Valg på konstituerende møte 20. mai

Onsdag 20. mai klokken 17.00 avholder Studentparlamentet 2021/2022 sitt konstituerende møte. Her velges noen av de mektigste representantene for studenter på UiT, med mest omfattende verv. Kanskje du ønsker å stille?
Hasselberg, Stine-Andrea
Publisert: 03.05.21 00:00 Oppdatert: 03.05.21 13:49
Tromsø Alta Hammerfest Kirkenes Harstad Narvik

Studentparlamentet skal velge:

  • Studentparlamentets arbeidsutvalg
  • Studentenes medlemmer i universitetsstyret (med vara)
  • To medlemmer til styret i studentsamskipnaden (med vara)
  • Studentparlamentets kontroll- og organisasjonskomité
  • Ordstyrer for studentparlamentet

Vi satser på å avholde møtet fysisk med smitteverntiltak, men dette kan endre seg basert på smittesituasjonen i Tromsø.

Vi vil ha en kandidatpresentasjon på Driv den 19. mai som man kan delta fysisk på. Denne vil også streames på våre Facebook-sider. 

 Vi håper at de som ønsker å stille til studentparlamentets arbeidsutvalg og samskipnadsstyret sender inn kandidatskjema. For at disse skal sendes ut med sakspapirene må skjemaene sendes på epost innen 12. mai 23:59. De som stiller til universitetsstyret må, i henhold til UiTs valgreglementet sende inn kandidatskjema innen nevnt dato. 

Kandidatskjema utformes av kandidaten selv og sendes til organisasjonskonsulentene
(Stine-andrea.hasselberg@samskipnaden.no og Aleksander Terjesen Berget). 

I sakspapirene til konstituerende for årets parlament kan man se hvordan kandidatskjemaene ble utformet ved sist valg. 

Studentparlamentets arbeidsutvalg

Herman Siggerud - Leder av Studentparlamentet 2020/2021 Foto: SP

Studentparlamentet består av 25 medlemmer, og møtes ca. en gang hver måned gjennom studieåret. Mellom møtene ledes studentparlamentet av et arbeidsutvalg bestående av fire personer.

Arbeidsutvalget fungerer som studentenes talerør opp mot universitetsledelsen og øvrige avdelinger ved UiT, mot vertskommunene til universitetet, og andre relevante instanser.

Når studentparlamentet velger arbeidsutvalget velges det er leder og en nestleder, samt ytterligere to arbeidsutvalgsmedlemmer. Studentparlamentets reglementer stiller krav om at leder og nestleder skal velges blant studentparlamentets medlemmer, mens de to øvrige AU-medlemmene kan velges blant alle semesterregistrerte studenter ved UiT.

Det er vanlig at arbeidsutvalgsmedlemmene fordeler de viktigste arbeidsoppgavene mellom seg, slik at noen for eksempel har ansvar for utdanning og læringsmiljø, noen for internasjonalisering, noen for velferd, noen for kommunikasjon og så videre.

Vervet i arbeidsutvalget regnes som et fulltidsverv, og det forutsettes at AU-medlemmene setter av tilstrekkelig med tid til å gjennomføre vervet.

Vervet i arbeidsutvalget honoreres med ca. 23.000 kroner i måneden. Leder og nestleder mottar honorar for tolv måneder, de to øvrige arbeidsutvalgsmedlemmene mottar honorar for ti måneder, og to uker.

Rammene for arbeidsutvalgets oppgaver er nedfestet i Arbeidsinstruks for Studentparlamentets arbeidsutvalg.

Studentenes medlemmer i universitetsstyret

Petter N. Rønning og Marthe H. Håkonsen - Årets representanter i Universitetsstyret - Foto: SP

Universitetsstyret er det øverste beslutningsorganet ved UiT Norges arktiske universitet. Universitetsstyret har ansvar for at den faglige virksomheten ved UiT holder høy kvalitet og at institusjonen drives på en forsvarlig måte. Universitetsstyret fatter vedtak i saker av strategisk betydning for hele institusjonen.

Universitetsstyret møtes ca. 3-4 ganger i løpet av et semester. 

Studentparlamentet skal oppnevne et mannlig og et kvinnelig studentmedlem til universitetsstyret. I henhold til universitetets valgreglement skal kandidatene til universitetsstyret være kjent en uke før valget finner sted, noe som betyr at fristen for å melde sitt kandidatur i år er den 13. mai (merk frist for kandidatskjema til Studentparlamentet 12. mai).

Vervet i universitetsstyret er honorert med 60.000 kroner i grunnhonorar, i tillegg til honorar på 7-10.000 per møte, avhengig av møtets lengde.

Studentmedlemmer i samskipnadsstyret

Styreleder Sebastian Henriksen og direktør Hans-Petter Kvaal - Samskipnaden Foto: Samskipnaden

Samskipnadsstyret er det øverste organet i Norges arktiske studentsamskipnad, og tar beslutninger i saker av viktig økonomisk eller strategisk karakter. Studentene har flertall i styret i studentsamskipnaden.

Studentene i samskipnadsstyret velges for to år, slik at de som skal velges nå har funksjonstid frem til sommeren 2020. I styret sitter det fire studenter, som overlapper hverandre to og to med ett års funksjonstid.

Vervet i samskipnadsstyret er honorert etter retningslinjer fastsatt av studentsamskipnaden.

Studentparlamentets kontroll- og organisasjonskomité

Det skal velges tre medlemmer til studentparlamentets kontroll- og organisasjonskomité (KOK). Kontroll- og organisasjonskomiteen har ansvar for å påse at aktiviteten i studentparlamentet og i studentparlamentets arbeidsutvalg er i henhold til studentparlamentets reglementer. Hovedtyngden av aktiviteten i kontroll- og organisasjonskomiteen er i tilknytning til studentparlamentets møter.

Om du ønsker å stille til valg til kontroll- og organisasjonskomiteen, så er det nok en fordel med litt kjennskap til studentparlamentets aktivitet fra før av. 

Vervet i kontroll- og organisasjonskomiteen er honorert med 500 kroner per møte.

Ordstyrer for studentparlamentet

Studentparlamentsmøtene ledes av en egen ordstyrer. Her er vi først og fremst på utkikk etter personer med erfaring fra møteavvikling.

Vervet som ordstyrer er honorert med 1000 kroner per møte.

 

Hasselberg, Stine-Andrea
Publisert: 03.05.21 00:00 Oppdatert: 03.05.21 13:49
Tromsø Alta Hammerfest Kirkenes Harstad Narvik
Vi anbefaler