Brukarane får større innverknad

Innføringa av ei digital aktivitetsplan gir brukarar av NAV større moglegheit til å påverke tenestetilbodet dei får. Det er konklusjonen i ei fersk masteroppgåve ved UiT i Alta. 

Kveseth, Magne
Publisert: 30.06.20 10:00 Oppdatert: 14.08.20 12:33
Tromsø Alta Hammerfest Harstad

Hanne Soleng Lyngmo ved Institutt for barnevern og sosialt arbeid forsvarte masteroppgåva si ved UiT Alta i går. Problemstillinga ho tok for seg var om innføringa av digitale verktøy har gitt brukarane auka medverknad i møtet med NAV og hjelpeapparatet. 

Mastergrad barnevern og sosialt arbeid
MASTER: Hanne Soleng Lyngmo forsvarte masteroppgåva si med munnleg eksamen ved UiT campus Alta i dag. Foto: Magne Kveseth/UiT

Oppgåva speglar ei rekke av dei endringane som NAV-systemet har gått gjennom dei siste åra. Det er innført ei rekke digitale ordningar for brukarar av NAV, mellom anna den digitale aktivitetsplanen som kom i 2017. I oppgåva påpeikar Soleng Lyngmo at ein digitalisering kanskje ikkje er til det beste for alle, fordi ein del rett og slett ikkje har ressursar til å nytta seg av ei slik teneste. Det er forska ein del på dette med tilgjengelegheit når det handlar om digitalisering, men Soleng Lyngmo slår fast at det enn så lenge ikkje er veldig mykje fokus på resultata av ei digitalisering.

Auka medverknad?

Masteroppgåva inneheld intervju med NAV-rettleiarane som driv såkalla arbeidsretta oppfølging og som bruker den digitale aktivitetsplanen dagleg i jobben sin.

Problemstillinga i masteroppgåva var derfor om innføringa av digital aktivitetsplan har ført til auka brukarmedverknad.

Fire spørsmål vart belyste:
«Er brukarane meir aktive når eit tenestetilbod skal utformast?»
«Er enkelte brukargrupper meir aktive enn andre i utforminga av tenestetilbodet?»
«Har innføringa av digital aktivitetsplan ført til at brukarane har fått større innverknad på utforminga av tenestetilbodet?»
«Kva meiner rettleiarane generelt om medverknaden til brukarane knytt til utforminga av tenestetilbodet?»

Svara tydde på at brukarane blir meir aktive fordi ein samarbeider meir om tilboda og NAV-tilsette kommuniserer betre med brukarane. Her skriv Soleng Lyngmo at dette samsvarer med hensikta ved innføringa av digitale løysingar. Dei mest ressurssterke brukarane er òg dei som er mest aktive når planen for aktivitet skal utformast, konkluderer Soleng Lyngmo. 

Kritiske til systema

Hun skriv òg at fleire brukarar er kritiske til at NAV sine system er lite brukarvennlege.

«Det mest oppsiktsvekkande var at alle informantane var samstemde om at sjølve aktivitetsplanen var så vanskeleg for mange brukarar å finne på nav.no og at aktivitetsplanen var lite brukarvennleg på fleire ulike måtar.»

Kandidaten tilrår i konklusjonen at det blir forska meir på effekten av innføring av digitale samhandlingssystem. Hun tilrår òg UiT å få med brukarane av dei digitale tenestene og deira syn på eigen medverknad i samhandlinga med NAV.

Mastergrad barnevern og sosialt arbeid UiT Alta
GRATULERER: Instituttleiar Nina Hermansen (t.v.) og vegleiar Merethe Giertsen (t.h) kunne gratulere masterkandidat Hanne Soleng Lyngmo (i midten) med vel utført arbeid. Foto: Magne Kveseth/UiT
Kveseth, Magne
Publisert: 30.06.20 10:00 Oppdatert: 14.08.20 12:33
Tromsø Alta Hammerfest Harstad
Vi anbefaler