Call for proposals: UiT Forskningsinfrastruktur Kategori II (foreløpig utlysning)

Virkemidlet Forskningsinfrastruktur, del av UiT Talent, har 2 komponenter: Vitenskapelig utstyr kategori I og Vitenskapelig utstyr kategori II. Kategori I er en videreføring av ordningen Infrastruktur i Strategisk fond, med noen justeringer, og planlegges utlyst i år 2024. Kategori II har utlysning i 2023

A
Forskningsinfrastruktur UiT Talent Foto: A
Portrettbilde av Paulsen, Steinar Martin
Paulsen, Steinar Martin steinar.paulsen@uit.no Seniorrådgiver forskning og innovasjon
Publisert: 25.05.23 08:31 Oppdatert: 30.08.23 13:54
Om UiT

Utlysning (foreløpig utlysning) - UiT Forskningsinfrastruktur Kategori II

Kategori II er rigget for forskningsinfrastrukturer som overstiger investeringer som er mulig å dekke via kategori I og som dermed krever langsiktig planlegging for finansieringen. Innkjøpet av infrastrukturen i kategori II kan totalt ha en kostnadsramme på 15-35 MNOK. Her er det planlagt at tildelte midler settes av i ett dedikert fond, for over tid å få til samfinansiering med eksterne midler og øvrige interne midler. Ordningen skal skape finansiell fleksibilitet for å planlegge for større investeringer i forskningsinfrastruktur.

Virkemidlet Forskningsinfrastruktur skal støtte opp om eksternfinansierte forsknings-prosjekter og samtidig være med å danne basis for prosjektforslag til konkurranseutsatte arenaer for forskningsfinansiering.  

Begge kategoriene er basert på utlysninger der det inviteres til forslag på infrastrukturer. Forslagene prioriteres av enhetene, mens Forskningsstrategis utvalg (FSU) foretar en endelig rangering som anbefales til rektor for finansiering. Saksbehandlingen gjøres av sekretariatet til FSU.

Totalrammen for utlysningen kategori II, år 2023, er på NOK 13.8 mill.

Finansieringen av infrastrukturen dekkes med 50% fra nivå en, resterende 50% fra nivå 2 (3) og da med enten eksterne midler eller midler fra eget budsjett. Enhetene avsetter midlene over en 3-årsperiode, med start året bevilgningen fra nivå 1 tildeles. Om investeringen ikke realisert i løpet av planlagt periode annulleres bevilgningen fra nivå 1. Ordningen vil være en måte å spare opp midler til spesifikke infrastrukturer.

SØKNAD

Virkemiddelet er en del av UiT Talent. Søknad leveres via Nettskjema.  Søknadsmal skal benyttes – se her.

Mal for prosjektbeskrivelsen og evalueringskriterier tar utgangspunkt i Forskningsrådets nasjonale satsing på forskningsinfrastruktur – se her. Søknaden om infrastrukturmidler kategori II (Max 30 MB) må lastes opp i Nettskjema.

Kontaktperson:  Steinar Paulsen, seniorrådgiver faggruppe forskning og innovasjon, SEFU, FUF 

Søknadsfrist: 22. november 2023, kl 13:00 (CET)

Hvem kan søke?

Søker må være fast vitenskapelig tilsatt ved UiT Søknaden må forankres hos fakultetets ledelse, dvs fakultet må støtte investeringen og være prosjektansvarlig for søknaden.  

Hva kan det søkes om støtte til?

Det kan søkes støtte til forskningsinfrastruktur med en finansieringsplan ut over det som normalt kan prioriteres innenfor ett budsjettår, og der det planlegges for finansiering fra ulike kilder.

Avsetninger til investeringer har etter departementets nye rutiner ingen grense, og vil ikke skape et avsetningsproblem for universitetet. Det vil opprettes et fond hvor det etter søknad fra enhetene settes av midler til spesifikke infrastrukturenheter i et visst antall år. Enhetene avsetter tilsvarende beløp for de samme årene.  

