To nye prosjekter til Jurfak!

I går kom nyheten fra Norges forskningsråd om at to nye forskningsprosjekter ved fakultetet innvilges støtte. Bevilgningen utgjør til sammen rundt 20 mill. kroner til rettsvitenskapelig forskning!

Sollid, Sondre
Publisert: 17.12.20 09:49 Oppdatert: 17.12.20 10:01
Tromsø

Til søknadsfristen 25. mai kom det inn 1694 søknader og av disse ble 199 innvilget. De to prosjektene som fikk innvilget støtte skal se på land- og ressursforvaltning i Sápmi og bærekraftig bruk og forvaltning av havområdene i Arktis.

Viktig for den videre utviklingen av fakultetet

Dekan Lena Bendiksen er svært glad for at fakultetet i dag har fått tildelt nesten 20 mill til rettsvitenskapelig forskning. Dette er viktig for den videre utviklingen av fakultetet og for vår mulighet til å bidra med viktig og nyttig forskning for fremtiden. Lena er svært fornøyd med og stolt over innsatsen som alle de involverte har lagt ned i arbeidet med søknadene, både vitenskapelige og administrativt ansatte. Især må selvsagt de to prosjektlederne professor Ingvild Ulrikke Jakobsen og professor Øyvind Ravna fremheves.

Land- og ressursforvaltning i Sápmi

Den overordnede målsettingen for prosjektet “Governance of Land and Natural Resources in Sápmi, a legal approach” er å foreslå gode forvaltningsmodeller for «land og vann» i de samiske områdene av Norge.

Gjennom prosjektet skal det gis en systematisk oversikt over internasjonale standarder for urfolks rettigheter og plikter knyttet forvaltning av land og naturressurser, gjøres en sammenligning med Sverige, Finland og Canada og hvordan de forholder seg til de disse forvaltningsspørsmålene og i lys av dette frambringe konkrete anbefalinger for forvaltningsmodeller i de samiske områdene i Norge.

Øyvind Ravna, professor ved det juridiske fakultet skal lede prosjektet. Han gleder seg over å ha fått støtte til et prosjekt som kan ha stor praktisk betydning for areal- og naturressursforvaltningen i de samiske områdene av Norge.

En økosystembasert tilnærming til havretten

De sårbare arktiske økosystemene påvirkes av klimaendringer og økende menneskelig aktivitet.  Raske endringer og usikkerhet gjør at det er behov for å treffe raske tiltak for å sikre bærekraftig bruk og god forvaltning av havet. Dette er bakgrunnen for prosjektet “Developing good ocean governance of the Arctic in times of unpredictable and rapid changes (DOGA)”. Med en økosystembasert tilnærming skal prosjektet undersøke om gjeldende internasjonale og nasjonale regelverk er i stand til å møte slike utfordringer.

Prosjektet ledes av Ingvild Ulrikke Jakobsen. Hun gleder seg til å ta fatt på dette viktige arbeidet.

Sollid, Sondre
Publisert: 17.12.20 09:49 Oppdatert: 17.12.20 10:01
Tromsø
Vi anbefaler