Styrket samarbeid mellom Hæren og UiT

UiT Norges arktiske universitet og Hæren utvider samarbeidet sitt til beste for hverandre, totalforsvaret, sivilsamfunnet og hele landsdelen.

En mann i grønn uniform og en mann i dress sitter ved et bord med papirer foran seg. De smiler mot kamera og holder hver sin penn.
Sjef for Hæren, generalmajor Lars Sivert Lervik, og rektor for UiT Norges arktiske universitet, Dag Rune Olsen, undertegner intensjonsavtalen. Foto: Trude H. Moe
Portrettbilde av Rydland, Kjetil
Rydland, Kjetil kjetil.rydland@uit.no Kommunikasjonsrådgjevar
Rolf Ytterstad rytterstad@mil.no Hæren
Publisert: 15.05.24 09:45 Oppdatert: 15.05.24 10:00
Om UiT

Den nye avtalen ble signert mandag 13. mai, og er en treårig videreføring og utvidelse av en allerede eksisterende intensjonsavtale.

Avtalen dekker både forsknings- og utviklingsarbeid (FoU) og undervisning, samt opprettelse av en arbeidsgruppe for å ivareta og jobbe fram samarbeidsprosjekter.

Et forsvar i kontinuerlig utvikling har behov for å fornye egen kompetanse, bidra til FoU og øke interaksjonene med sivile kompetansemiljø for å sikre et godt utdannings- og kompetansegrunnlag for alle nivå i Hæren. Totalforsvaret er avhengig av et godt og innovativt samarbeid mellom Forsvaret og høyere utdanningsinstitusjoner.

– Hæren har behov for tilførsel av sivil utdanning for å fylle opp vårt totale kompetansebehov. Kompetanseutveksling med UiT er viktig for å dekke Hærens fremtidige behov og dermed legge til rette for utvikling av fremtidens Hær på et solid kunnskapsgrunnlag. Ved å vektlegge videreutdanning og kunnskapsbygging for våre ansatte oppnår vi to sentrale målsettinger: Å gi Hæren de beste forutsetninger for å løse sitt oppdrag, og å være en attraktiv og utviklingsorientert arbeidsplass, sier sjef for Hæren, generalmajor Lars Sivert Lervik.

– Som den største og viktigste forsknings- og utdanningsinstitusjonen i Nord-Norge, har vi et stort ansvar for å se løsninger for de store samfunnsutfordringene og fremme bosetning, sikkerhet, beredskap og mangfold i landsdelen. Da er Hæren både en naturlig og høyst nødvendig partner, sier rektor for UiT, Dag Rune Olsen.

Forskning og utvikling

Avtalen innebærer at UiT og Hæren kan inngå samarbeidsprosjekter for forskning, innovasjon og utvikling av ulikt omfang innen en rekke fagområder.

En drone i luften ved en militær beltevogn. Ved en stor slette i høstlig skogslandskap
Droneteknologi er en av mange potensielle forskningssamarbeid mellom Hæren og UiT. Foto: Forsvaret

Det kan gjelde utvikling av drone- eller satellitteknologi, simulering, autonome kjøretøy, kunstig intelligens eller 3D-printing, men også utviklingsprosjekter innen helsefag og idrettsstudier.

For eksempel jobber UiT sammen med Forsvarets Sanitet og Folkehelseinstituttet i forskningsprosjektet Evnenivå og mortalitet, som undersøker sammenhengen mellom evnenivå målt på sesjon og dødelighet.

Når Forsvarets Forskningsinstitutt snart etableres i Tromsø, åpner det dørene for enda tettere samarbeid.

Populære studier

UiT tilbyr allerede ansatte i Hæren årsstudium idrett, bachelor i statsvitenskap og bachelor i økonomi og administrasjon med halv studieprogresjon. I tillegg er flere ordinære masterprogram innen organisasjon, økonomi og ledelse populære blant befal og offiserer fordi de tilbys samlingsbasert og med fleksibel tilrettelegging.

– UiT ønsker å være en attraktiv utdanningspartner for Forsvaret, og å bygge kompetanse og forsvarsevne, spesielt i nord. Dessuten ser vi at å ha yrkesaktivt militært personell i studentmassen gir en ny dimensjon til utdanningsmiljøene våre, sier prorektor for utdanning ved UiT, Kathrine Tveiterås.

Stipendordning

Hærens plan for å utvikle og øke kompetansen til personellet ligger i prosjektet Livslang læring. Dette handler om at Forsvarets utdanninger og sivile studier skal tilrettelegges for Hærens ansatte i et livslangt karriereløp, og som et personalpolitisk tiltak for å beholde personellet.

– Vi har allerede en etablert stipendordning for vårt personell som gjør det lettere for dem å ta sivil utdanning hos UiT. Det har vært en stor suksess, og er i ferd med å innføres i hele Forsvaret, sier hærsjef Lervik.

Fakta om UiT og Hæren

  • Hæren har sitt organisatoriske og personellmessige tyngdepunkt i nord, med Hærens garnisoner i indre Troms, samt to større garnisoner i Finnmark.
  • I fredstid består Hæren av i underkant av 10 000 vernepliktige og sivilt og militært ansatte. Hæren skal øke bemanningen vesentlig de neste årene dersom ny langtidsplan for Forsvaret blir vedtatt slik fremlagt.
  • UiT Norges arktiske universitet er til stede på 11 studiesteder i Nordland, Troms og Finnmark, med hovedcampus i Alta, Harstad, Narvik og Tromsø.
  • UiT har nesten 17 tusen studenter og 3800 ansatte, fordelt over 6 fakultet, i tillegg til Norges arktiske universitetsmuseum og akademi for kunstfag.
  • Som et breddeuniversitet utdanner og forsker UiT innenfor en lang rekke felt; alt fra juss, kunst og språk, til medisin, teknologi og ingeniørfag.
  • Spesielt sammensatt kompetanse er etterspurt av Hæren, som for eksempel samfunnssikkerhet og beredskap, krise- og beredskapsledelse, risikoanalyse eller hybride trusler.
  • Samarbeidet kan også omfatte mer spisset kompetanse som IKT og behandling av store datamengder, russisk språk, samfunnsforståelse eller historie.
  • Intensjonsavtalen åpner for samarbeid med alle fakulteter og institutter ved UiT med relevant kompetanse og aktivitet for Hæren.

Rydland, Kjetil kjetil.rydland@uit.no Kommunikasjonsrådgjevar
Rolf Ytterstad rytterstad@mil.no Hæren
Publisert: 15.05.24 09:45 Oppdatert: 15.05.24 10:00
Om UiT