Med forskningsinfrastruktur menes i denne sammenheng avansert vitenskapelig utstyr og store utstyrsfasiliteter, elektronisk infrastruktur, samt vitenskapelige databaser og samlinger.

Midler fra forskningsinfrastruktur Kategori II kan benyttes til investeringer i nye, og eller oppgradering av eksisterende, forskningsinfrastrukturer. Infrastrukturenes driftskostnader skal dekkes av de prosjekter som anvender forskningsinfrastrukturene, så langt dette er mulig. Tildelte midler kan derfor ikke benyttes til infrastrukturenes drift, og heller til etablering av infrastrukturer.

Driften av infrastrukturen skal planlegges innenfor en forretningsmodell der prosjekter som anvender infrastrukturen skal bidra til å finansiere driftskostnadene. Forretningsmodellen skal såldedes inneha en modell for hvordan kapasiteten i infrastrukturen skal utnyttes ved å gjøre infrastrukturen tilgjengelig for brukere både internt ved UiT og utenfor universitetet. I den sammenheng; i regi av Forskningsstrategisk utvalg (FSU) er det igangsatt et arbeid med å utvikle en policy for forskningsinfrastrukturer ved UiT, planlagt ferdig innen utgangen av 2023.

Vurderingskriterier

1. Forskning og innovasjon

I hvilken grad infrastrukturen vil bidra til faglig fornyelse og/eller bredde

I hvilken grad infrastrukturen vil bidra til å løfte forskningen til et ledende nivå

I hvilken grad infrastrukturen tilbyr tjenester som svarer på relevante forskningsmiljøers eller forskningsområders behov

Hvorvidt infrastrukturen er "state-of-the-art" – de best tilgjengelige teknologiske løsningene velges.

Hvordan infrastrukturen passer inn i landskapet av relevante eksisterende infrastrukturer, og i hvilken grad søknaden er tilpasset disse.

2. Virkninger og effekter

I hvilken grad det er potensielle virkninger og effekter av infrastrukturen på: Forskningssystemet. Innovasjon. Samfunn.

I hvilken grad infrastrukturen tilrettelegger for brukermedvirkning fra forskningsmiljøer, næringsliv, offentlig forvaltning og andre relevante bidragsytere.

3. Gjennomføring og organisering

I hvilken grad:

- prosjektgruppa har relevant kompetanse og ressurser til å etablere, drifte og tilby tjenester til relevante brukermiljøer.

- det foreligger en gjennomtenkt og realistisk plan for etablering/oppgradering av infrastrukturen,

- det foreligger planer for hvordan data skal struktureres, lagres og publiseres eller på annen måte gjøres tilgjengelig.

- prosjektet har en økonomisk robust driftsmodell for infrastrukturen.

- det foreligger gode planer for å gjøre infrastrukturen tilgjengelig for relevante brukere utenfor UiT

4. Nasjonal viktighet

Vurderes ut fra i hvilken grad infrastrukturen:

- har bred nasjonal interesse

- finnes kun på ett eller få steder i landet.

- støtter opp om nasjonalt prioriterte forskningsområder og strategier.

5. Samarbeid og arbeidsdeling

Vurderes ut fra i hvilken grad prosjektet:

- bidrar til en hensiktsmessig lokal og nasjonal arbeidsdeling.

- vil utnytte den nasjonale forskningskompetansen.

- fremmer lokalt og nasjonalt samarbeid om investeringer og drift.

6. Nytte for samfunnet

I hvilken grad infrastrukturen bidrar til:

- innovasjon og/eller verdiskapning i næringsliv og/eller offentlig sektor, der dette er relevant.

- økt kunnskap/kompetanse av betydning for samfunnet.


Kortnytt fra Seksjon for forskning og utdanningskvalitet
Vedlegg / Bilder
Paulsen, Steinar Martin steinar.paulsen@uit.no Seniorrådgiver forskning og innovasjon