ArcLog åpnet i Narvik: Vil bidra i nordnorske vekstnæringer

- Dette er en svært gledelig etablering for både Narvik, regionen og landsdelen, fastslo Narviks varaordfører, Geir Ketil Hansen, da Teknologisk kompetansesenter for arktiske logistikkoperasjoner (ArcLog) ble offisielt åpnet ved UiT i Narvik tirsdag.

Eidum, Espen Viklem
Publisert: 06.06.19 00:00 Oppdatert: 06.06.19 15:08
Narvik

Turisme er fortsatt en vekstnæring i nord. Nå kan etableringen av et kompetansesenter ved UiT i Narvik bidra til nytenkning rundt fremtidens turisme i nord. Foto: Rune Dahl

Bak det muligens litt kronglete navnet, skjuler det seg en nyskapning som kan bli en virkelig drivkraft i den videre teknologiske utviklingen for næringsliv i landsdelen.
- ArcLog er jo en slags treenighet der vi kobler akademia, næringslivet og forskningsmiljøer tettere sammen, sier Bjørn Solvang, dekan ved Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi (IVT-fak) ved UiT i Narvik.

Tar tak i logistikkutfordringer

Målsetningen er at ArcLog med fakultetets kompetanse innen teknologibasert logistikk i bunnen skal bidra til å løse nye behov i vekstnæringer i nordområdene, som for eksempel fiskeri- og havbruk:
- Næringen har blant annet logistikkutfordringer knyttet til transport av produkter ut i markedet og samtidig andre vei; fiskefór og råvarer inn til prosessanlegg. Men også utfordringer knyttet til for eksempel automasjon, robotisering og produksjonslogistikk innad i anlegg. Dette er områder der ArcLog kan bidra, sier professor Wei Deng Solvang, leder for Institutt for industriell teknologi ved IVT-fakultetet.

- ArcLog favner mye av den satsingen vi har lagt til grunn i strategisk næringsplan for Ofotregionen, påpekte varaordfører Geir-Ketil Hansen i Narvik kommune under åpningen av kompetansesenteret. 

Hun nevner også turistnæringen i nord som en næring som kan dra nytte av ArcLogs kompetanse:

- For eksempel til utviklingen av gode logistikkmodeller for best mulig å kunne håndtere en stadig økende turiststrøm, leveranser av analyser som bidrar til å sikre bærekraft og konkurranseevne - samt utvikling av nye reiselivsprodukter i koblingen mellom natur og teknologi.   

Fra virtuell turisme til autonome fartøy

Fire tematiske områder er blinket ut som videre satsingsfelt for ArcLog:

·       Kunnskaps- og opplevelsesbasert turisme

·       Sikker og bærekraftig transport

·       Beredskapslogistikk

·       Automasjon, effektive produksjonsteknologier og materialflyt

Stikkordene knyttet til de fire satsingsområdene er mange og favner alt fra utvikling av logistikklederkurs for det nye totalforsvaret, bruk av teknologi, for eksempel droner, for overvåking av utsatte vei- og jernbanestrekninger, utvikling av autonome operasjoner både på land og sjø, bruk av 3D-teknologi til fabrikkplanlegging - og utvikling av turisttilbud basert på en kombinasjon av virkelighet og virtuelle tillegg.

For bare å nevne noe.

Gode tilbakemeldinger

Solvang er svært godt fornøyd med responsen ArcLog-satsingen har fått.
- I forarbeidet i forkant av etableringen hadde vi fokus på å samle alle relevante aktører i Nord-Norge for å diskutere status og utfordringer knyttet til logistikk i nord. Der har klynger, bedriftsnettverk og arenaer i Nord-Norge vist stor interesse og engasjement i forhold til planene våre. SINTEF Nord og Norut Narvik har deltatt i hele forprosjektet, andre fakulteter ved UiT har vært invitert inn, Statens vegvesen og Narvik kommune har engasjert seg og Bane NOR har signalisert tydelig interesse. I tillegg har både Forskningsrådet og Nordland fylkeskommune bidratt med både kompetanse og ressurser i forprosjektet, sier Wei Deng Solvang.

I tillegg fikk senteret verdifullt tilskudd på «mannskapssiden» under åpningen. Rektor Anne Husebekk ved UiT signaliserte nemlig at universitetet tildeler ArcLog en prosjektlederstilling over tre år. Samtidig bidrar IVT-fakultetet med en postdok-stilling samt en stipendiatstilling.

Når senteret nå går over i en første driftsfase, vil fokus være på å skape aktivt samarbeid mellom næringsliv og utdannings- og forskningsmiljøer. Bedrifter skal stimuleres til innovasjon gjennom økt satsing på langsiktig forskning, og det skal skje en oppbygging av prosjektporteføljen med innretning mot både regionale og interregionale finansieringsordninger, forskningsrådets program og Horisont2020.

Logistikk-nav i nord

At et kompetansesenter for arktiske logistikkoperasjoner får Narvik som adresse, mener Bjørn Solvang er helt naturlig. Han ramser opp industrihavn, jernbaneforbindelse, europaveiforbindelser nord-sør og øst-vest samt Evenes lufthavn som stikkord:

- En slags treenighet der vi kobler næringsliv, akademia og forskningsmiljøer sammen, sier dekan Bjørn Solvang om ArcLog. Han finner det helt naturlig at logistikknutepunktet Narvik er "hjem" for Teknologisk kompetansesenter for arktiske logistikkoperasjoner. 

- Narvik har en lang historie som logistisk knutepunkt i nord, fra teknologiutvikling knyttet til byggingen av Ofotbanen til ingeniørutdanning og leverandør av teknisk kompetanse for hele landsdelen gjennom flere ti-år. I dag passerer om lag 20 millioner tonn jernmalm byen hvert år, ca 200 000 tonn fisk transporteres fra kysten i nord og inn til jernbaneterminalen i Narvik for videre frakt ut i verden. Om lag tre fjerdedeler av konsumvarene til Nord-Norge kommer med tog til Narvik for videre distribusjon i landsdelen. I tillegg er Ofoten definert som strategisk logistisk kjerneområde for Forsvaret.

 

Eidum, Espen Viklem
Publisert: 06.06.19 00:00 Oppdatert: 06.06.19 15:08
Narvik
Vi anbefaler