UiT øker samarbeidet med Université Laval i Canada


De to største nordlige forskningsuniversitetene i Canada og Norge, Université Laval i Québec og UiT Norges arktiske universitet, styrker samarbeidet med seks nye forskningsprosjekter.

(English below)

Rektor for Université Laval Sophie D'Amours og rektor Anne Husebekk ved UiT signerer avtalen om ytterligere samarbeid. Foto: Jean Rodier

De nye forskningsprosjektene bygger på kompetansen til forskningsgruppene til 26 professorer innen arkitektur, biologi, biokjemi, ingeniørfag, medisin, oseanografi og fysikk. Disse internasjonale prosjektene omfatter bidragsytere og partnere i Canada, Frankrike, Norge, Skottland og USA. 

Hver av de seks prosjektene blir likt finansiert av UiT og Université Laval (UL) gjennom Sentinel North program - og vil motta 1,45 millioner kroner over tre år, noe som gir en totalsum på nær 8,7 millioner kroner.

Forskningsprosjektene er et konkret resultat av en samarbeidsavtale de to institusjonene fornyet i juni 2018. Avtalen ble opprinnelig inngått i 2009, og har til formål å oppmuntre til samarbeids- og tverrfaglig forskning, samt videreutvikle båndene mellom de to universitetene. Det innebærer blant annet å samarbeide om arktisk forskning, studentutvekslinger, internasjonale forskningsekspedisjoner og store internasjonale konferanser i Arktis.

Samler kompetanse

– Våre universiteter innser hvor viktig det er å bygge sterke bånd for å undersøke det sirkumpolare Arktis, samt å trene opp neste generasjon forskere.

Det sa Université Lavals rektor Sophie D'Amours og UiTs rektor Anne Husebekk, da sistnevnte besøkte Université Laval sammen med en UiT-delegasjon tidligere denne uken.

– Den fornyede avtalen og de nye fellesprosjektene bekrefter vårt engasjement for å utvikle og opprettholde dette internasjonale partnerskapet og å samle vår kompetanse for å bedre forstå den raske utviklingen av Arktis og dens innvirkning på økosystemer og helse fra et bærekraftig utviklingsperspektiv, sier de to.

Disse var tilstede ved UiTs besøk i Canada (fra venstre): viserektor ved Université Laval Rénald Bergeron, postdoktor ved K.G. Jebsen Centre for the Law of the Sea Margherita Paola Poto, seksjonssjef for Seksjon for internasjonalt samarbeid Sigrid Ag, rektor ved UiT Anne Husebekk, rektor ved Université Laval Sophie D'Amours, viserektor ved Université Laval Eugénie Brouillet, viserektor ved Université Laval og direktør for Sentinell Nord Martin Fortier og professor Paul Wassmann ved Institutt for arktisk og marin biologi. Foto: Jean Rodier

Internasjonale og tverrfaglige forskningsprosjekter

De seks forskningsprosjektene vil bli ledet av dyktige og erfarne forskere fra UL og UiT.

  • Professorene Pierre Ayotte (UL) og Torkjel M. Sandanger (UiT) går sammen med sine kolleger for å etablere et internasjonalt samarbeidsnettverk som har til hensikt å oppdage tilstedeværelsen av nye forurensninger i sirkulære områder, overvåke evolusjonen over tid og vurdere hvilken risiko befolkningen som bor i disse regionene har for å bli eksponert av forurensingen.
  • Teamet ledet av professorene Marcel Babin (UL) og Jørgen Berge (UiT) skal samarbeide for å få en bedre forståelse av hvilken innvirkning lysvariabilitet har på den biologiske produksjonen i isdekket, arktisk hav. Det skal de gjøre ved å utvikle og bruke marin robotikk, autonome undervannsfartøyer og avansert optisk teknologi.
  • Professorene Louis Fortier (UL) og Malin Daase (UiT) og deres kollegaer vil forsøke å forstå hvordan forskjellige arter av hummer, som er en nøkkelforbindelse i den arktiske matkjeden, responderer på endringer i lyssyklus, vanntemperaturer og isdekke. Hensikten er å bedre kunne forutsi den fremtidige oppførselen til disse organismene i et arktisk hav som er i endring.
  • Teamet ledet av professorene Louis Gosselin (UL) og Raymond Riise (UiT) skal utvikle bygninger med høy energieffektivitet tilpasset miljø og klimatiske forhold i Arktis, samtidig som man tar hensyn til de kulturelle og sosioøkonomiske realitetene hos befolkningen som bor der.
  • Professorer Frederic Maps (UL) og Sünnje Basedow (UiT) vil samarbeide med sine kolleger for å kombinere kunstig intelligens, fjernkontroll og bildeanalyse for å gjennomføre den aller første storskala-observasjonen av forskjellige arter av copepods av slekten Calanus, en type av zooplankton som spiller en avgjørende rolle i økosystemet i det nordlige hav.
  • I tillegg vil professorene Johann Lavaud (UL) og David Hazlerigg (UiT) og deres team undersøke døgnrytmen og den biologiske klokken til to arktiske, marine arter som har stor økologisk og økonomisk betydning for flere sirkumpolare populasjoner: alger (Fragilariopsis cylindrus) og atlanterhavslaks.

