SAMINOR 2-undersøkelsen

Denne siden er ikke lenger i bruk. Oppdatert informasjon om SAMINOR 2 finner du HER

Den andre Helse- og levekårsundersøkelsen i områder med samisk og norsk bosetting (SAMINOR 2) ble gjennomført av Senter for samisk helseforskning ved Institutt for samfunnsmedisin, UiT Norges arktiske universitet. SAMINOR 2 består av to separate undersøkelser; SAMINOR 2, trinn 1 – Spørreskjemaundersøkelsen (2012) og SAMINOR 2, trinn 2 – Den kliniske undersøkelsen (2012–2014).

 

SAMINOR 2, TRINN 1- SPØRRESKJEMAUNDERSØKELSE

Trinn 1 i SAMINOR 2 var en spørreskjemaundersøkelse som ble gjennomført av Senter for samisk helseforskning i 25 kommuner med samisk og norsk bosetting i Nord-Norge og Trøndelag. Undersøkelsen ble gjennomført i de samme områdene som SAMINOR 1. I tillegg ble Sør-Varanger kommune inkludert som ny kommune. I seks av kommunene ble bare enkelte kretser inkludert.

I januar 2012 ble et 8-siders spørreskjema sendt ut til alle i alderen 18–69 år i den utvalgte regionen, sammen med et invitasjonsbrev (invitasjonsbrev på lulesamisk og sørsamisk). Spørreskjemaet forelå på både nordsamisk, lulesamisk, og sørsamisk, i tillegg til norsk. Det var også mulig å fylle ut skjemaet på internett. Statistisk sentralbyrå sto for utsendelsen på oppdrag fra Senter for samisk helseforskning. Påminning (på norsk og nordsamisk, på norsk og lulesamisk og på norsk og sørsamisk) ble sendt to ganger til de som ikke hadde deltatt, etter ca. 6 uker og 4 månederde etter invitasjonen. 

Kommuner som ble invitert til å delta i trinn 1:

Finnmark: 

Karasjok, Kautokeino, Porsanger, Tana, Nesseby, Lebesby, Alta, Loppa og Kvalsund, Sør-Varanger.

Troms:

Kåfjord, Kvænangen, Storfjord, Lyngen, Skånland og Lavangen

Nordland:

Tysfjord, Evenes, Hattfjelldal (kretsen Hattfjelldal), Grane (kretsen Majavatn), Narvik (kretsen Vassdalen) 

Nord-Trøndelag:

Røyrvik og deler av Namsskogan (Trones og Furuly) og Snåsa (Vinje)

Sør-Trøndelag:

Deler av Røros kommune (Brekken) i Sør-Trøndelag.

Utenom Alta kommune hadde alle kommunene færre enn 3.000 innbyggere. 

Deltakelse på trinn 1, spørreskjemaundersøkelsen

 

Menn

Kvinner

Totalt

Alder

Antall inviterte

Antall deltakere

%

Antall inviterte

Antall deltakere

%

Antall inviterte

Antall deltakere

%

18-19

966

100

10,4

844

173

20,5

1810

273

15,1

20-29

3987

426

10,7

3610

785

21,7

7597

1211

15,9

30-39

3778

680

18,0

3586

965

26,9

7364

1645

22,3

40-49

4876

1096

22,5

4586

1548

33,8

9462

2644

27,9

50-59

4592

1339

29,2

4236

1594

37,6

8828

2933

33,2

60-69

4366

1508

34,5

3818

1386

36,3

8184

2894

35,4

Totalt

22565

5149

22,8

20680

6451

31,2

43245

11600

26,8

SAMINOR 2, trinn 2– Den kliniske undersøkelsen 

Den kliniske undersøkelsen, også kalt «Helse- og livsstilundersøkelsen» ble gjennomført av Senter for samisk helseforskning i 2012–2014 i ti utvalgte kommuner, som alle hadde deltatt i trinn 1 av SAMINOR 2.

Kommunene som ble valgt ut til å delta i trinn 2

 • Skånland og Evenes (september–oktober 2012)
 • Karasjok (januar–februar 2013)
 • Kautokeino (februar–mars 2013)
 • Porsanger (april–mai 2013)
 • Kåfjord (september–oktober 2013)
 • Storfjord (oktober–november 2013)
 • Nesseby og Tana (februar–april 2014)
 • Lyngen (mai–juni 2014).

