Tilbake

Endring, inkludert forlengelse, av forskningsprosjekter
Formål

Forskningsprosjekter må utføres i samsvar med det som er angitt i melding til NSD (Helsefaks prosjekter)/PVO (UNNs prosjekter) og i vedtak fra REK.

Ved vesentlige endringer i et forskningsprosjekts formål, metode, tidsløp eller organisering skal det sendes en begrunnet søknad til REK. Dette kan være for eksempel:

 • Endring av forskningsansvarlig institusjon ved eksempelvis bytte fra UiT til UNN
 • Endring av prosjektleder eller andre prosjektmedarbeidere
 • Endringer i antall deltakere i prosjekter eller inkludering av nye grupper
 • Tilføying av nye metoder
 • Endringer i tid, ved for eksempel at et prosjekt varer lengre enn antatt

 
Tidspunkt

Endring må meldes og godkjennes før endringene blir iverksatt. Eksempelvis må det søkes om forlengelse av prosjektet i god tid før godkjenning fra REK er gått ut.
Aktiviteter

  • Søknad om endring sendes til REK ved å bruke skjemaet Prosjektendring i REKs portal.
  • Endring skal også meldes til NSD for alle UiT prosjekter ved bruk av Min Side i NSD sin portal
  • Endring skal også meldes til PVO for alle UNN prosjekter ved bruk av oppdateringslenke for prosjektet i UNNs forsknings- og melderegister
  • Dersom endringen av forskningsprosjektet er så stor at det må anses for å være et helt nytt prosjekt, må prosjektleder søke om ny godkjenning fra REK og melde prosjektet til NSD/PVO.
  • Korrespondanse med REK og andre instanser arkiveres i ePhorte. Forskningsrådgivere på Prosjektkontoret på UiT kan bistå med dette for Helsefak sine prosjekter.
  • Prosjektleder skal sende alle relevante dokumenter via oppdateringslenke for prosjektet til UNNs forsknings- og melderegister (PVO).

 
Lovmessig grunnlag

Helseforskningsloven §§ 11, 15 og 32

Gyldig fra:  01.10.10
Sist endret: 04.02.20

Dokumenteier: Dekan Helsefak / Direktør UNN
Dokumentansvarlig: Leder seksjon for utdanning, forskning, formidling, Helsefak UiT / Leder Klinisk forskningsavdeling

Gjelder for: Helsefak / UiT og UNN

Versjon 3,0