Prosjekter

Medlemmer av forskningsgruppen deltar i følgende forskningsprosjekter:


Praksislærerteam i lærerutdanningens praksis. Pilotprosjekt der praksisveiledning i praksislærerteam prøves ut, ved Langnes skole og ProTed – Senter for fremragende lærerutdanning/Universitetsskoleprosjektet/ Institutt for lærerutdanning og pedagogikk, UiT – Norges arktiske universitet. Forsker Cato R. P. Bjørndal. Koordinator Jan Fredrik Skogdal (UiT).

Kvalitet i lærerutdanningenes praksisveiledning (2014-) Forskningsprosjektets formål er å få innsikt i studenter og veilederes perspektiv på kvalitet i praksisveiledning, både innenfor lærerutdanning og barnehagelærerutdanning. Prosjektet består av: a) En undersøkelse med 13 fokusgruppeintervju om studenter og veilederes likheter og ulikheter i perspektiver på veiledningskvalitet; b) En undersøkelse av eksamenstekster fra veilederutdanning. En artikkel er publisert på bakgrunn av sistnevnte artikkel (Worum 2016), mens fire tidsskriftartikler er under utarbeiding på basis av den førstnevnte undersøkelsen. Forskere: Kirsten S. Worum (FIVE) og Cato R. P. Bjørndal (FIVE).

Kvalitet i forskningsveiledning (2015-) Forskningsprosjektets formål er å inhente systematiske data om ph.d. veiledning og ph.d veiledningskurs. Ulike delformål dreier seg om å avdekke ulike kvalitetsaspekter i forskningsveiledningen og hvordan veiledning skjer innenfor rammen av avgrensede miljø og på tvers av geografiske skillelinjer. Typer veiledning og kollektiver innenfor ulike fagmiljø er også av interesse og hvorvidt spesifikke mønster er knyttet til ulike fakultet og fagmiljø. Prosjektansvarlig: Trine Fossland

Veiledning av lærerstudenter som gjennomfører FoU-arbeid i skolen (2016-) Dette phd-prosjektets utgangspunkt er at lærerstudentene i den nye 5-årige lærerutdanningen på masternivå skal gjennomføre et FoU-arbeid i praksis i 3. studieår, veiledet av praksisveileder og der intensjonen er et trepartssamarbeid i FoU-arbeidet mellom student, praksisveileder og faglærer ved campus. Formålet med prosjektet er å undersøke hva som kjennetegner denne veiledningen og spesielt hvordan den oppleves av studentene. Dette undersøkes gjennom observasjon, logg og intervjuer igjennom et studieår. Forsker: Rigmor Olsen (FIVE).

Teknologi i lærerutdanningens praksisveiledning (2016-2018) Målsettingen er å høste mer omfattende erfaringer med hvordan veiledningspedagogisk bruk av «cross-platform-programvaren (PC, nettbrett, mobiltelefon etc) MOSO kan fungere og påvirke veiledningens kvalitet og læring. Spesielt prioriteres en målsetting om å utvikle veiledningspedagogiske strategier som kan utnytte potensialet ved slik teknologi. Det anvendes kvalitativ metode og workshops der veiledere som prøver ut programvaren samarbeider med forskere om å utvikle innovative veiledningsstrategier tilpasset nye teknologiske muligheter. Prosjektet er et samarbeid mellom lærerutdanninger i UiT, UiA og Høgskolen i Halmstad (Sverige), og involverer et pilotprosjekt i barnehagelærerutdanning ved UiT. Forskere: Cato R. P. Bjørndal (UiT), Kirsten Worum (FIVE) Petter Mathisen (UiA), Ann-Christine Wennergren (HiH) og Fredrik Thornberg (HiH). http://praksisveiledning.no/prosjekter/veiledningsteknologi-i-laererutdanningen

Videoveiledning i team (2001-) Målet med prosjektet har vært å utforske og utvikle en gruppebasert veiledningsmodell ved bruk av videoobservasjon i spesialpedagogisk sammenheng (for eksempel i arbeid med barn som ikke kan uttrykk seg normalt språklig). FIVE-medlem Sissel Sollied har arbeidet tett med et dansk landsdekkende nettverk (VIKOM). Den utviklede modellen representerer en innovasjon og er publisert i boken «Videoanalyse i team» der Sollied er hovedredaktør.

Videoanalyse i team i skole-hjemsamarbeid i Waikato NZ (2016-)
Målet er a) å anvende videoanalyse i barns livsverden, med henblikk på å øke og dele kunnskap om kompetanser, b) å utvikle arbeidsmåter som styrker skole-hjemsamarbeid og c) evaluere arbeidsmåten. Prosjektet er et samarbeid mellom Norges Arktiske universitet – UiT og Waikato University. Datasamles inn i NZ. Forskere: Sissel Sollied (FIVE) og Dr. Carol Hamilton (WU).

