Ordinær studentutveksling avlyses i høstsemesteret 2020 / Ordinary student exchange is canceled for the autumn semester of 2020 

Usikkerheten rundt koronapandemien gjør det for utrygt å gjennomføre studentutveksling i høstsemesteret i år. Universitetsledelsen avlyser derfor ordinær fysisk utveksling. 

Kveseth, Magne
Publisert: 08.05.20 18:55 Oppdatert: 11.05.20 15:23
Alta Hammerfest Kirkenes Harstad Narvik Bardufoss Svalbard Bodø Mo i Rana

(Scroll down for English.)

Anne Husebekk
USIKKERHET: Rektor Anne Husebekk ved UiT sier ledelsen ikke tar noen sjanser når det gjelder koronapandemien og derfor avlyser studentutveksling for høstsemesteret. Foto: UiT

Usikker smittesituasjon

Smittesituasjonen er svært usikker, og UiT velger å se mot våren 2021 når det gjelder studentutveksling og  finner det nødvendig å avlyse ordinær fysisk studentutveksling høsten 2020.

Det er også stor usikkerhet knyttet til nye smittebølger og hvilke reiserestriksjoner og smittebegrensende tiltak andre land kommer til å ha framover, og hvordan dette vil påvirke undervisning og studiehverdagen til høsten.  

Jeg er glad for at smittesituasjonen i Norge er under kontroll og at vi nå kan planlegge for en delvis åpning av våre campuser. Det er imidlertid usikkert hvordan situasjonen vil utvikle seg og vi har derfor besluttet å avlyse all studentutveksling høsten 2020, sier rektor Anne Husebekk.

UiT har utvekslingsavtaler med et stort antall internasjonale universiteter. For høstsemesteret 2020 er det om lag 300 studenter som har planlagt et utvekslingsopphold. Nærmere 500 utenlandske studenter har søkt utveksling til UiT i høst. 

Må være forutsigbart

– Det er viktig med forutsigbarhet og trygge rammer for studenter som skal studere i utlandet og for studenter som kommer fra utlandet til Norge. Dagens situasjon er usikker og vi mener at det er en for stor risiko å tilrettelegge for utveksling, sier Husebekk. 

UiT kontakter nå de berørte studentene og partnerinstitusjonene for å informere om beslutningen. 

– Studenter som ikke får mulighet til utveksling denne høsten, vil få et godt tilbud i sine respektive studieprogram ved UiT. Målet er at vi våren 2021 kan ønske utvekslingsstudenter velkommen, og at våre studenter igjen kan reise på studieopphold utenlands, avslutter rektor ved UiT, Anne Husebekk.

........................................................................................

The uncertainty surrounding the corona pandemic makes it unsafe to conduct student exchange in this year’s autumn semester. The university leadership is, therefore, canceling ordinary physical exchange.

An uncertain situation in regards to infection

The situation in regards to infection is very uncertain, and UiT chooses to look towards the spring of 2021, finding it necessary to cancel ordinary student exchange for the autumn semester of 2020.

There is also great uncertainty connected to new waves of infection and which travel restrictions and infection control measures other countries will have in effect in the time ahead, and how this will affect teaching and the life of students come autumn.

– I am glad that the situation in Norway is under control and that we can now plan for a partial opening of our campuses. However, how the situation will develop is uncertain and we have therefore decided to cancel all student exchange for the autumn of 2020, says rector Anne Husebekk.

UiT has exchange agreements with a large number of international universities. For the autumn semester of 2020, there are about 300 students who have planned an exchange stay. Nearly 500 foreign students have applied for exchange at UiT this fall.

Must be predictable

– Predictability and a safe environment for students studying abroad and for students coming from abroad to Norway are very important. Today's situation is uncertain and we believe that it is too great a risk to facilitate exchange, says Husebekk.

UiT is now contacting the affected students and partner institutions to inform about the decision.

– Students who are not offered the opportunity to exchange this fall will receive a good offer in their respective study programs at UiT. The goal is that we can welcome exchange students in the spring of 2021 and that our students can again study abroad, concludes the rector at UiT, Anne Husebekk.

Kveseth, Magne
Publisert: 08.05.20 18:55 Oppdatert: 11.05.20 15:23
Alta Hammerfest Kirkenes Harstad Narvik Bardufoss Svalbard Bodø Mo i Rana
Vi anbefaler