Flere fiskere og fortsatt optimisme i næringen

Siden 2015 har det vært en positiv utvikling i rekruttering til fiskeflåten. Det er fortsatt optimisme i næringen og fiskere anbefaler gjerne yrket for andre, viser ny undersøkelse. 

Fiskebåt ved kai i Lofoten
Til tross for mørkere utsikter, så svarer over 80 prosent av båteierne og over 90 prosent av mannskapet at de vil anbefale fiskeryrket for andre. Foto: Peter Bösken
Portrettbilde av Lien, Ingrid Hovda
Lien, Ingrid Hovda ingrid.hovda.lien@uit.no Seniorrådgiver
Publisert: 20.12.23 10:07 Oppdatert: 04.01.24 08:08
Hav

Av 415 tilfeldig utvalgte fiskebåteiere som har deltatt i undersøkelsen, svarte 55 prosent at de tror det økonomiske resultatet vil utvikle seg positivt i de neste fem årene. Dette er på samme nivå som i 2007, men en nedgang fra 2015.

Med kommende kvotekutt og høyere kostnader, var det forventet at optimismen ville være lavere enn i 2015. Til tross for mørkere utsikter, så svarer over 80 prosent av båteierne og over 90 prosent av mannskapet at de vil anbefale fiskeryrket for andre.

Undersøkelsen er gjennomført av NTNU og Norges fiskerihøgskole (NFH), der Jahn-Petter Johnsen og Signe Sønvisen har bidratt, og er den tredje om temaet siden 2007.

Stadig flere kvinner

Over 80 prosent av de spurte båteierne svarte at det økonomiske resultatet hadde bedret seg de siste fem år. Denne positive utviklinga har trolig medvirket til at antallet fiskere under 30 år registrert på blad B i fiskermanntallet, har økt i perioden 2015 til 2022. Det er også omtrent dobbelt så mange kvinner under 30 år som er registrert som fiskere 2022 i forhold til 2015.

Små rekrutteringsproblemer

Bare om lag 15 av fiskebåteiere med mannskap svarer i 2023 at de er enige eller svært enige i at de har hatt rekrutteringsproblemer. Dette er lavere enn i 2015.

Personlig nettverk er fortsatt viktigst for rekruttering av fiskere. De fleste båteiere oppgir at heimkommunen er det viktigste geografiske området for rekruttering. Fiskeflåten og lokalsamfunn/heimkommune er fortsatt tett koplet sammen, men funnene viser også at nettverkene brer seg ut over dette. Dette samsvarer med funn fra 2007 og 2015. Andelen båteiere som svarer at de har utenlandsk mannskap er stabilt sammenliknet med de tidligere undersøkelsene. Arbeidsvilje og interesse er de egenskapene som anses som viktigst for rekruttering.

Kvinner mer utsatt for trakassering

Flere båteiere svarte i 2023 at de hatt kvinner som mannskap enn tilsvarende i 2015. Og over 70 prosent av mannskapet svarer at de har hatt kolleger av begge kjønn om bord. Over 82 prosent svarte at det var positivt med både menn og kvinner om bord på fiskebåter.

Av de som har svart, oppgir 6,3 prosent at de har opplevd trakassering om bord. Over 20 prosent av fiskerne har svart at de har observert trakassering av andre. Selv om det er få kvinner i materialet vårt, så indikerer funnene at kvinner er mer utsatt for trakassering og mobbing enn menn. Våre funn samsvarer med andre undersøkelser. Dette viser betydningen av å kontinuerlig arbeide med å utvikle et trygt og godt arbeidsmiljø.

Politisk dreining mot styrbord

Fiskerne dreier mer mot styrbord politisk. I 2015 var Høyre og AP de største partiene blant fiskerne, med FRP som tredje størst blant mannskapet og SP som tredje størst blant båteierne. I 2023 svarer over 50 prosent av fiskerne at de ville stemt H og FRP hvis det var stortingsvalg, mens både AP og SP får oppslutning ned mot sperregrensen.

Undersøkelsen er finansiert av tre forskningsgrupper ved NFH og med et økonomisk bidrag fra Fiskerinæringas forskningsfinansiering, FHF. Norfakta Analyse gjennomførte datainnsamling i perioden mars - juni 2023. Totalt svarte 921 (415 båteiere/506 mannskap) av 9597 fiskere registrert i fiskermanntallets blad B på undersøkelsen.


Kortnytt fra Norges fiskerihøgskole, Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi
Lien, Ingrid Hovda ingrid.hovda.lien@uit.no Seniorrådgiver