Gjennomføring av undersøkelsen 

I forkant av undersøkelsen, ble det etablert et samarbeid med kommuneledelsen i den enkelte kommune. De bisto med tilrettelegging i forhold til lokaler, frikjøp av helsearbeidere i kommunen og drahjelp for øvrig. Senter for samisk helseforskning leide eller fikk lånt lokaler i de ulike kommunene og etablerte en forskningsstasjon under perioden undersøkelsen pågikk. I hovedsak lokale helsearbeidere ble frikjøpt for å jobbe på forskningsstasjonen. Totalt 70 innleide medarbeidere var involvert i innsamlingen.

Om lag en måned før undersøkelsen, fikk den utvalgte befolkningen en brosjyre i posten med informasjon om den kommende helseundersøkelsen (brosjyre på samisk, brosjyre på kvensk). Målgruppen var hele befolkningen i alderen 40–79 år, uavhengig av om de deltok i trinn 1 eller ikke. Senere fikk alle inviterte en personlig invitasjon med informasjonsskriv, timeinnkalling (timeinnkalling på samisk) og spørreskjema. Omtrent midtveis i undersøkelsesperioden mottok de som enda ikke hadde møtt opp en påminning i posten (påminning på samisk).

Undersøkelsen besto av en klinisk undersøkelse, blodprøvetaking og deltakerne ble også bedt om å fylle ut et spørreskjema og ta dette med til selve undersøkelsesstedet. Personer i aldergruppen 70–79 år fikk et eget spørreskjema tilrettelagt for eldre. Vi har med andre ord to spørreskjema knyttet til trinn 2. Ett for de mellom 40 og 69 år på 8 sider (spørreskjema på samisk) og ett for de mellom 70 og 79 år på 4 sider (spørreskjema på samisk).

Kliniske mål

Det ble gjort målinger av høyde, vekt, hofte- og livvidde, samt puls og blodtrykk.

Blodprøver

Det ble tatt ikke-fastende blodprøver. Langtidsblodsukker (HbA1c) og blodprosent (Hemoglobin) ble analysert på stedet. Alle deltakere fikk tilbud om skriftlig tilbakemelding på de undersøkelsene som ble gjort på stasjonen, inkludert langtidsblodsukker og blodprosent. Ved unormale funn ble deltakerne henvist videre til sin fastlege. Øvrige blodprøver ble frosset ned og sendt til UiT Norges arktiske universitet for lagring i biobank. Fettstoffer, biomarkører for diabetes, betennelsesreaksjoner og jernstatus, samt noen vitaminer ble analysert ved UNN høsten 2014. Våren 2016 ble D-vitamin analysert  i Helsinki, Finland. Det er også foretatt miljøgiftsanalyser for et utvalg av deltakerne. Resterende blodprøver er lagret i biobanken for seinere analyser.

Deltakelse på trinn 2 

 

Menn

Kvinner

Totalt

Alder

Antall inviterte

Antall deltakere

%

Antall inviterte

Antall deltakere

%

Antall inviterte

Antall deltakere

%

40-44

867

255

29,4

836

388

46,4

1703

643

37,8

45-49

907

283

31,2

795

364

45,8

1702

647

38,0

50-54

883

319

36,1

777

406

52,3

1660

725

43,7

55-59

897

372

41,5

848

481

56,7

1745

853

48,9

60-64

970

481

49,6

872

535

61,4

1842

1016

55,2

65-69

930

488

52,5

817

504

61,7

1747

992

56,8

70-74

591

336

56,9

550

333

60,5

1141

669

58,6

75-79

424

213

50,2

491

246

50,1

915

459

50,2

Totalt

6469

2747

42,5

5986

3257

54,4

12455

6004

48,2

Finansiering

Studien er finansiert gjennom forskningsmidler fra:

 • Regionale forskningsfond Nord-Norge
 • De tre nordligste fylkeskommunene
 • Helse Nord
 • Sametinget
 • Samisk nasjonalt kompetansesenter – psykisk helsevern og rus (SANKS)  
 • Helse- og omsorgsdepartementet

Ingen av disse instansene har interessekonflikter i undersøkelsen.

 

Behandlingsansvarlig
UiT Norges arktiske universitet ved administrerende direktør er databehandlingsansvarlig.