Tilbake

Intern revisjon og kontroll
Formål

Forskningsansvarlig skal sørge for at det føres internkontroll tilpasset virksomhetens størrelse, egenart, aktiviteter og risikoforhold. Med internkontroll menes systematiske tiltak som fremmer god forskning og som sikrer at forskningen planlegges, organiseres, gjennomføres og avsluttes i samsvar med krav i helseforskningsloven, andre relevante regelverk og virksomhetens egne retningslinjer.

Internkontrollen på Helsefak og UNN etter helseforskningsloven består av tre deler:

  1. Gjennomgang av prosjektoversikten på Helsefak (Eutro) og UNN (UNNs forsknings- og melderegister)
  2. Intern revisjon av utvalgte konkrete prosjekter
  3. Intern revisjon av internkontrollsystemetAnsvar

 

UiT:

Seksjon for forskning, utdanning og formidling skal hvert år gjennomgå prosjektoversikten i Eutro.
Seksjon for forskning, utdanning og formidling skal annethvert år gjennomføre revisjon av utvalgte konkrete prosjekter.
Nivå 1 ved UiT skal sørge for at det hvert tredje år utføres revisjon av internkontrollsystemet.

UNN:

Klinisk forskningsavdeling skal hvert år gjennomgå prosjektoversikten i UNNs forsknings og melderegister
Klinisk forskningsavdeling skal jevnlig gjennomføre revisjon av utvalgte konkrete prosjekter.
UNN skal sørge for at det hvert tredje år utføres revisjon av internkontrollsystemet.
Aktiviteter

 

Gjennomgang av prosjektoversikten i Eutro og UNN forsknings –og melderegister

Helsefak og UNN skal jevnlig gå gjennom prosjektene som er registrert i Eutro og UNN forsknings –og melderegister.

Gjennomgangen vil bli utført av Seksjon for forskning, utdanning og formidling på Helsefak og av Klinisk Forskningsavdeling på UNN.

Helsefak vil sjekke hvorvidt prosjektoversikten er oppdatert både i forhold til registrering av nye prosjekter, innhold i registreringene og avslutning av prosjektene i Eutro.  Det skrives rapport fra revisjonen som skal legges frem for ledelsen på Helsefak med forslag til tiltak for kontinuerlig forbedring.

I UNN vil Klinisk forskningsavdeling tilsvarende sjekke hvorvidt prosjektoversikten er oppdatert i forhold til registrering av nye prosjekter, innhold i registreringene og avslutning av prosjektene i UNN forsknings –og melderegister.

 

Intern revisjon av utvalgte konkrete prosjekter

Helsefak skal gjennomgå et utvalg helseforskningsprosjekter der det etter forholdene er nødvendig og minimum annethvert år. Formålet med kontrollen er å se om prosjektet gjennomføres i samsvar med lovverk, internkontrollsystemet, samt i tråd med krav fra REK og NSD. Seksjon for forskning, utdanning og formidling er ansvarlig for å gjennomføre intern revisjon av konkrete prosjekter i de forskjellige fasene: ved oppstart, under gjennomføring og etter avslutning. Seksjonen kan innhente bistand fra andre dersom det er nødvendig.

Det skal skrives rapport fra hver revisjon. Samlet rapport skal legges frem for ledelsen på Helsefak med forslag til tiltak for kontinuerlig forbedring.

På UNN gjennomføres intern revisjon av konkrete prosjekter av Klinisk forskningsavdeling. Gruppen som gjennomfører revisjonen består av ansatte i Forsknings- og utdanningssenteret. Fagrevisor deltar ved behov. Prosjektene som blir plukket ut til revisjon kommer etter forslag fra Klinisk forskningsavdeling eller andre på UNN. Revisjon vil oftest bestå av kontroll av dokumenter og intervju av prosjektleder og prosjektmedarbeidere.

 

Intern revisjon av internkontrollsystemet

Hvert tredje år skal det gjennomføres intern revisjon av felles internkontrollsystem for Helsefak og UNN. Gjennomgang av internkontrollsystemet skal sikre at det fungerer som forutsatt og bidrar til kontinuerlig forbedring i virksomheten. Gjennomgangen skal identifisere avvik og behov for justeringer i internkontrollsystemet og/eller i opplæringen. Det skal føres kontroll av rutinene og hvorvidt disse er oppdatert i forhold til regler og praksis i virksomhetene.
Ledelsens gjennomgang

Ledelsen ved Helsefak og UNN har ansvar for å sikre at virksomhetene ivaretar pålagte krav etter helseforskningsloven. For at ledelsen skal kunne ivareta sine oppgaver, skal det for alle revisjonene utarbeides en rapport som skal legges fram for ledelsen. Ledelsen skal kontrollere at internkontrollsystemet er i samsvar med virksomhetens behov og eventuelt oppdatere mål, strategi og organisering. Rapporten fra Helsefak skal godkjennes av dekan på Helsefak, og redegjøre for forslag til eventuelle tiltak. I UNN gjennomføres ledelsens gjennomgang tertialvis, og behandles i foretakets kvalitetsutvalg og/eller ledergruppe, som vedtar eventuelle tiltak med rapportering til UNNs styre.
Lovmessig grunnlag

Helseforskningsloven § 6
Personopplysningsloven § 14
Forskrift om organisering av medisinsk og helsefaglig forskning § 4
Forskrift om behandling av personopplysninger § 2-4

Gyldig fra:  01.10.10
Sist endret: 19.10.20

Dokumenteier: Dekan Helsefak / Direktør UNN
Dokumentansvarlig: Leder seksjon for forskning, utdanning og formidling, Helsefak UiT / Avdelingsleder Klinisk forskningsavdeling

Gjelder for: Helsefak / UiT og UNN 

Versjon 3.0