Slik blir arbeidet med disiplinfagene på Helsefak

Første leveranse i arbeidet med ny studiemodell ved UiT skal være unnagjort før sommeren.

MH
Helsefak, UiT Foto: UiT
Bilde av forfatter finnes ikke, dette er en placeholder
Andreassen, Rune Nordgård rune.n.andreassen@uit.no
Publisert: 19.03.24 12:51 Oppdatert: 19.03.24 13:17
Om UiT

Arbeidet med å innføre ny studiemodell ved UiT Norges arktiske universitet er i full gang. Endringene vil berøre samtlige studieprogrammer ved Helsefak, med fortløpende frister fram til høsten 2025. Totalt har universitetsstyret vedtatt 29 tiltak som skal gjennomføres i arbeidet med å endre studieprogramporteføljen.

Tiltak nummer 1 omhandler disiplinutdanningene, og her skal den første leveransen være unnagjort før sommeren. Ved Helsefak er det spesielt idrettshøgskolen, institutt for medisinsk biologi og institutt for psykologi som berøres i arbeidet med å legge om disiplinutdanningene. Innen 15. juni skal en foreløpig beskrivelse av programfagene være på plass.

- Skissen skal blant annet inneholde forslag til oppbygging av programfagene, rekkefølge på de ulike emnene,  hvilke emner som skal tilbys som valgfag til andre studieprogram, opptakskrav og adgangsbegrensninger, sier prodekan for utdanning, Astrid Gramstad.

Må bruke mindre ressurser på undervisning

Ifølge tidsplanen skal de reviderte studieplanene for disiplinutdanningene vedtas av Fakultetsstyret i september.

- Målet er at Helsefak i fremtiden skal bruke mindre ressurser på undervisning, samtidig som man møter fremtidens kompetansebehov, sier Gramstad, som selv leder arbeidsgruppa med ansvar for å gjennomføre tiltak 1 på Helsefak.

Arbeidsgruppa har i tillegg fire undergrupper, som skal revidere studieplanene for følgende studieprogrammer:

  • Bachelor i medisinsk biologi
  • Bachelor i psykologi
  • Bachelor i idrettsvitenskap, Tromsø
  • Bachelor i idrettsvitenskap, Alta
  • Bachelor i arkisk friluftsliv og naturguiding.

To andre tiltak som også berører disiplinutdanningene på Helsefak, er utviklingen av fellesemner (tiltak 3) og samkjøring av programfag (tiltak 5).  Nestleder for utdanning på IMB, Kristin Fenton, representer Helsefak i arbeidsgruppa for tiltak 5. Når det gjelder utviklingen av fellesemner (tiltak 3), blir fagmiljøene invitert til å nominere mikroemner. Fristen for dette er satt til 1. mai.

Studieprogramleder: - ressurskrevende og faglig utfordrende

Vi har spurt studieprogramlederne om hva de mener er de største utfordringene med arbeidet som skal gjennomføres de neste månedene.

Rannveig Grøm Sæle, studieprogramleder for bachelor i psykologi
- Psykologi har i dag en portefølje med vel 200 studiepoeng obligatoriske og valgfrie emner i vår bachelorgrad, og vi må nå kvitte oss med mange gode emner som fagpersoner har investert mye i. I denne fasen jobber vi med å identifisere temaer vi ønsker å beholde i det nye bachelorprogrammet, hvor stor del av programfagene som skal være metode og statistikk og hvilke fag vi ønsker å tilby andre studenter. Deretter legger vi opp til dialog med både ansatte og studenter i søken etter løsninger som gir god undervisningskvalitet og et inkluderende lærings- og studiemiljø. Vi har allerede mye felles undervisning mellom bachelor og profesjonsstudiet i psykologi, så en utfordring blir derfor å lage en god studieplan for bachelor samtidig som vi ivaretar dette samarbeidet.

