UiT krever at arealene til Avdeling for komparativ medisin ferdigstilles


Det nye bygget til Avdeling for komparativ medisin ved UiT er forsinket med to år. Forsinkelsen har skapt store utfordringer, og nå krever UiT at det ferdigstilles av Statsbygg som er byggherre.

UiT-rektor Anne Husebekk
UiT-rektor Anne Husebekk forteller at forsinkelsen har ført til store konsekvenser for forskerne. Foto: David Jensen

I februar 2018 ble det nye medisin- og helsefagsbygget MH2 tatt i bruk. MH2 er finansiert over statsbudsjettet, og i slike byggeprosesser har Statsbygg rollen som byggherre på vegne av staten, med det totale ansvaret for prosjektgjennomføringen fram til og med overtakelse fra entreprenører, prøvedriftsfase og overlevering til UiT.

MH2 ble, med unntak av arealene til Avdeling for komparativ medisin (AKM), formelt overlevert fra Statsbygg til Kunnskapsdepartementet og UiT 18. august 2018. AKM er en faglig fellesressurs som har behov for spesialtilpassede arealer for forskning og undervisning som involverer oppstalling av forsøksdyr og nødvendig infrastruktur. Avtalen med Statsbygg var at arealene til AKM skulle ferdigstilles og tas i bruk våren 2018.

Mange forskere er rammet

Det har i etterkant vært betydelige forsinkelser knyttet til utbedringer og feilrettinger, spesielt av det tekniske anlegget der krav til blant annet ventilasjon og regulering av inneklima ikke har vært tilfredsstilt. Anlegget, som har vært i prøvedrift siden august 2018, fungerer fortsatt ikke tilfredsstillende, og arealene kan ikke brukes.

Jørgen Fossland
Universitetsdirektør Jørgen Fossland mener situasjonen er uholdbar. Foto: Randi Solhaug

Den langvarige stengningen av AKM og at Statsbygg gjentatte ganger har utsatt ferdigstillingen av lokalene har skapt alvorlige problemer for sentrale deler av UiT og UNN sin kjernevirksomhet innenfor helsevitenskapelig forskning.

Forskere opplever at karrierer er satt på vent, fagmiljø er lammet, og det er ikke mulig å ha fremdrift i forskningsprosjekter som er avhengig av lokalene og som er eksternt finansiert.

– Fravær av nødvendig infrastruktur for å utføre biomedisinsk forskning og undervisning har direkte rammet om lag 100 av våre fremragende forskere, spesialpersonell og studenter, sier UiT-rektor Anne Husebekk.

– Uholdbar situasjon

Forsinkelsen har medført store merkostnader som UiT foreløpig har dekket over egne budsjetter. Ledelsen ved UiT vurderer fortløpende kompenserende tiltak og skal gjøre en kartlegging av konsekvenser for berørte ansatte og studenter.

– Situasjonen er uholdbar, og Statsbygg kan fortsatt ikke gi oss en dato for innflytting, sier Fossland.

UiT har bedt Statsbygg om å iverksette umiddelbare og nødvendige tiltak for å ferdigstille forskningsfasilitetene og har bedt om en tilbakemelding innen 15. februar på når UiT kan forvente at ferdigstillelse kan skje.

Orienteringssak til universitetsstyremøtet

Brev fra UiT til Statsbygg

På Twitter   #norgesarktiske