Tilbake

Endring, inkludert forlengelse, av forskningsprosjekter
Formål

Forskningsprosjekter må utføres i samsvar med det som er angitt i melding til Sikt (tidligere NSD) og i vedtak fra REK.

Ved vesentlige endringer i et forskningsprosjekts formål, metode, tidsløp eller organisering skal det sendes en begrunnet søknad til REK. Dette kan være for eksempel:

  • Endring av forskningsansvarlig institusjon ved eksempelvis bytte fra UiT til UNN
  • Endring av prosjektleder eller andre prosjektmedarbeidere
  • Endringer i antall deltakere i prosjekter eller inkludering av nye grupper
  • Tilføying av nye metoder
  • Endringer i tid, ved for eksempel at et prosjekt varer lengre enn antatt

Dersom endringen av forskningsprosjektet er så stor at det må anses for å være et helt nytt prosjekt, må prosjektleder søke om ny godkjenning fra REK.

Endring må meldes og godkjennes før endringene blir iverksatt. Eksempelvis må det søkes om forlengelse av prosjektet i god tid før godkjenning fra REK er gått ut.

Prosjektleder må sende korrespondanse med REK til Prosjektkontoret for arkivering og oppdatering i EUTRO.
Lovmessig grunnlag

Helseforskningsloven §§ 11, 15 og 32

Gyldig fra:  01.10.10
Sist endret: 16.8.22

Dokumenteier: Dekan Helsefak
Dokumentansvarlig: Leder seksjon for utdanning, forskning, formidling, Helsefak UiT

Gjelder for: Helsefak / UiT

Versjon 4.0