Forsøk i fjærasonen på Sommarøya

I samarbeid med Havforskningsinstituttet gjør jeg min masteroppgave i fjæra på Sommarøy. Det bidrar til ett nasjonalt overvåkningsprogram langs hele Norges kyst hvor blåskjell populasjonene forsvinner. Vi trenger mer kunnskap om drivere til slike mønster og mulige trusler for kystsonen vår.

Blåskjell
Blåskjell Foto: Victoria Eggen
Portrettbilde av Thode, Sunniva Katharina
Thode, Sunniva Katharina sunniva.k.thode@uit.no Seniorrådgiver i forskningsformidling og koordinator av forskerskolen Photosyntech
Bilde av forfatter finnes ikke, dette er en placeholder
Sellæg, Victoria Eggen victoria.e.sellag@uit.no
Publisert: 09.05.23 09:11 Oppdatert: 09.05.23 09:47
Hav

English text below

Skrevet av Victoria Eggen, Masterstudent (Arctic Marine Ecology, UiT)

5 fakta om blåskjell

  • Naturlig renseanlegg og kan filtrere over 100L vann i løpet av en dag
  • Kan bli 20 år gamle
  • Man kan telle år-ringene på skallet
  • De kan lage perler under skallet
  • Veldig viktige for økosystemet og arter som bor i fjæresonen

Blåskjell

Blåskjell (Mytilus edulis) er bløtdyr og lever ofte på steiner i tidevannssonen. De produserer utrolig sterke byssustråder som gjør at de klarer å henge fast selv på bølgeutsatte områder. Blåskjellets høye toleranse for ekstreme miljøforhold (temperatur, saltholdighet og tørrlegging) gjør at det også kan trives på områder som andre arter ikke kan. Den naturlige utbredelsen i dypet er typisk regulert av biologiske faktorer, som predasjon og konkurranse. Blåskjellene lever av planteplankton. Dette gjør at dersom det er giftig algeoppblomstringer i området kan det være giftig å spise blåskjellene (Les derfor alltid blåskjell-varslet før du spiser).

 

Hva skjer her på Hillesøya?

På Sommarøya har vi observert ett uvanlig mønster i hvordan blåskjellene er fordelt i fjæresonen. Normalt vil de største blåskjellene befinne seg lengst ned i tidevannsonen, da de er utsatt for mindre stress her. Dette består at de har mindre tørke-tid, jevnere temperaturer og mer tid til å spise, noe som gjør at de vokser seg større. Mens de som befinner seg høst opp i tidevannsoner er mer utsatt for disse stress faktorene, som gjør at de ikke har overskudd nok til å vokse effektivt som de lengre ned. Man kan sammenligne det med størrelsen på trær på fjellet. Desto høyere opp du kommer, desto mindre er trærne.

Dette er et normalt mønster i økologien. Her på Hillesøya har vi observert det motsatte mønsteret, noe som er helt uvanlig! Derfor har vi satt i gang ulike forsøk for å prøve å forklare dette fenomenet.

Forsøkene

1. Transplantasjonseksperiment

Her flytter vi blåskjell fra den lave sonen til den høye sonen, og blåskjell fra den høye sonen til den lave sonen for å teste som de vokser ulikt avhengig av posisjonen. Det er 4 blåskjell i hver netting og siden dette er et veldig bølgeutsatt område så har vi bygget bur i rundt nettingen for å sørge for at vi ikke mister skjellene. Etter sommeren skal vi samle de inn igjen for å måle veksten.

2. Tetthetseksperiment

En mulig forklaring til hvorfor det er ulik størrelse er at skjellene i den lave sonen er begrenset at interspesifikk konkurranse. At det rett og slett ikke er plass for dem til å vokse seg større siden de sitter så tett sammen. Det for har vi manipulert ulike flekker, slik at det nå er mulighet for vekst. Vil de så vokse seg større nå som de har plass?

3. Rekruttering

Vi sjekker også om rekruteringen er ulik avhengig av hvor i tidevannsonen vi befinner oss. Derfor har vi montert disse oppvask-skubbene på 5 ulike posisjoner for å se om larvene (blåskjell-babyene) fester seg heller lengre opp eller lengre ned i fjæra. Disse 20 skrubbene skiftes ut hver andre uke for å telle larvene som har festet seg.


In English

This is my master thesis, which, in collaboration with the Institute of Marine Research, contributes to a national monitoring program along the entire Norwegian coast where blue mussel populations are declining. We need more knowledge about the drivers behind such patterns and possible threats to our coast habitats.

Written by Victoria Eggen, Master student (Arctic Marine Ecology, UiT).

5 facts about blue mussels

  • Natural purification system and can filter over 100L of water in a day
  • Can live up to 20 years
  • The age rings on the shell can be counted to determinate the age
  • They can produce pearls inside their shells
  • Very important for the ecosystem and species living in the intertidal zone

Blue mussels

Blue mussels (Mytilus edulis) are mollusks that often live on rocks in the intertidal zone. They produce incredibly strong byssal threads that allow them to attach even in wave-exposed areas. The high tolerance of blue mussels for extreme environmental conditions (temperature, salinity, and desiccation) enables them to thrive at different environments where other species cannot. The natural distribution in depth is typically regulated by biological factors such as predation and competition. Blue mussels feed on phytoplankton. This means that if there are toxic algal blooms in the area, it may be unsafe to eat the blue mussels (always check the blue mussel warning before consuming).

What's happening here at Hillesøya?

At Sommarøya, we have observed an unusual pattern in the distribution of blue mussels in the intertidal zone. Normally, the largest blue mussels are found at the lowest part of the intertidal zone, as they are subjected to less stress there. This means they experience less drying time, more consistent temperatures, and more time to feed, allowing them to grow larger. On the other hand, those located higher up in the intertidal zone are more exposed to these stress factors, which limits their ability to grow efficiently compared to those lower down. This can be compared to the size of trees on a mountain—trees become smaller as you ascend. This is a normal pattern in ecology.

However, here at Hillesøya, we have observed the opposite pattern, which is very unusual.
Therefore, we have initiated various experiments to try to explain this phenomenon.

The experiments

1. Transplantation experiment

In this experiment, we move blue mussels from the lower zone to the higher zone and vice versa to test how their growth differs depending on their position. There are four blue mussels in each net, and since this is a very wave-exposed area, we have built cages around the nets to ensure that we do not lose the shells. After the summer, we will collect them again to measure their growth.

2. Density experiment

One possible explanation for the difference in size is that the mussels in the lower zone are limited by interspecific competition. Simply put, there is not enough space for them to grow larger because they are so densely packed. To test this, we have manipulated different patches to provide more space for growth. Will they grow larger now that they have room?

3. Recruitment

We are also checking if recruitment differs depending on the location in the intertidal zone. Therefore, we have installed these dishwashing scrubbers in five different positions to see if the larvae (baby blue mussels) attach themselves higher up or lower down in the tidal area. These 20 scrubbers are replaced every two weeks to count the attached larvae.


Kortnytt fra Institutt for arktisk og marin biologi
Thode, Sunniva Katharina sunniva.k.thode@uit.no Seniorrådgiver i forskningsformidling og koordinator av forskerskolen Photosyntech
Sellæg, Victoria Eggen victoria.e.sellag@uit.no