Unikt e-læringskurs for praksisveiledere

Vi gjør oppmerksom på at denne artikkelen er over to år gammel, og kan ha innhold som er utdatert.

Fra midten av september til midten av oktober gjennomførte 23 veiledere fra praksisfeltet i Nordland, Troms og Finnmark en pilotutprøving av helsefaglig praksisveilederopplæring på nett. Veilederne som deltok har ulik profesjonsbakgrunn, men har på tross av dette diskutert samme type problemstillinger med utgangpunkt i egne erfaringer.

Praksisveilederopplæring på nett

Nettstøttet praksisveilederopplæring skal bli et permanent tilbud fra Enhet for helsefaglig pedagogisk utvikling (HelPed) og er et ledd i et flerårig arbeid med å systematisere og organisere praksisveilederopplæring for veiledere som tar imot studenter fra Helsefak. Vi kjenner ikke til at det tilbys likende kurs i Norge, hvor veiledningspedagogikk, vurdering og skikkethetsvurdering er hovedtemaer. Catrine Buck Jensen, rådgiver i HelPed, kan fortelle at deltakerne har hatt tilgang på ulike læringsaktiviteter som blant annet videoforelesninger, digital litteratur, refleksjonsoppgaver og diskusjonsforum som de har benyttet for diskusjon og samarbeid på nett. 

Konsekvenser for praktisk veiledning

Piloten ble avsluttet med en evalueringsundersøkelse hvor hver deltaker ble bedt om å evaluere innhold, struktur og fleksibilitet i henhold til egen læring. I et helhetlig perspektiv kan det se ut til at opplæringa har favnet om viktige problemstillinger i praksisstudier og mange mener arbeidet kan få innvirkning for deres videre praksis som veiledere. Samtidig har vi fått avdekket en del «barnesykdommer» og fått gode innspill til innholdsmessige og strukturelle endringer, sier Buck Jensen.

Vinnerlykke

Lisbeth Harila er ergoterapeut og var den heldige vinner av en iPad som ble lovet bort til én av de som gjennomførte opplæringa samt besvarte evalueringsundersøkelsen. Harilas arbeidsgiver, Tromsø dagsenter, tar årlig imot studenter fra Helsefak og har et ønske om å sørge for at de ansatte har solid kompetanse i veiledning. Arbeidsgiver har derfor lagt til rette for at Harila og hennes kollega har hatt mulighet til å jobbe med opplæring innenfor arbeidstid. Dette har vært viktig for gode faglige diskusjoner rundt studentveiledning sier Harila, og forteller entusiastisk hva opplæringen har betydd for henne: «Opplæringa har gjort meg mer bevisst på hva man gjør i veiledning og skikkethetsvurdering. Personlig egnethet er veldig viktig og det å kunne gå inn i situasjoner hvor man er i tvil og samtale med studenten om dette har vært en nyttig lærdom».  Harila sier videre at hun har lyst til å prøve ut nye metoder i veiledningssamtalen og være mer kreativ i bruken av metoder. Hun er lykkelig vinner av iPaden og ser ikke bort ifra at hun kan prøve seg på flere nettbaserte kurs med det nyervervede nettbrettet som arbeidsverktøy. 

Lisbeth Harila til venstre ble den heldige vinner og får en iPad i gave fra HelPed ved Catrine Buck Jensen. Foto: Anita Iversen

 

Veien videre

Piloten er bare en begynnelse, sier Anita Iversen, leder ved HelPed. Det er stor etterspørsel fra helestjenester i sør til nord om tilgang på et nettbasert kurstilbud i veiledning. Kvalitet i praksisstudier er avgjørende for studienes totale kvalitet, sier Iversen. Vi tror derfor at tilbudet om opplæring i veiledning med fordel kan komme alle helsefaglige praksisveiledere til gode. Dette ønsker vi å realisere gjennom å tilby kurset på en åpen e-læringsplattform, altså en MOOC (Massive Open Online Course). Iversen sier det er søkt midler for å kunne videreutvikle innholdet basert på evalueringene fra piloten og etablere kurset på en åpen plattform. Buck Jensen og Iversen er begge entusiastiske til fremtiden og planlegger åpning av det nye kurstilbudet i løpet av 2015. Selv om det nå blir et nettbasert kurstilbud for praksisveiledere er det viktig at arbeidsgiver i helsetjenestene tilrettelegge for slik kompetanseheving. At ansatte får mulighet til å diskutere og reflektere over veiledningsoppgaver i arbeidstida vil være positivt både for motivasjon, kompetanse og arbeidsmiljø generelt, avslutter Iversen.    

På Twitter   #norgesarktiske