Skaffer mer kunnskap om barnets 1000 første dager

Mye skjer med et barn fra svangerskapet til barnet er to år gammelt. Nå jobber de nordiske landene sammen for at alle barn skal få en best mulig start på livet.

Karlsen, Mariann Schjølberg
Publisert: 19.08.20 09:00 Oppdatert: 19.08.20 17:05

Mor og barn
Illustrasjonsfoto. Foto: MostPhotos

Ungsinn

Et elektronisk vitenskapelig tidsskrift om tiltak for barn og unges psykiske helse. Inneholder systematiske kunnskapsoppsummeringer, praktisk informasjon om tiltakene og grundige gjennomganger av hvor godt dokumentert effekten av tiltakene er. Drives av Regionalt kunnskapssenter for barn og unge, Nord (RKBU Nord) på oppdrag fra Helsedirektoratet og Bufdir. Les mer her.

Kasvuntuki

En finsk kunnskapsdatabase tilsvarende norske Ungsinn. Er en kilde til informasjon om evidensbaserte intervensjoner for å støtte barn og familier. Drives av Itla Children's Foundation. Les mer her.

Forskere ved UiT Norges arktiske universitet bidrar inn i prosjektet "The First 1000 Days". Over tre år skal man i prosjektet se på hvordan de nordiske landene jobber med gravide og relasjonen mellom foreldre og barn i sped- og småbarnsperioden, hvordan man identifiserer og kartlegger tidlige risikofaktorer, samt hvordan man kan fremme god psykisk helse for de minste barna.

Prosjektet er ledet av Helsedirektoratet på Island i samarbeid med helsemyndighetene i Sverige, Norge og Finland på oppdrag fra Nordisk råd.

Ungsinn jobber med delprosjekt

Prosjektet har flere deler og partnere i de nordiske landene. Første del av prosjektet har bestått i å innsamle informasjon om praksis i de ulike landene for å fremme god psykisk helse hos de minste barna.

Del to av prosjektet er å vurdere forskningsdokumentasjonen på intervensjoner og måleinstrumenter som benyttes, og i del tre vil prosjektgruppa komme med anbefalinger om god praksis.

Forskere ved Ungsinn på Regionalt kunnskapssenter for barn og unge, Nord (RKBU Nord) skal samarbeide med finske forskere fra Kasvuntuki ved Itla om del to av prosjektet.  

– Oppdraget er å foreta systematiske oppsummeringer av hvilken dokumentasjon som finnes for at de ulike tiltakene virker etter hensikten, og at måleinstrumentene har god kvalitet. Resultatene skal brukes i hovedprosjektet for å komme med anbefalinger, sier professor og sjefsredaktør i Ungsinn, Monica Martinussen ved RKBU Nord.

I vår har møtene blitt holdt digitalt. Her ser vi ett av videomøtene mellom forskerne fra Ungsinn og Kasvuntuki diskuterer hvordan oppdraget skal gjennomføres. Skjermfoto: Monica Martinussen

– Forskerne har nå startet sitt samarbeid, men på grunn av koronasituasjonen har samarbeidsmøtene foregått digitalt. Det er spennende og lærerikt å samarbeide på tvers av landegrensene med et slikt prosjekt, legger hun til.  

Sammenligner kunnskap

– Så langt har vi identifisert 33 tester og 66 intervensjoner som skal vurderes i rapporten. For hver test og intervensjon vil det i rapporten være en kort presentasjon samt en vurdering av hvor god dokumentasjon som finnes. Dokumentasjonsgraden kommer til å bli angitt med en klassifisering på ett av fire nivå, sier redaksjonssjef i Ungsinn og universitetslektor, Helene Eng.

Målet med prosjektet er å samle og sammenligne nordisk kunnskap om barnets første dager, identifisere god praksis og dele erfaringer slik at andre kan ha nytte av dette for å videreutvikle sitt arbeid med de aller minste. I tillegg er det også et mål å identifisere praksis der det er behov for ytterligere forskning og mer kunnskap.

Samarbeidet mellom de nordiske landene skal ende opp i flere rapporter med anbefalinger til nordiske myndigheter om hvordan man best kan fremme en god utvikling blant småbarn og sikre at det enkelte barn får en best mulig start på livet.

Redaksjonssjef i Ungsinn, Helene Eng (t.v) og vitenskapelig assistent Susann Dahl Pettersen bidrar inn i prosjektgruppa som skal foreta systematiske oppsummeringer om tiltak som eksisterer i dag.
Redaksjonssjef i Ungsinn, Helene Eng (t.v) og vitenskapelig assistent Susann Dahl Pettersen bidrar inn i prosjektgruppa som skal foreta systematiske oppsummeringer om tiltak som eksisterer i dag. Foto: Mariann S. Karlsen
Karlsen, Mariann Schjølberg
Publisert: 19.08.20 09:00 Oppdatert: 19.08.20 17:05
Vi anbefaler