Har modellert hvordan arktisk klima kan påvirke drift og vedlikehold på olje- og gassinstallasjoner i Barentshavet

Masoud Naseri har analysert hvordan utstyr knyttet til olje- og gassproduksjon i Barentshavet påvirkes av et hardt arktisk klima med store årlige variasjoner.
Os, Vibeke
Bilde av forfatter finnes ikke, dette er en placeholder
Vibeke Os
Publisert: 07.11.16 14:00 Oppdatert: 08.11.16 13:27

Nedising av installasjoner er en av utfordringene med oljeproduksjon til Arktis, og som indikert i figuren kan ulike deler av plattformen bli utsatt for forskjellig type risiko. Foto: Ryerson CC, 2008

– Jeg har i min doktorgradsoppgave utviklet en modell som gjør det mulig å analysere og vurdere effektiviteten til olje- og gassfasiliteter som påvirkes av det arktiske klimaet, sier Naseri Masoud.

Denne modellen er ment å kunne være et av flere verktøy som oljeindustrien kan bruke når de planlegger en mulig oljeutvinning nord i Barentshavet.

Hypotetisk plassering av oljeplattformer i modellen Masoud Naseri har utviklet;  henholdsvis Nordsjøen og  ved Hopen. Koordinatene er hentet fra http://eklima.met.no

Modelerer forventet driftsstopp

Verktøyet gjør det mulig for aktører som opererer med offshoreinstallasjoner å vurdere pris opp mot forventet effektivitet. Han utdyper nærmere at det ved oljeplattformer alltid kan være både planlagte og uventede hendelser som gjør at det ikke produseres olje, såkalt nedetid på en plattform, altså tid der produksjonen stopper opp.

– Mitt arbeid har gått ut på å se på faktorer knyttet til arktisk klima og se på hvilken måte det påvirker nedetid på en oljeplattform. I denne modellen er det blant annet tatt med slitasje og feil på utstyr, samt reparasjonstid.

Flere dager uten produksjon i nord

– Våre teoretiske modeller viser at man må forvente økte utgifter ved oljeproduksjon langt nord i Barentshavet, sammenliknet med produksjon i Nordsjøen. For eksempel kom vi frem til at forventet nedetid på en oljeplattform nord i Barentshavet er på minst 25 dager, mot cirka 13 dager i Nordsjøen. Beregnet i kroner og øre vil dette i løpet av ett år kunne utgjøre en forskjell på 45 millioner amerikanske dollar for en typisk oljeplattform med kapasitet på 40 000 fat om dagen.

Ifølge Masoud finnes det flere forhold som påvirker nedetid og som ikke er tatt med i dette arbeidert. Som lange distanser på transport av både olje, personell, utstyr og reserveleder, fartøy som må operere i tåke og polare lavtrykk, lossing på og av plattform. Det er i det hele tatt en del ekstra hensyn å ta knyttet til sikkerhet som også vil kunne gi ytterligere nedetid på en plattform og dermed gi lavere inntjening.

Masoud Naseri
Masoud Naseri har en mastergrad i Petroleum Engineering fra Iran. Han har nå skrevet en doktorgradsavhandling som omhandler drift og vedlikehold knyttet til olje- og gassutvinning i arktiske områder. Foto: Vibeke Os

Gir et bedre beslutningsgrunnlag

Masoud forklarer at en av de store utfordringene i arbeidet hans var mangel på fullverdige historiske data og peker på at det finnes forholdsvis få analyser og lite erfaring fra arktisk offshore O&G-industri.

Datamaterialet som er brukt i arbeidet hans er en kombinasjon av årsrapporter fra både nasjonal og internasjonal oljeindustri, og som operer i mer «normale» klimasoner og dybdeintervju med eksperter som har lang erfaring fra oljeindustri i kaldt klima.

– Men vi mener likevel at modellen vi har utviklet vil kunne gjøre det lettere å vurdere forventet produksjonstid og dermed gi et bedre beslutningsgrunnlag når eventuell utvinning vurderes langt nord i Arktis.

Masoud Naseri forsvarte sin avhandling 31. August 2016. Tittel på oppgaven var: “RAM Analysis of Oil and Gas Production Facilities Operating in the Arctic Offshore: Expert Judgements and Operating Conditions”. Han ble veiledet av Javad Barabady, Institutt for ingeniørvitenskap og sikkerhet, UiT,  Uday Kumar, Luleå tekniske universitet og Alfred Hanssen, Institutt for geologi, UiT.

 

 

Bilde referanse:

Ryserson CC (2008) Assessment of superstructure ice protection applied to to offshore oil operations: safety problems, hazards, needs, and potential transfer technologies. US Army Engineer Research and Development Center, New Hampshire.

Os, Vibeke
Bilde av forfatter finnes ikke, dette er en placeholder
Vibeke Os
Publisert: 07.11.16 14:00 Oppdatert: 08.11.16 13:27
Vi anbefaler