Vil stimulera til entreprenørskap


UiT har i dag signert ein samarbeidsavtale med Ungt Entreprenørskap. Avtalen skal vidareføra og utvikla samarbeid som bidrar til auka entreprenørskap.

Liv Brandvoll (t.v.) og Anne Husebekk signerte i dag en samarbeidsavtale mellom Ungt Entreprenørskap og UiT.
Liv Brandvoll (t.v.) og Anne Husebekk signerte i dag ein samarbeidsavtale mellom Ungt Entreprenørskap og UiT. Dagleg leiar frå UE Finnmark, Svein Tore Dørmænen, var ikkje til stades under signeringsmøtet. Foto: Jonatan Ottesen

– Ungt Entreprenørskap inspirerer unge til å tenka nytt og skapa verdiar. Vi er brubyggjaren mellom utdanning og næringsliv, og jobbar for at barn, unge og unge vaksne skal bruka entreprenørskap som metode i heile utdanningsløpet. Det vil gje oss fleire innovatørar og gründerar i nord. Samarbeidet med næringslivet i Nord-Noreg er ein nøkkel i dette arbeidet, seier dagleg leiar i Ungt Entreprenørskap Troms, Liv Brandvoll.

Hun understrekar kor viktig det er at ungdom som bur og tar utdanning i nord ser moglegheitene her oppe.

– Næringslivet er dei beste til å visa dei fram. Hugs at Nord-Noreg er den regionen med sterkast økonomisk vekst dei siste ti årene, seier Brandvoll.

Vil møte forvitenskapen til dei unge

Arbeidet til Ungt Entreprenørskap (UE) bygger på at entreprenørskap er ein livslang prosess som handlar om å utvikla personlege eigenskapar og haldningar, kombinert med kunnskap og evner. UE har pedagogiske program frå grunnskulen til høgare utdanning som tar vare på ein progresjon gjennom heile utdanningsløpet. Ein vesentleg suksessfaktor er at programma blir gjennomførte i nært samarbeid med lokalt arbeids- og næringsliv.

– Forvitenskap er ein eigenskap som minkar med alder. Eg trur det er viktig å legga til rette for at forvitenskapen og skapartrongen til dei unge blir kanalisert inn i innovasjon og entreprenørskap. Eit samarbeid mellom UiT og Ungt Entreprenørskap er interessant slik at dei unge tidleg ser universitetsutdanning som ein naturleg karriereveg der dei kreative eigenskapane kan vidareutviklast, seier UiT-rektor Anne Husebekk.

Som breiddeuniversitet med aktivitet fordelt på fleire campus og studiestader i landsdelen, er UiT ein sentral bidragsytar til ei kunnskapsbasert utvikling i samfunnet. Det inngår i UiTs samfunnsansvar å levera utdanning og forsking av høg kvalitet, sikra god til gong på utdanning i landsdelen og bidra til utvikling av velferd, verdiskaping og omstilling i samfunnet. I dette inngår arbeidet med å integrera innovasjon og entreprenørskap i utdanningane.

Deler ut pris

Avtalen opnar for å vidareutvikla samarbeidsflater og -aktivitetar av gjensidig interesse for UiT og UE. I dette inngår mellom anna moglegheitene for eit tettare samarbeid om Gründeridol, faglege bidrag på arrangement og å vurdera potensialet som ligg i eit nærare samarbeid om studentbedrift. UiT er òg samarbeidspartnar under fylkesmeisterskapane for Troms og Finnmark, og er eigar av prisen for beste samarbeid med næringslivet.

– Fylkesmeisterskapen for ungdomsbedrifter er årets høgdepunkt i Ungt Entreprenørskap Troms. 300 elevar, 30 lærarar og 50 representantar frå næringslivet bruker dagen sin på Jekta Storsenter saman med oss. Elevar frå vidaregåande frå heile Troms skal visa fram, selja produkt og tenester og konkurrera om å vinna dei gjævaste prisane, fortel Brandvoll.

På Twitter   #norgesarktiske