Call for proposals: UiT Talent – Forskningsinfrastruktur Kategori II

Forskningsinfrastruktur Kategori II er rigget for forskningsinfrastrukturer som  har en kostnadsramme på 15-35 MNOK.

q
q Foto: q
Portrettbilde av Paulsen, Steinar Martin
Paulsen, Steinar Martin steinar.paulsen@uit.no Seniorrådgiver forskning og innovasjon
Publisert: 21.05.24 13:42 Oppdatert: 13.06.24 12:41
UiT Talent

Forskningsinfrastruktur Kategori II er rigget for forskningsinfrastrukturer som overstiger investeringer som er mulig å dekke via kategori I og som dermed krever langsiktig planlegging for finansieringen. Innkjøpet av infrastrukturen i kategori II kan totalt ha en kostnadsramme på 15-35 MNOK.

Her er det planlagt at tildelte midler settes av i ett dedikert fond, for over tid å danne samfinansiering med eksterne midler og øvrige interne midler. Ordningen skal skape finansiell fleksibilitet for å planlegge for større investeringer i forskningsinfrastruktur.

Virkemidlet Forskningsinfrastruktur skal støtte opp om eksternfinansierte forskningsprosjekter og samtidig være med å danne basis for prosjektforslag til konkurranseutsatte arenaer for forskningsfinansiering.  

Begge kategoriene (I og II) er basert på utlysninger der det inviteres til forslag på nye eller oppgradering av eksisterende forskningsinfrastruktur. Forslagene rangeres og prioriteres av Forskningsstrategis utvalg (FSU), som gir råd til rektor om finansiering. Saksbehandlingen gjøres av sekretariatet til FSU. Fakultetene/avdelingene oversender sine forslag i prioritert rekkefølge til sekretariatet for FSU, som innstiller til rektor. FSU kan ved behov engasjere en egen UiT-intern gruppe som bistår i utvelgelsen. 

Finansiering: For å være støtteverdig må investeringen ha en kostnadsramme på 15-35 MNOK, hvorav inntil 50% dekkes av UiT Talent (institusjonsnivå).

Totalramme for utlysningen kategori II: 2 x 27.8 mill kroner

SØKNAD leveres via Nettskjema..  Søknadsmal skal benyttes – se her.

Søknadsmal for prosjektbeskrivelsen og evalueringskriterier tar utgangspunkt i Forskningsrådets nasjonale satsing på forskningsinfrastruktur – se her. Søknaden (Max 30 MB) skal lastes opp i Nettskjema.

Kontakt: Steinar.paulsen@uit.no, Seksjon for forskning og innovasjon

Ny søknadsfrist: fredag 6. desember 2024 kl 13:00 CEST.

Utlysningen gjøres kjent via Nyhetsbrev (krever påmelding) og på nettstedet www.uit.no/talent

Hvem kan søke? Søker må være fast vitenskapelig tilsatt ved UiT. Søknaden må forankres hos fakultetets ledelse, dvs fakultetet må prioritere og støtte investeringen og være prosjektansvarlig for søknaden.

Hva kan det søkes om støtte til?

Det kan søkes støtte til forskningsinfrastruktur med en finansieringsplan ut over det som normalt kan prioriteres innenfor ett budsjettår, og der det planlegges for finansiering fra ulike kilder.

Avsetninger til investeringer har etter departementets nye rutiner ingen grense, og vil ikke skape et avsetningsproblem for universitetet. Det vil opprettes et fond hvor det etter søknad fra enhetene settes av midler til spesifikke infrastrukturenheter i et visst antall år. Enhetene avsetter tilsvarende beløp for de samme årene.  

Med forskningsinfrastruktur menes i denne sammenheng avansert vitenskapelig utstyr og store utstyrsfasiliteter, datainfrastruktur for FAIR data, samt vitenskapelige databaser og samlinger.

Midler fra forskningsinfrastruktur Kategori II kan benyttes til investeringer i nye, og eller oppgradering av eksisterende, forskningsinfrastrukturer. Infrastrukturenes driftskostnader skal dekkes av de prosjekter som anvender forskningsinfrastrukturene, så langt dette er mulig. Tildelte midler kan derfor ikke benyttes til infrastrukturenes drift, og heller til etablering av infrastrukturer.

Driften av infrastrukturen skal planlegges innenfor en forretningsmodell der prosjekter som anvender infrastrukturen skal bidra til å finansiere driftskostnadene. Forretningsmodellen skal såldedes inneha en modell for hvordan kapasiteten i infrastrukturen skal utnyttes ved å gjøre infrastrukturen tilgjengelig for brukere både internt ved UiT og utenfor universitetet.

Vurderingskriterier (tilsvarende som for INFRA 2023)

Prosjektforslagene vurderes i lys av formålet med utlysningen og etter disse kriteriene:

  1. Forskning og innovasjon

I hvilken grad infrastrukturen vil bidra til faglig fornyelse og/eller bredde

I hvilken grad infrastrukturen vil bidra til å løfte forskningen til et ledende nivå

I hvilken grad infrastrukturen tilbyr tjenester som svarer på relevante forskningsmiljøers eller forskningsområders behov

Hvorvidt infrastrukturen er "state-of-the-art" – de best tilgjengelige teknologiske løsningene velges.

Hvordan infrastrukturen passer inn i landskapet av relevante eksisterende infrastrukturer, og i hvilken grad søknaden er tilpasset disse.

  1. Virkninger og effekter

I hvilken grad det er mulige virkninger og effekter av infrastrukturen på: Forskningssystemet. Innovasjon. Samfunn.

I hvilken grad infrastrukturen tilrettelegger for brukermedvirkning fra forskningsmiljøer, næringsliv, offentlig forvaltning og andre relevante bidragsytere.

  1. Gjennomføring

I hvilken grad prosjektgruppen har relevant kompetanse og ressurser til å etablere, drifte og tilby tjenester til relevante brukermiljøer.

I hvilken grad det:

- foreligger en gjennomtenkt og realistisk plan for etablering/oppgradering av infrastrukturen,

- foreligger det planer for hvordan data som infrastrukturen generer/håndterer skal struktureres, lagres og publiseres eller på annen måte gjøres tilgjengelig. Se forskningsdata ved UiT.

  1. Nasjonal viktighet

Vurderes ut fra i hvilken grad infrastrukturen:

- har bred nasjonal interesse

- finnes kun på ett eller få steder i landet.

- støtter opp om nasjonalt prioriterte forskningsområder og strategier.

  1. Samarbeid og arbeidsdeling

Vurderes ut fra i hvilken grad prosjektet:

- bidrar til en hensiktsmessig nasjonal arbeidsdeling.

- vil utnytte den nasjonale forskningskompetansen.

- fremmer nasjonalt samarbeid om investeringer og drift.

  1. Nytte for samfunnet

I hvilken grad infrastrukturen bidrar til:

- innovasjon og/eller verdiskapning i næringsliv og/eller offentlig sektor, der dette er relevant.

- økt kunnskap/kompetanse av betydning for samfunnet.

  1. Gjennomføring og organisering

I hvilken grad:

- prosjektet har en økonomisk robust driftsmodell for infrastrukturen.

- det foreligger en gjennomtenkt og realistisk finansieringsplan for etablering/oppgradering.

- det foreligger gode planer for å gjøre infrastrukturen tilgjengelig for relevante brukere utenfor UiT


Kortnytt fra Seksjon for forskning og innovasjon
Paulsen, Steinar Martin steinar.paulsen@uit.no Seniorrådgiver forskning og innovasjon
Vi anbefaler