 


Growing collaboration between the two largest northern research universities in Canada and Norway

The two largest northern research universities in Canada and Norway—Université Laval in Québec City and the University of Tromsø - The Arctic University of Norway (UiT) in Tromsø —are stepping up their collaboration with six new research projects that will draw on the expertise of teams of 26 professors in architecture, biology, biochemistry, engineering, medicine, oceanography, and physics. These international projects involve contributors and partners in Canada, France, Norway, Scotland, and the United States.

Each project will be funded in equal part by UiT and Université Laval—through its Sentinel North program—and will receive $225,000 over 3 years for a total investment of $1.35 million. These research projects are a concrete outcome of a partnership agreement the two institutions renewed in June 2018.

Originally signed in 2009, the agreement aims to encourage collaborative and transdisciplinary research and further strengthen ties between the two universities, who innovate together in the field of Arctic research and organize student exchanges, international research expeditions, and major international conferences on the Arctic.

“Our universities recognize how important it is to build strong ties to research the circumpolar Arctic and train the next generation of scientists,” said Université Laval president Sophie D’Amours and UiT president Anne Husebekk during the Norwegian delegation’s visit to Université Laval earlier this week. “The renewed agreement and new joint projects confirm our commitment to developing and maintaining this international partnership and to pooling our expertise to better understand the rapid evolution of the Arctic and its impacts on ecosystems and human health from a sustainable development perspective.”

International and transdisciplinary research projects

Professors Pierre Ayotte (UL) and Torkjel M. Sandanger (UiT) will work with their colleagues to establish an international cooperative network to detect the presence of emerging contaminants in circumpolar regions, monitor their evolution over time, and assess the risks of exposure for populations living in those regions.

The team led by Professors Marcel Babin (UL) and Jørgen Berge (UiT) will develop a better understanding of the impact of light variability on the biological production of ice-covered Arctic seas by developing and using marine robotics, autonomous underwater vehicles, and advanced optical technologies.

Professors Louis Fortier (UL) and Malin Daase (UiT) and their colleagues will seek to understand how different species of copepods—tiny crustaceans that are a key link in the Arctic food chain—respond to changes in light cycles, water temperatures, and ice cover in order to better predict the future behaviour of these organisms in a changing Arctic Ocean.

The team led by Professors Louis Gosselin (UL) and Raymond Riise (UiT) will develop high energy efficiency buildings adapted to the environmental and climatic conditions of the High Arctic, while taking into account the cultural and socioeconomic realities of the populations living there.

Professors Frederic Maps (UL) and Sünnje Basedow (UiT) will work with their colleagues to combine artificial intelligence, remote sensing, and image analysis to conduct the first-ever large-scale observation of different species of copepods of the genus Calanus, a type of zooplankton that plays a crucial role in the ecosystem of the northern seas.

In addition, Professors Johann Lavaud (UL) and David Hazlerigg (UiT) and their team will seek to better understand the circadian rhythm and chronobiology of two Arctic aquatic species that are of great ecological and economic importance to several circumpolar populations: the Arctic diatom Fragilariopsis cylindrus and the Atlantic salmon.

 

På Twitter   #norgesarktiske