Vil løfte samisk som rettsspråk gjennom samarbeid

Det juridiske fakultet har startet et forprosjekt for å utvikle samisk som rettsspråk. 

Kveseth, Magne
Publisert: 12.11.19 07:00 Oppdatert: 28.11.19 14:45
Tromsø

juridisk fakultet, Kristina Labba, samisk språk
SAMISK I RETTEN: Denne gruppa vil utvikle samisk språk som rettsspråk og hadde fredag første møte i prosjektet for samisk som rettsspråk. På møtet deltok Per Walle, Indre Finnmark Tingrett, Rita Boine, Indre Finnmark tingrett, Johan Vasara og Børre Gaup, UiT, Jørn Aslaksen, KS, Marianne Johnsen, Indre Finnmark tingrett, Johan Niillas Wigelius, Finnmarkskommisjonen, Håvald Hansen, SEG, Line Kalak, Samisk høgskole, Ragnhild M Sara, Indre Finnmark tingrett, Finn-Arne Selfors, Indre Finnmark tingrett, Marion Ravna, Kristina Labba og Aila Biret Selfors, alle fra UiT. Via skype deltok Grethe Kleivan, Justisdepartementet, Mikkel Rasmus Logje, Sametinget, Hilde Wahl Moen, Domstolsadministrasjonen, Marlis Eicholz, Justisdepartementet og Marit Eira Gaino, Giellagáldu (Foto: privat)

Initiativet, som kommer fra sorenskriveren i Indre Finnmark, Finn-Arne Schanche Selfors, skjer gjennom arbeidspakken «Samisk som rettsspråk». Det inngår i fakultetets nystartede «Fyrtårnprosjekt». I første omgang samarbeider fakultetet med initiativtakeren, men forprosjektet skal også finne andre relevante samarbeidspartnere for å utforme et hovedprosjekt som går ut på å utvikle samisk som rettsspråk.   

Bakgrunnen for prosjektet er delvis at same- og urfolksrett er et satsingsområde hvor fakultetets ambisjon er å være internasjonalt ledende. Arbeidspakken skal bidra til å utvikle samisk som rettsspråk og juridiske termer på samisk, for derved å styrke rettsikkerheten for den samiske befolkningen. Ved UiT er det postdoktor Kristina Labba som er prosjektleder. 

Studenter involveres også

Postdoktor Kristina Labba ved Det juridiske fakultet har sett fram til å etablere samarbeid med aktører av betydning for utviklingen av samisk som rettsspråk.  Foto: UiT

Den 8. november møttes arbeidsgruppa for forprosjektet hos sorenskriveren i Indre Finnmark i Tana. Det juridiske fakultet ved UiT har klart å skaffe finansiering slik at tre ansatte og to masterstudenter kan bruke deler av sin arbeidstid til å utvikle samisk som rettsspråk.

Foruten Kristina Labba består arbeidsgruppa av førsteamanuensis Ánde Somby, stipendiat Aila Biret Selfors samt studentene Marion Ravna og Johan Vasara. I invitasjonen til mulige eksterne bidragsytere, skriver fakultet at «Arbeidet med å utvikle samisk som rettsspråk forutsetter et nært samarbeid mellom ulike offentlige organer som har ansvar for eller på en eller annen måte arbeider med å sikre og utvikle det samiske språk i Norge.» 

– Vi ønsker å kartlegge hvilke behov som gjør seg gjeldende, hva som må gjøres framover og hva de enkelte samarbeidspartnere kan bidra med i arbeidet for å utvikle samisk som rettsspråk, sier Kristina Labba.   

Samarbeidspartnere  

Til møtet hadde Indre Finnmark tingrett og Det juridiske fakultet også invitert en rekke eksterne aktører, blant andre Domstolsadministrasjonen, Sametinget, Samisk høgskole og Justisdepartementet. Det gjorde de for å starte undersøkelsene av hvilke behov innenfor samisk språk i rettsvesenet som gjør seg gjeldende, samt for å kartlegge hva som er gjort så langt og hvordan samisk språk brukes i praksis i dag.  

– Vi anser alle som viktige samarbeidspartnere i prosjektet, og har derfor ønsket å invitere alle de eksterne partnere til å delta, fastslår Kristina Labba.

Vi anbefaler