Nettbrett i praksisveiledning (2012-2016) Prosjektet «Nettbrett i praksisveiledning» har som mål å prøve ut og utvikle bruk av nettbrett for å styrke kvaliteten i lærerutdanningens praksisveiledning, spesielt til å styrke observasjon, feedback og læringsfellesskap i grupper. Prosjektet er et samarbeid mellom Universitetet i Agder (PULS) og Universitetet i Tromsø (ProTed og Universitetsskoleprosjektet). En artikkel publiseres i et internasjonalt tidsskrift i fjerde kvartall av 2016. Forskere: Cato R. P. Bjørndal (FIVE) og Petter Mathisen (UiA).
http://praksisveiledning.no/prosjekter/nettbrett-i-praksisveiledning

Ideals and reality: The use of digital tools in teacher education (2013-2018). Five-medlem og phd-student Siri Sollid Madsen arbeider med et prosjekt om teknologi i høyere utdanning, og er tilsatt ved universitetets Ressurssenter for undervisning, læring og teknologi: Dette har et bredere fokus enn veiledning men omfatter forskningsspørsmål som er svært relevant for forskningsgruppens fokus på bruk av teknologi i veiledning.

Evaluering av International Child Development Program (ICDP) som foreldreveiledningsprogram i krisesenter (2014-) http://www.icdp.no/om-icdp. Målet er å utvikle relasjonistiske arbeidsmåter hos foreldre i Krisesentre, og å evaluere dette. Evalueringen danner grunnlag for en tilpasset versjon av programmet i møte med foreldre og barn på krisesenter, som skal benyttes av andre krisesenter. Forskere Sissel Sollied (FIVE) og Kleppe Flackè (Diakonhjemmets høyskole i Oslo).

Kvalitet og kvalitetsutvikling i veiledning (1999-2029) Prosjektets formål er å forstå sammenhenger mellom videoobservert veiledningsinteraksjon og kvalitet, samt veilederes oppfatninger av veiledningskvalitet og egen veilederkompetanse. Prosjekts utgangspunkt er Nordens største datamateriale av videoopptak (rundt 150) og i tillegg en stor mengde kvalitative intervjuer fra ulike veiledningskontekster. Det er hittil publisert funn i 11 antologiartikler/tidsskriftartikler og to fagbøker, publisert i Norge, Sverige og Danmark, i tillegg til keynote-presentasjon på den seneste nordiske konferansen i veiledning (Jönköping, Sverige 2010). Forsker: Cato R. P. Bjørndal, UiT

Veiledning for akademisk danning i forskerutdanning (2013-). Formålet er å: a) utvikle ny kunnskap om hvordan veiledning foregår med tanke på utvikling av akademisk danning (autonomi og autentisitet) hos masterstudenter via henholdsvis nærgående beskrivelser (observasjon og semi-strukturerte intervju) og en større kartlegging av veilederes praksis (strukturerte telefonintervju), i nettmøter, skriftlig veiledning per epost og i fysiske møter, b) bidra til praksisforbedring og c) diskutere strategier for videre utvikling av veilederes kompetanse i denne sammenhengen. Forsker: Mariann Solberg (FIVE) Nettside for prosjektet

Begrepet «spesialundervisning» – omtaler og tolkninger (2015-). Prosjektets formål er å forstå hvordan begrepet «spesialundervisning» fortolkes og forstås av brukere i praksis. Dette er en vesentlig innsikt for spesialpedagogiske veiledere, for eksempel i møte med barn, unge og foreldre som er engstelige for stigmatisering og utskilling. Prosjektet bygger på sammenfattede data fra flere tidligere rapporterte prosjekter. Forskere: Ingvild Kamplid (FIVE) og Oddbjørn Stenberg (Finnmarksfakultetet, UiT).

Halvformelle veiledningssamtaler i politipraksis (2014-) Prosjektets mål er å få innsyn i de halvformelle veiledningssamtalene som foregår mellom politistudentene og deres veiledere i løpet av praksisåret, og betydningen for studentenes læring.  Det er gjennomført en fokusgruppeintervju-undersøkelse med studenter og praksisveiledere, samt en landsdekkende survey (rundt 1400 studenter og veiledere). Prosjektet er et samarbeid mellom Universitet i Agder, Universitet i Tromsø og Politihøgskolen. Det vil bli publisert to tidsskriftartikler ut fra prosjektet. Forskere: Cato R P Bjørndal (FIVE), Petter Mathisen (UiA) og Geir Runar Karlsen† (Dept of Sociology, UiT).