Tilbake

Avslutning av forskningsprosjekt
Formål

Behandling av helse- og personopplysninger i forskning er av midlertidig art. Ved prosjektavslutning skal opplysninger, dokumenter og humant biologisk materiale forsvarlig langtidsoppbevares, anonymiseres eller slettes/destrueres i tråd med vedtak fra REK.
Tidspunkt

Ved prosjektavslutning, dvs. når det ikke lenger foreligger gyldige godkjenninger.
Aktiviteter

  • Ved avslutning av prosjektet skal prosjektleder levere sluttmelding til REK og eventuelt til SLV (legemiddelutprøving) eller Helsedirektoratet (utprøving av medisinsk utstyr). Hvis det foreligger NSD godkjenning vil prosjektleder bli kontaktet av NSD ved prosjektslutt.
  • Prosjektleder har ansvar for at forskningsdata anonymiseres, slettes eller langtidsoppbevares i tråd med vedtak fra REK eller andre instanser.
  • Krav om sletting/anonymisering gjelder all informasjon der forskningsdeltakerens identitet direkte eller indirekte fremkommer, se rutine for anonymisering eller sletting av forskningsdata (lenke kommer).
  • Ved fortsatt oppbevaring av forskningsdata etter prosjektavslutning, se rutine for langtidsoppbevaring av forskningsdata.
  • For avslutning eller videreføring av forskningsbiobanker gjelder egne regler, se rutine for forskningsbiobank Helsefak og rutine for forskningsbiobank UNN HF.
  • Prosjektleder ved Helsefak skal informere superbruker på instituttet om at prosjektet kan avsluttes i EUTRO, samt bekrefte at forskningsdata er anonymisert, slettet eller har tillatelse til å langtidsoppbevares.
  • Ved avslutning av prosjekter forankret på UNN og registrert i FAS, skal prosjektleder informere Klinisk forskningsavdeling ved å sende melding om avslutning til fas@unn.no.
  • Sluttmeldinger og sluttrapporter skal arkiveres på prosjektets sak i arkivsystemet, ePhorte (enten på UNN eller UiT avhengig av hvor prosjektet er forankret).Lovmessig grunnlag

Helseforskningsloven §§ 12, 38
Personopplysningsloven § 13
Forskrift om klinisk utprøving av legemidler til mennesker 2009-10-30-1321 §§ 8.2-8.5

Gyldig fra:  01.10.10
Sist endret: 28.10.15

Dokumenteier: Dekan Helsefak / Direktør UNN
Dokumentansvarlig: Leder seksjon for utdanning, forskning, formidling, Helsefak UiT / Leder Klinisk forskningsavdeling

Gjelder for: Helsefak / UiT og UNN

Versjon 2.0