Tilbake

Intern revisjon og kontroll
Formål

Forskningsansvarlig skal sørge for at det føres internkontroll tilpasset virksomhetens størrelse, egenart, aktiviteter og risikoforhold. Med internkontroll menes systematiske tiltak som fremmer god forskning og som sikrer at forskningen planlegges, organiseres, gjennomføres og avsluttes i samsvar med krav i helseforskningsloven, personvernlovgivningen, andre relevante regelverk og virksomhetens egne retningslinjer.

Internkontrollen på Helsefak etter helseforskningsloven består av tre deler:

  1. Gjennomgang av prosjektoversikten på Helsefak (Eutro)
  2. Intern revisjon av utvalgte konkrete prosjekter
  3. Intern revisjon av internkontrollsystemetAktiviteter

 

Gjennomgang av prosjektoversikten i EUTRO

Helsefak ved Seksjon for forskning, utdanning og formidling gjennomfører årlig en gjennomgang av forskningsprosjektene som er registrert i EUTRO.  

Helsefak vil sjekke hvorvidt prosjektoversikten er oppdatert både i forhold til registrering av nye prosjekter, innhold i registreringene og avslutning av prosjektene. Det skrives rapport fra revisjonen som godkjennes av dekan. Rapporten legges frem for fakultets- og instituttledelsen på Helsefak med forslag til tiltak for kontinuerlig forbedring.

 

Intern revisjon av utvalgte konkrete prosjekter

Helsefak skal gjennomgå et utvalg helseforskningsprosjekter der det etter forholdene er nødvendig og minimum annethvert år. Formålet med kontrollen er å se om prosjektet gjennomføres i samsvar med lovverk, internkontrollsystemet, samt i tråd med krav fra REK og Sikt. Seksjon for forskning, utdanning og formidling er ansvarlig for å gjennomføre interne revisjoner av de konkrete forskningsprosjektene. Det kan gjennomføres revisjoner i alle prosjektets faser (oppstart, under gjennomføring og etter avslutning).   Seksjonen kan innhente bistand fra andre dersom det er nødvendig.

Prosjektlederne skal samarbeide til at revisjonen blir gjennomført og levere etterspurt dokumentasjon. En revisjon kan eksempelvis gjennomføres ved bruk av spørreskjema samt gjennomgang av relevante dokumenter som utfylte samtykkeskjema, REK-søknader, REK-vedtak og gjennomførte risikovurderinger. 

Det skal skrives rapport fra hver revisjon som skal godkjennes av dekan. Rapporten legges frem for fakultets- og instituttledelsen på Helsefak med forslag til tiltak for kontinuerlig forbedring.

 

Intern revisjon av internkontrollsystemet

Med jevne mellomrom skal det gjennomføres intern revisjon av internkontrollsystemet for Helsefak. Gjennomgang av internkontrollsystemet skal sikre at det fungerer som forutsatt og bidrar til kontinuerlig forbedring i virksomheten. Gjennomgangen skal identifisere avvik og behov for justeringer i internkontrollsystemet og/eller i opplæringen. Det skal føres kontroll av rutinene og hvorvidt disse er oppdatert i forhold til regler og praksis.
Ledelsens gjennomgang

Ledelsen ved Helsefak har ansvar for å sikre at Helsefak ivaretar kravene etter helseforskningsloven. For at ledelsen skal kunne ivareta sine oppgaver, skal det for alle revisjonene utarbeides en rapport som skal legges fram for ledelsen. Ledelsen skal kontrollere at internkontrollsystemet er i samsvar med Helsefaks behov og eventuelt oppdatere mål, strategi og organisering. Rapporten fra Helsefak skal godkjennes av dekan på Helsefak, og redegjøre for forslag til eventuelle tiltak.
Lovmessig grunnlag

Helseforskningsloven § 6
Forskrift om organisering av medisinsk og helsefaglig forskning § 4

Gyldig fra:  01.10.10
Sist endret: 10.11.22

Dokumenteier: Dekan Helsefak 
Dokumentansvarlig: Leder seksjon for forskning, utdanning og formidling, Helsefak UiT

Gjelder for: Helsefak / UiT 

Versjon 3.0