Æresdoktor Robert Paine er død

21.07.10 Thuen, Trond
Vi gjør oppmerksom på at denne artikkelen er over to år gammel, og kan ha innhold som er utdatert.

Det er med stor sorg Universitetet i Tromsø mottar nyheten om at Robert Paine er død, 84 år gammel.

Robert Paine ble utnevnt til æresdoktor ved Universitetet i Tromsø i 1998, i erkjennelse av hans fremragende forskning  på samiske forhold over nesten et halvt århundre.

Han skrev Coast Lapp Society II (1965),  Herds of the Tundra (1994) og Camps of the Tundra (2009), skrev og redigerte et stort antall  monografier og artikkelsamlinger, alle med hans karakteristiske kombinasjon av gode etnografiske observasjoner og stringente teoretiske refleksjoner.

Memorial university sine minneord om Robert Paine

 


 

Minneord

Professor Robert Paine, 1926-2010

Sosialantropologen professor Robert Patrick Barten Paine døde i St.John’s, Newfoundland, etter et kort sykeleie 8. juli 2010. Han ble 84 når gammel. Med ham er en sentral skikkelse i faget sosialantropologi gått bort. Hovedtyngden av hans omfattende vitenskapelige produksjon omhandler samiske forhold. Det må kunne sies at han er den som har bidratt mest til å sette samfunnsvitenskapelig kunnskap om samene på det internasjonale kartet. Det var særlig med bakgrunn i dette arbeidet at han i 1998 ble utnevnt til æresdoktor ved Universitetet i Tromsø. Han var også æresdoktor ved University of Edinburgh og ved Memorial University, St. John’s, Canada.

Robert Paine begynte sine antropologiske studier ved Universitetet i Oxford. Her ble han oppfordret til å studere nordlige minoritetsfolk, og i begynnelsen av 50-tallet gjorde han sitt første feltarbeid i Revsbotn i Vest-Finnmark. I 1957 kom hans første større arbeid om sjøsamene ut, ”Coast Lapp Society I”. Egentlig hadde han planlagt å gjøre feltarbeid blant reindriftsamer, men fikk ikke innpass blant dem i første omgang. Senere skulle han imidlertid etablere et omfattende nettverk blant reindriftsamer i Finnmark, bl.a. ved å jobbe som dreng gjennom en hel årssyklus. I 1965 kom ”Coast Lapp Society II”, som særlig tok for seg etterkrigstidens endringer i sjøsamenes livssituasjon. Arbeidet blant reindriftsamene resulterte i en rekke artikler fra 1960-tallet og utover. Han ble tilbudt en stilling ved Universitetet i Oslo i 1965, men valgte i stedet å knytte seg til Memorial University i St. John’s, Newfoundland, Canada. Her ledet han oppbyggingen av det antropologiske fagmiljøet ved Institute for Social and Economic Research, et miljø som skulle bli besøkt av en rekke norske antropologer fra slutten av 1960-tallet og frem til i dag. I Canada rettet han sin forskningsinteresse særlig mot statens behandling av de nordlige urfolkene inuitter og indianere, og utga sammen med kolleger flere kritiske arbeider om offentlige myndigheters paternalistiske minoritetspolitikk, som han betegnet som ”velferdskolonialisme” (bl.a. ”White Arctic”, 1977).

Hans interesse og kunnskaper om samiske forhold og særlig om reindriften gjorde ham sterkt engasjert i Alta-saken på slutten av 1970-tallet. Han var ekspertvitne for reindriftsnæringen under Høyesterettsbehandlingen av Altautbyggingen, og skrev rapporten ”Dam a River, Damn a People?” (1982). Her la han særlig vekt på den grunnleggende betydningen som reindriften har for vedlikehold av samisk kultur og identitet. Han fortsatte utover på 1990-tallet å bearbeide og analysere sitt omfattende materiale om reindriften i Finnmark som han hadde samlet på 50- og 60-tallet, og ga i boken ”Herds of the Tundra” (1994) en meget innsiktsfull analyse av det komplekse forholdet mellom dyr, mennesker og naturforhold som særpreger reindriften. I hans seneste større arbeid, ”Camps of the Tundra” fra 2009, er det særlig reindriftsutøvernes strategier for å ivareta sin kapital, reinflokken, i samarbeid men også i konflikt med hverandre, som står i sentrum.

Et annet sentralt tema i Robert Paines forskning var hans bidrag til forståelsen av jødiske tenkemåter og selvforståelse. Han besøkte Israel en rekke ganger, og var opptatt av den ulykkelige konflikten mellom jøder og palestinere. I det hele tatt spente hans faglige og politiske interessefelt vidt, og han skrev engasjerende artikler om allmenne tema som vennskap, identitet, nasjonalisme, makt og adskillig annet.

Robert Paine har betydd svært mye for svært mange mennesker. Han besøkte det sosialantropologiske fagmiljøet ved Universitetet i Tromsø en rekke ganger, og var i en periode knyttet til dette miljøet som professor II. Han hadde også nære og varige kontakter innen det samiske akademiske miljø og fulgte utviklingen av samisk samfunnsvitenskapelig forskning med stor interesse. Hans nysgjerrighet og åpenhet for andres arbeid og hans gode og oppmuntrende kommentarer ble satt stor pris på. Robert Paine var på mange felt en inspirasjonskilde innen det internasjonale nettverket av antropologer, men i særlig grad var han viktig for det norske, nordiske og samiske forskningsmiljøet om samiske studier. Ved hans bortgang har vi mistet en kollega som i en sjelden grad forente vennskap med faglig fellesskap. Han er dypt savnet.

Trond Thuen
Institutt for arkeologi og sosialantropologi
Universitetet i Tromsø

På Twitter   #norgesarktiske