Sjekker korona i et tverrsnitt av befolkningen

11.05.20 Magne Kveseth

Et toårig forskningsprosjekt ved UiT Norges arktiske universitet har fått fem millioner kroner for å kartlegge covid-19-spredningen i hele det norske samfunnet.

Prosjektet er et stort, internasjonalt samarbeid som ledes av professor Torkjel Sandanger (bildet) ved UiT. Han sier tanken bak prosjektet er å se på utbredelsen av koronaviruset gjennom testing av antistoffer i blodet til tilfeldig utvalgte nordmenn. 

Korona Sandanger UiTKan spore endringer

– Det er så langt ikke gjennomført noen studier på tilfeldige folk, så vårt prosjekt vil derfor som en nasjonal studie vise spredningen av covid-19 i hele befolkningen gjennom å kartlegge dette i flere runder. Vi mener dette er ekstremt viktig å gjennomføre, fordi man gjennom prosjektet raskt kan spore endringer, sier professor Sandanger.

UiT får fem millioner kroner fra Norges Forskningsråd for å gjennomføre det nyskapende forskningsprosjektet om koronasmitte og immunitet, og denne UiT-forskningen er først i landet med å teste et tilfeldig utvalg av befolkningen, nesten som man sjekker tilhørigheten til politiske partier i en gallup. Det nye forskningsprosjektet skal gi nye data, verktøy og kunnskap om spredning, endringer og hvordan covid-19-viruset i Norge har oppført seg over tid.

Trenger mer data

– Korona-pandemien bringer med seg en rekke vanskelige utfordringer. Det er et stort behov for bedre data og ny kunnskap, for å beregne den faktiske utbredelsen av viruset i befolkningen. Og for å vurdere endringer i pandemien og hva som vil skje med viruset på lengre sikt. Datasettet fra det nye prosjektet vil bli en viktig ressurs for epidemiologer og leger – og legge et viktig grunnlag for videre forskningsarbeid. I dette prosjektet samarbeider UiT med Folkehelseinsituttet, med NORCE og med Imperial college og Institutt for tropisk medisin, forteller Torkjel Sandanger. 

Videre vil forskerne utvikle et visualiseringsverktøy for å identifisere områder med høy smittefare, og de foreslåtte analyseinstrumentene vil være nyttige for å forstå epidemien i Norge og effektene av tiltak for å hindre smittespredning.

Sjekker 4000

Prosjektet fikk innvilget støtte fra Forskningsrådets hasteutlysning om forskning på koronaviruset. Målet med studien er å vurdere utbredelsen av covid-19 i Norge, gjøre modelleringer av hvordan pandemien utvikler seg, og etablere et system for å se stadige endringer i utbredelse, smittetilfeller og graden av immunitet i befolkningen. Forskerne starter arbeidet med å samle spyttprøver fra et tilfeldig utvalg bestående av 4000 personer over fem år som er bosatt i Norge, forklarer Sandanger. Etter to måneder blir samme prosedyre gjentatt, men med et nytt utvalg mennesker i samme størrelsesorden. 

I tillegg til prøvene som blir tatt ber forskerne de som deltar om å fylle ut et spørreskjema med personlig informasjon, inkludert leve- og arbeidsforhold samt reiser. Deltakerne vil i tillegg bli bedt om å rapportere symptomer på en ukentlig basis gjennom den såkalte NIPH-plattformen hos helsenorge.no.

Internasjonale partnere

Datainnsamlingen koordineres av UiT Norges arktiske universitet, mens dataanalyse-delen vil bli koordinert av Filippo Maria Bianchi ved NORCE. Filippo Maria Bianchi i NORCE sier at de nye dataanalyseverktøyene som utvikles, skal overvåke endringer i pandemien over tid, samt forekomst av korona og immunitet i befolkningen. Bianchi sier maskinlæring og kompleks nettverksmodellering vil bli brukt for å forbedre vår evne til å forstå hvordan pandemien utvikler seg.

Så vil dataanalysene i prosjektet endelig utføres i et samarbeid mellom de deltakende internasjonale partnere i Storbritannia og Italia.

På Twitter   #norgesarktiske