Små skoler et godt alternativ

Små utkantskoler er kan være et verdifullt pedagogisk alternativ til de urbane storskolene, viser en ny doktoravhandling fra Universitetet i Tromsø.

Fagertun, Thoralf
Publisert: 23.04.09 10:14 Oppdatert: 23.04.09 10:22

 Tavle_web
Små skoler trenger ikke stå noe tilbake for de store, viser en ny doktoravhandling fra UiT. Foto: Liv Dahlin
Anita Berg-Olsen forsvarte 19. mars 2009 avhandlingen "Omsorg eller formål. Rasjonalitet og dilemmaer i fådeltskolen" til graden ph.d. i pedagogikk ved Universitetet i Tromsø.

Arbeidet plasserer fådelt skole og fulldelt skole historisk i spenningsfeltet mellom interesser i henholdsvis sentrale strøk og utkantstrøk.

- Avhandlingen problematiserer og utfordrer det som etter hvert har etablert seg som en gjennomgående forståelse av fådelte skoler - at de gjerne blir sett på som negative avvik eller mangelfulle utgaver av de fulldelte standardiserte urbane skolene - med avgrenset pedagogisk kvalitet, sier Berg-Olsen.

Kontekst har stor betydning
Avhandlingen setter fokus på pedagogisk praksis i fådelte skoler i Norge.
- Hensikten har vært å forstå hvordan ulike sosiokulturelle forhold og strukturelle betingelser i relasjon til lærernes grunnlagsforståelser, meningsdanning og handlinger konstituerer den pedagogiske praksis i slike små skoler som forskjellig fra det generelle bildet som gis av norsk skole, forklarer Berg-Olsen.

Gjennom tre casestudier av små fådelte grunnskoler (størrelse 20 - 40 elever) i ulike rurale miljø i Nord-Norge, viser Berg-Olsen hvordan mening om disse skolene konstrueres ved at lærere og elever handler i, og skaper kunnskap om det spesifikke miljøet de tilhører.

- Studien peker på at konteksten har stor betydning for hvordan forståelsen av forskjellighet konstitueres. Denne konteksten er skapt av eksisterende og strukturerte diskurser og kunnskap om henholdsvis ruralitet og urbanitet, og er med på å klassifisere og plassere den rurale skolen som forskjellig fra det som oppfattes som det normale, altså den fulldelte skolen, sier hun.

Om doktoren
Anita Berg-Olsen har arbeidet som høgskolelektor i pedagogikk ved Høgskolen i Nesna siden 1995. I tillegg har hun over 20 års erfaring fra undervisning og skoleadministrative oppgaver - fortrinnsvis fra små skoler i Norge. Hennes forskningsfelt har i stor grad vært knyttet til pedagogisk arbeid i små skoler i små samfunn.

Kontaktperson: Anita Berg-Olsen, Høgskolen i Nesna, 75057891/ 91164464, abo@hinesna.no

Fagertun, Thoralf
Publisert: 23.04.09 10:14 Oppdatert: 23.04.09 10:22
Vi anbefaler