Om forskningsgruppen

Forskningsgruppen forstår pedagogisk filosofi som en disiplin som står i spenningsfeltet mellom pedagogisk teori og praksis, og mellom teoretisk og empirisk forskning. Når samtidige empiriske forhold belyses ut fra pedagogisk-filosofiske perspektiver bidrar en til bedre forståelse av de kulturelle og samfunnsmessige fenomenene så vel som til fornyelse av pedagogisk-filosofiske begrep og teori.

Forskningsgruppen i pedagogisk filosofi er initiert av Mariann Solberg og Andrew Kristiansen, og hadde sitt første møte i oktober 2016. I januar 2018 ble gruppen godkjent som forskningsgruppe på begynnernivå av Fakultet for humaniora og samfunnsvitenskap, denne statusen er tildelt for to år. 

Gruppen består per august 2019 av 9 medlemmer som har sin primære forskertilknytning i gruppen, og det er i tillegg 4 forskere som er mer løst tilknyttet. Det er 1 ph.d.-stipendiat, 1 universitetslektor, 1 førstelektor, 7 førsteamanuenser og 3 professorer. 2 av disse medlemmene er samtidig fremdeles doktorgradsstudenter, men inne i avsluttende faser av arbeidet. Gruppen består av ansatte fra ILP og fra Institutt for filosofi og førstesemesterstudier (IFF). 5 av medlemmene er tilknyttet lærer- og barnehagelærerutdanningene ved ILP. Masterstudenter med pedagogisk-filosofiske tema som har sin veileder i gruppen deltar jevnlig i gruppens aktiviteter.

Forskningsinteressene i gruppen spenner over et mangfold av problemstillinger og empiriske nedslagsfelt. Vi har foreløpig identifisert tre pedagogisk-filosofiske interesseområder innen gruppen, orientert omkring kognitive/erkjenningsteoretiske, politisk-filosofiske og moralfilosofiske spørsmål:

  1. kritisk tenkning, refleksiv dømmekraft, danning, kunnskap
  2. rettferdighet, likhet og ulikhet, anerkjennelse, demokrati, deliberativ kommunikasjon, multikulturalisme
  3. verdigrunnlaget i barnehage, skole og høyere utdanning, filosofi med barn, læreplanstudier

Gruppen møtes i forskningsseminar en gang per måned, der egne utkast til tekster eller utviklingsarbeider legges frem.

Forskningsgruppen samarbeider med forskningsgruppen Grunnped ved Universitetet i Bergen, og møtes i det årlige Troms-Bergen-seminaret i pedagogisk filosofi.

Tidligere var et Pedagogisk-filosofisk forum tilknyttet forskningsgruppen, forumet bestod av forskere og andre med interesse for pedagogisk-filosofiske problemstillinger. Dette er nå lagt ned, da forskningsgruppen har besluttet å konsentrere og spisse sin innsats.