Om forskningsgruppen

Forskningsgruppen forstår pedagogisk filosofi som en disiplin som står i spenningsfeltet mellom pedagogisk teori og praksis, og mellom teoretisk og empirisk forskning.

Forskningsgruppen i pedagogisk filosofi er initiert av Mariann Solberg og Andrew Kristiansen, og hadde sitt første møte i oktober 2016. I januar 2018 ble gruppen godkjent som forskningsgruppe på begynnernivå av Fakultet for humaniora og samfunnsvitenskap, denne statusen ble tildelt for to år. I januar 2020 ble forskningsgruppen etablert som forskningsgruppe på nivå 1 av fakultetet. Dette nivået tilsier at gruppen

"har passert konsolideringsfasen og har utviklet et visst faglig fellesskap og et faglig fokusert aktivitetsnivå. De består av forskere som publiserer jevnt og har erfaring med søknader om eksternt finansiering, og som har konkrete planer for økt forskningskvalitet og internasjonalisering. Forskningsgrupper i denne fasen vil foreta prioriteringer og fordype seg i et faglig fokusert område, samle seg om felles faglige mål og bygge opp strategiske nettverk for å skape seg et internasjonalt omdømme."

Forskningsinteressene i gruppen spenner over et mangfold av problemstillinger og forskningsfelt. Vi har identifisert fire pedagogisk-filosofiske interesseområder innen gruppen, orientert omkring kognitive/erkjenningsteoretiske, politisk-filosofiske, moralfilosofiske spørsmål og begrepslige spørsmål:

  1. kritisk tenkning, refleksiv dømmekraft, kunnskap
  2. rettferdighet, likhet og ulikhet, anerkjennelse, demokrati, deliberativ kommunikasjon, mangfold, læreplanstudier
  3. verdigrunnlaget i barnehage, skole og høyere utdanning
  4. pedagogiske grunnbegreper, som oppdragelse, undervisning, danning, læring, utdanning

Gruppen møtes i forskningsseminar en gang per måned, der egne utkast til tekster eller utviklingsarbeider legges frem.

Gruppen består per juni 2022 av 10 medlemmer som har sin primære forskertilknytning i gruppen (kjernemedlemmer):

Ph.d.-stipendiat Alejandro Alvelais, pedagogikk, ILP
Førsteamanuensis Morten Bartnæs, lærerutdanning / norsk, ILP
Førsteamanuensis Jens Breivik, pedagogikk, ILP
Førsteamanuensis Hilde Brox, lærerutdanning / engelsk, ILP
Professor Andrew Kristiansen, pedagogikk, ILP
Ph.d.-stipendiat Joakim Berg Larsen, pedagogikk, ILP
Universitetslektor Susanne Sakariassen, pedagogikk, ILP
Førsteamanuensis Pål Anders Opdal, pedagogik, ILP
Førsteamanuensis Randi Skjelmo, pedagogikk, ILP
Professor Mariann Solberg, pedagogikk, ILP

Det er 4 medlemmer som har sin sekundære tilknytning i gruppen (tilknyttede):
Førsteamanuensis Kristin Emilie W Bjørndal, lærerutdanning, ILP
Professor Kjersti Fjørtoft, filosofi, IFF
Universitetslektor Andreas Halvorsen Lødemel, lærerutdanning, ILP
Førsteamanuensis Tatiana Wara, lærerutdanning, ILP

Masterstudenter med pedagogisk-filosofiske tema som har sin veileder i gruppen deltar i gruppens aktiviteter når det er hensiktsmessig.

Samarbeid og nettverk

Forskningsgruppen samarbeider med forskningsgruppen Grunnped ved Universitetet i Bergen, og møtes i det årlige Tromsø-Bergen-seminaret i pedagogisk filosofi.

Medlemmer i gruppen deltar i ulike nettverk og publiserer i et mangfold av tidsskrift og på ulike forlag. Her er likevel en oversikt over nettverk og tidsskrift som er særlig sentrale for oss som pedagogiske filosofer.

Tidligere var et Pedagogisk-filosofisk forum tilknyttet forskningsgruppen, forumet bestod av forskere og andre med interesse for pedagogisk-filosofiske problemstillinger. Dette er nå lagt ned, da forskningsgruppen har besluttet å konsentrere og spisse sin innsats.