Kim Arne Heitmann, studieprogramleder for Bachelor i idrettsvitenskap, Tromsø
- Vi har startet innledende arbeid mot ny studieplan (orientering, drøfting, ideer etc.). Den videre prosessen og utfordringen for oss nå er å bli enig om, samt definere hvilken faglig retning vi ønsker med studieprogrammet, slik at vi kan utarbeide et attraktivt og relevant studieprogram. Videre må vi også arbeide med hvordan sentralt og relevant innhold fra de emnene som tas ut, kan integreres i de emnene som blir beholdt. Arbeidet med porteføljesaken er ressurs- og tidskrevende, og må gjennomføres parallelt med de øvrige arbeidsoppgavene vi i arbeidsgruppa har.

Tore Christoffersen, studieprogramleder for bachelor i idrettsvitenskap, Alta
- Ved Idrettsvitenskap campus Alta har vi startet prosessen med grundig orientering i faggruppen og går nå videre med å drøfte hvilken retning vi ønsker på de programfagene vi skal tilby i fremtiden. Dette håper vi skal danne grunnlaget for attraktive og nyttige 100 STP programfag, relevant for flere målgrupper i samfunnet. Den aller største utfordringen er å gjøre denne jobben på en robust og gjennomtenkt måte, med alle forbehold tatt i betraktning, med tanke på at et slikt omfattende arbeid kommer på toppen av en særdeles hektisk periode der nåværende studenter også skal ivaretas.

Erik Knutsen, studieprogramleder for bachelor i biomedisin
-Bachelor i Biomedisin har fag sammen med sju andre studieprogrammer på to andre fakulteter, så samkjøring av prosessen oppleves som vanskelig, da vi har ulike måter og faggrupper som jobber med prosessen og det er mye koordinering som skal til. Hovedoppgaven for Bachelor i Biomedisin er å finne ut hva som skal kuttes, da vi må kutte 40 studiepoeng som har vært programfag. Vi jobber derfor med LUB'en til Bachelorprogrammet for å få en god beskrivelse av hvilke læringsmål vi ser på som mest viktig at beholdes, og dermed kan bruke dette som et utgangspunkt for å redusere fagporteføljen. 

Ingrid Wallem Krempig, studieprogramleder for arktisk friluftsliv og naturguiding
- I faggruppa for friluftsliv og naturguiding ved campus Alta og Svalbard har vi startet det innledende arbeidet mot ny studieplan. Også for oss er den videre prosessen og utfordringen å bli enig om, og definere den faglige retningen vi ønsker for studieprogrammet med de nye rammene. Vi har to årsstudier som for våre BA studenter til sammen danner 1. (i Alta) og 2. året (på Svalbard) på vårt studieprogram. Vi må definere hvilket av årene som skal være mulig å ta som valgfagsblokker for andre studenter, og tilpasse det faglige innholdet i dette året både for egne og andres studenter slik at det fremstår som faglig relevant og attraktivt. Vi må også bearbeide det 3. året og sikre at studentene får en god faglig progresjon innenfor vårt fagområde tatt i betraktning at de står friere i valg av sitt 2. år. Dette er et interessant, men også ressurskrevende og faglig utfordrende arbeid.

Nye informasjonsmøter utover våren
Det er ikke bare disiplinfagene som skal endres på i arbeidet med ny studiemodell ved UiT. Også profesjonsutdanningene skal gås gjennom, for å identifisere potensialet for økt fellesundervisning og samarbeid. Dette tiltaket har frist 1. oktober 2025. Profesjonsutdanningene blir tema i et orienteringsmøte i april. Det planlegges også et statusmøte for hele porteføljesaken før sommeren.

Spørsmål om innføring av ny studiemodell ved UiT Helsefak kan rettes til prodekan for utdanning, Astrid Gramstad, leder for faggruppe utdanning i FUF, Anine Andersen, samt studieprogramlederne.


Kortnytt fra Det helsevitenskapelige fakultet, Seksjon for forskning, utdanning og formidling Helsefak, Institutt for klinisk medisin, Institutt for farmasi
Andreassen, Rune Nordgård rune.n.andreassen@uit.no