 11. og 12. desember. Saksframleggene var basert på rapportene fra de fakultetsvise arbeidsgruppene som ble satt ned i september i fjor.

Nytt fakultetsnavn

Når det gjelder punktet om navn, valgte universitetsstyret å overlate den endelige bestemmelsen til de to rektorene ved UiT og HiTø. Det er nå avklart at vårt fakultet fra 1. august heter Det helsevitenskapelige fakultet (Helsefak), på engelsk Faculty of Health Sciences og på samisk Dearvvašvuo₫adie₫alaš Fakultehta. Den nynorske skrivemåten vil snart bli avklart, et ansvar som Avdeling for kommunikasjon og samfunnskontakt har fått.

Nye institutter

Fakultetet vil fra 1. august ha sju institutter, to mer enn i dag.

Vi får Institutt for psykologi (IPS) som tilsvarer dagens Institutt for psykologi ved SV-fak.

Vi får også et Institutt for helse- og omsorgsfag (IHO). Dette skal bestå av dagens høgskoleutdanninger i fysioterapi, ergoterapi, radiografi, sykepleie, HiTøs videreutdanninger i klinisk sykepleie og i anestesi- barne-, intensiv-, kreft- og operasjonssykepleie og dagens Avdeling for sykepleie og helsefag ved IKM, Med.fak. Det er en ambisjon i forbindelse med fusjonen å kunne utvikle alle videreutdanningene fra HiTø til masterprogram.

De øvrige instituttene vil hete det samme og vil være nesten identiske med dagens fem institutter ved fakultetet. Det er Institutt for farmasi (IFA), Institutt for klinisk medisin (Avdeling for sykepleievitenskap flyttes som nevnt), Institutt for samfunnsmedisin, Institutt for medisinsk biologi (skal også inkludere bioingeniørutdanningen ved HiTø) og Institutt for klinisk odontologi (skal også inkludere tannpleierutdanningen fra HiTø).

Opprinnelig innstilte universitetsdirektøren på et annet navn for Institutt for helse- og omsorgsfag; Institutt for sykepleie og helsefag. Universitetsdirektøren endret sin innstilling under universitetsstyrets møte til Institutt for helse- og omsorgsfag. Alle de nye instituttnavnene ble enstemmig vedtatt av universitetsstyret.

Avdelingene forsvinner

I det nye fakultetet skal det ikke være et formelt fjerde nivå under instituttene. Det vil si at dagens avdelinger ved instituttene forsvinner. I stedet skal det etableres grunnenheter i form av forskergrupper og utdanningsenheter. For Institutt for klinisk medisin nevnes også spesielt behovet for å tilpasse organiseringa til den nye klinikkstrukturen ved Universitetssykehuset Nord-Norge.

Sentre

Sentrene skal organiseres som i dag, det vil si direkte under instituttene. Ved Institutt for samfunnsmedisin vil vi fortsatt finne Senter for samisk helseforsknng (SSHF), Nasjonalt senter for distriktsmedisin (NSDM), Nasjonalt forskningssenter innen komplementær og alternativ medisin (NAFKAM), Nasjonalt informasjonssenter for alternativ behandling (NIFAB) og Allmennmedisinsk forskningsenhet (AFE).

Ved Institutt for klinisk medisin skal Regionalt senter for barn og unges psykiske helse (RBUP) organiseres som et senter sammen med Barnevernets utviklingssenter (BUS), som i dag ligger under HiTø. Senter for aldersforskning (ligger i dag under IKM) skal ses i sammenheng med Senter for omsorgsforskning (i dag HiTø). De øvrige instituttene, IFA, IKO, IMB og IPS, har ikke sentre.

Fakultetsstyret

I første valgperiode skal fakultetsstyret ha 13 medlemmer med denne sammensetninga:

  • Ekstern styreleder
  • 1 ekstern representant
  • 5 representanter for fast vitenskaplig tilsatt (hvorav minst en fra Med fak, en fra IPS og en fra tidligere høgskolen)
  • 1 representant for midlertidig vitenskaplig tilsatt
  • 2 representanter for teknisk/administrativt tilsatt
  • 3 studentrepresentanter (en fra Med. fak, en fra IPS og en fra tidligere høgskolen)

Etter første valgperiode skal fakultetsstyret reduseres til 11 medlemmer ved at en student og en fast vitenskapelig ansatt går ut. Dagens fakultetsstyre har til orientering 15 medlemmer.

Lokalisering

Institutt for psykologi holder til i spesialbygde lokaler i Teorifagbygget, og blir liggende som en satellitt i forhold til de øvrige enhetene som vil ligge mer samlet i MH-bygget, TANN-bygget, Farmasibygget og UNN. Fra saksframlegget går det fram at det ikke er lett å flytte på eller samlokalisere alle enheter i Det helsevitenskapelige fakultet. Realisering av MH II, som er til behandling i departementet nå, vil kunne endre på dette.

Styrings- og ledelsesmodell

Universitetsstyret vedtok allerede i juni (S 32-2008) hvordan fakultetenes styrings- og ledelsesmodell skal være. Det blir enhetlig ledelse og åremålstilsatt dekan, fakultetsstyret skal ledes av dekan og fakultetsdirektør skal ha dekan som nærmeste overordnede. I dag har fakultetsdirektøren universitetsdirektøren som nærmeste overordnede.

For instituttenes del vil det fortsatt bli valgfritt om man vil ha styre eller ikke. Instituttene skal ha enhetlig ledelse med åremålstilsatt instituttleder og kontorsjef skal ha instituttleder som nærmeste overordnede, som i dag.

Videre arbeid

Universitetsstyret vedtok også at fakultetet må jobbe videre med de utviklingsområdene som er beskrevet i saksframlegget. Midtveisrapport om arbeidet skal legges fram for universitetsstyret før jul i år og endelig forslag skal være klart våren 2010. Blant annet omhandler dette å se på hvordan tverrfaglig forskning og undervisning kan styrkes, muligheten for at farmakologimiljøet ved IMB og IFA kan samles.

Det skal også ses på alle mastergradsprogram for å finne mulige felles emner og bedre koordinering av undervisning, bedre struktur for forskerutdanninga, for eksempel gjennom å etablere flere forskerskoler og muligheten for nærmere samarbeid med kommunehelsetjenesten og høgskoler i Nord-Norge som utdanner helsepersonell, det vil si høgskolene i Harstad, Narvik og Finnmark.

Les mer:

Universitetsstyresak 65-08 Organisering av fakultet 1

Referat fra universitetsstyret 11.-12- desember

Lokal nettside om fusjonsprosessen ved Det medisinske fakultet

Sentral nettside om fusjonsprosessen ved Universitetet i Tromsø

På Twitter   #norgesarktiske