Sammen om felles strategi for kunstig intelligens

Et drøyt år etter lanseringen, har NORA-konsortiet nådd en viktig milepæl. I det som må betegnes som unikt i norsk sammenheng, går NORAs ni partnere sammen om en felles strategi for kunstig intelligens. Strategien skal bidra til å styrke norsk forskning og utdanning innenfor feltet.

Eidum, Espen Viklem Publisert: 22.06.20 14:50 Oppdatert: 23.06.20 08:47
NORAs ni partnere går sammen om en felles strategi for kunstig intelligens. Strategien skal bidra til å styrke norsk forskning og utdanning innenfor feltet. 

NORA (The Norwegian Artificial Intelligence Research Consortium) ble etablert for å samle og spisse partnernes innsats mot kunstig intelligens, maskinlæring og robotikk. Særlig tre områder ble utpekt som viktige; samle inn, gjøre tilgjengelig og profilere informasjon om samarbeidspartnernes satsninger, legge til rette for en felles satsinger, samt videreutvikle det nasjonale nettverket for satsing innenfor kunstig intelligens, heter det i en pressemelding fra NORA.

Setter riktig retning

Den nye strategien bygger på mandatet NORA har fått og definerer en strategisk plan som vil sørge for riktig prioritering og retning for å nå de målene som er satt.

NORA vil sikre at Norge kommer helt i fronten i forskning på kunstig intelligens, robotikk og maskinlæring. Strategien skisserer tydelig hvordan vi når dette målet, ved å utdanne morgendagens arbeidsstyrke på feltet og hvordan partnerne skal samarbeide på en best mulig måte. Potensialet i NORA er enormt, sier Dag Rune Olsen, rektor ved Universitetet i Bergen.

 

Bred involvering fra forskningsmiljøer

Allerede ved lansering av NORA 1. april 2019 ble grunnlaget for den nye strategien lagt. Forskningsmiljøer ved NORA-partnerne ga innspill til den nye nasjonale strategien for kunstig intelligens, som på det tidspunktet var under arbeid. NORAs strategi er i stor grad basert på innspillene og tankene som ble samlet ved lanseringen.

Arbeidet med strategien har vært spennende med høyt engasjement fra alle NORA-partnere. NORA har ni tunge partnere som alle ser verdien av et tett samarbeid innenfor fagfeltet kunstig intelligens. Sammen skal vi styrke fagfeltet i Norge. 

– I strategien har vi definert hvordan vi kan ha internasjonal relevans og høy kvalitet innen forsking, utdanning og innovasjon for norske universiteter og forskningsinstitusjoner innenfor kunstig intelligens. Vår ambisjon er å bli et internasjonalt anerkjent forsknings- og utdanningsnettverk, sier daglig leder i NORA, Klas. H. Pettersen.

Satser på forskerskole innen kunstig intelligens

Strategien definerer fire strategiske mål: Utmerket forskning og innovasjon, utmerket utdanning, tillitsbasert og transparent bruk av kunstig intelligens gjennom etisk bevissthet og at NORA skal være ledende nettverk for kunstig intelligens, maskinlæring og robotikk. For å nå disse målene er det beskrevet konkrete prioriteringer og innsatsområder. Et eksempel på dette er opprettelse av NORA forskerskole. En forskerskole innenfor kunstig intelligens vil bidra til å styrke det spesialiserte utdanningstilbudet innenfor området. Prorektor ved UiB, Margareth Hagen er inspirert av ambisjonene:

Strategien viser tydelig fram den faglige tyngden samarbeidspartnerne i NORA representerer. Det er et stort tverrfaglig potensial, jeg er også imponert over ambisjonene for å utvikle nye utdanningstilbud.

NORAs strategi lanseres kort tid etter at regjeringen la fram sin nasjonale strategi for kunstig intelligens tidligere i år, en prosess NORA var tett involvert i. Den nasjonale strategien omhandler både grunnleggende forutsetninger for å kunne utvikle og ta i bruk kunstig intelligens, hvordan Norge skal utvikle kompetanse innenfor feltet, og hvordan offentlig og privat sektor skal kunne utnytte innovasjonskraften som ligger i kunstig intelligens innenfor etiske rammer. Dette er områder også NORAs strategi omtaler, men fra et forskning- og høyere utdanningsperspektiv. 

– Verden er i rask endring og på mange områder har maskinlæring og kunstig intelligens innflytelse på livene våre, påpeker UiTs rektor, Anne Husebekk.

Verden er i rask endring og på mange områder har maskinlæring og kunstig intelligens innflytelse på livene våre. Det betyr fremskritt og nye muligheter. Det handler om teknologi, men det handler også om personvern og etikk.

– Samarbeid mellom ni norske institusjoner utgjør et kraftsenter i kunstig intelligensfeltet. NORA er et sterkt nettverk som har som mål å samordne forskningsresultater og bidra til grundig og relevant utdanning i feltet. UiT vil bidra sterkt i dette nettverket. Vi ønsker NORA-nettverket lykke til med et viktig arbeid, sier Anne Husebekk, rektor ved UiT Norges arktiske universitet, som er NORA-partner.

Innpass på mange områder

Det er ingen tvil om at kunstig intelligens tas i bruk av stadig flere bransjer. Dette er en gledelig utvikling, samtidig som det stiller strengere krav til koordinering og samordning på tvers av institusjoner og fagmiljøer.

Med høge ambisjonar om å heve kvaliteten i forsking utdanning er det særs viktig for Universitetet i Stavanger å bli med på landslaget innan forsking på kunstig intelligens. For Noreg har eit slikt samarbeid stor betyding, mellom anna fordi samarbeid og samordning blir stadig meir viktig når etikk og samfunnsansvar i aukande grad gjer seg gjeldande i teknologiforskinga.

– Ved Universitetet i Stavanger er med glade for at NORA no bygg opp ein nasjonal forskarskule innan kunstig intelligens, ettersom dette vil sikre ein auke i kunnskapsnivået både for PhD-studentar og for mastergradsstudentar. Bruk av kunnskap om kunstig intelligens står sentralt i fleire fagområde ved Universitetet i Stavanger, særleg gjeld dette helseteknologi, men kompetansen er i ferd med å bre seg raskt til fleire fag- og forskingsmiljø ved UiS, sier Klaus Mohn, rektor ved Universitetet i Stavanger.

Dette er NORA

NORA – The Norwegian Artificial Intelligence Research Consortium – er et konsortium etablert av Universitetet i Agder, UiT Norges arktiske universitet, OsloMet, Universitetet i Bergen, Norges miljø og biovitenskapelige Universitet, Simula Research Laboratory AS og Universitetet i Oslo, og ble lansert 1. april 2019. Formålet med NORA er å styrke norsk forskning og utdanning innen kunstig intelligens, maskinlæring og robotikk, samt andre fagområder med relevans innenfor dette feltet. Les mer om NORA på www.nora.ai 

Vi anbefaler