Prosjekter

Medlemmer av forskningsgruppen deltar i følgende forskningsprosjekter:


Praksislærerteam i lærerutdanningens praksis. Pilotprosjekt der praksisveiledning i praksislærerteam prøves ut, ved Langnes skole og ProTed – Senter for fremragende lærerutdanning/Universitetsskoleprosjektet/ Institutt for lærerutdanning og pedagogikk, UiT – Norges arktiske universitet. Forsker Cato R. P. Bjørndal. Koordinator Jan Fredrik Skogdal (UiT).

Kvalitet i lærerutdanningenes praksisveiledning (2014-) Forskningsprosjektets formål er å få innsikt i studenter og veilederes perspektiv på kvalitet i praksisveiledning, både innenfor lærerutdanning og barnehagelærerutdanning. Prosjektet består av: a) En undersøkelse med 13 fokusgruppeintervju om studenter og veilederes likheter og ulikheter i perspektiver på veiledningskvalitet; b) En undersøkelse av eksamenstekster fra veilederutdanning. En artikkel er publisert på bakgrunn av sistnevnte artikkel (Worum 2016), mens fire tidsskriftartikler er under utarbeiding på basis av den førstnevnte undersøkelsen. Forskere: Kirsten S. Worum (FIVE) og Cato R. P. Bjørndal (FIVE).

Veiledning av lærerstudenter som gjennomfører FoU-arbeid i skolen (2016-) Dette phd-prosjektets utgangspunkt er at lærerstudentene i den nye 5-årige lærerutdanningen på masternivå skal gjennomføre et FoU-arbeid i praksis i 3. studieår, veiledet av praksisveileder og der intensjonen er et trepartssamarbeid i FoU-arbeidet mellom student, praksisveileder og faglærer ved campus. Formålet med prosjektet er å undersøke hva som kjennetegner denne veiledningen og spesielt hvordan den oppleves av studentene. Dette undersøkes gjennom observasjon, logg og intervjuer igjennom et studieår. Forsker: Rigmor Olsen (FIVE).

Teknologi i lærerutdanningens praksisveiledning (2016-2018) Målsettingen er å høste mer omfattende erfaringer med hvordan veiledningspedagogisk bruk av «cross-platform-programvaren (PC, nettbrett, mobiltelefon etc) MOSO kan fungere og påvirke veiledningens kvalitet og læring. Spesielt prioriteres en målsetting om å utvikle veiledningspedagogiske strategier som kan utnytte potensialet ved slik teknologi. Det anvendes kvalitativ metode og workshops der veiledere som prøver ut programvaren samarbeider med forskere om å utvikle innovative veiledningsstrategier tilpasset nye teknologiske muligheter. Prosjektet er et samarbeid mellom lærerutdanninger i UiT, UiA og Høgskolen i Halmstad (Sverige), og involverer et pilotprosjekt i barnehagelærerutdanning ved UiT. Forskere: Cato R. P. Bjørndal (UiT), Kirsten Worum (FIVE) Petter Mathisen (UiA), Ann-Christine Wennergren (HiH) og Fredrik Thornberg (HiH). http://praksisveiledning.no/prosjekter/veiledningsteknologi-i-laererutdanningen

Videoveiledning i team (2001-) Målet med prosjektet har vært å utforske og utvikle en gruppebasert veiledningsmodell ved bruk av videoobservasjon i spesialpedagogisk sammenheng (for eksempel i arbeid med barn som ikke kan uttrykk seg normalt språklig). FIVE-medlem Sissel Sollied har arbeidet tett med et dansk landsdekkende nettverk (VIKOM). Den utviklede modellen representerer en innovasjon og er publisert i boken «Videoanalyse i team» der Sollied er hovedredaktør.

Videoanalyse i team i skole-hjemsamarbeid i Waikato NZ (2016-)
Målet er a) å anvende videoanalyse i barns livsverden, med henblikk på å øke og dele kunnskap om kompetanser, b) å utvikle arbeidsmåter som styrker skole-hjemsamarbeid og c) evaluere arbeidsmåten. Prosjektet er et samarbeid mellom Norges Arktiske universitet – UiT og Waikato University. Datasamles inn i NZ. Forskere: Sissel Sollied (FIVE) og Dr. Carol Hamilton (WU).

Nettbrett i praksisveiledning (2012-2016) Prosjektet «Nettbrett i praksisveiledning» har som mål å prøve ut og utvikle bruk av nettbrett for å styrke kvaliteten i lærerutdanningens praksisveiledning, spesielt til å styrke observasjon, feedback og læringsfellesskap i grupper. Prosjektet er et samarbeid mellom Universitetet i Agder (PULS) og Universitetet i Tromsø (ProTed og Universitetsskoleprosjektet). En artikkel publiseres i et internasjonalt tidsskrift i fjerde kvartall av 2016. Forskere: Cato R. P. Bjørndal (FIVE) og Petter Mathisen (UiA).
http://praksisveiledning.no/prosjekter/nettbrett-i-praksisveiledning

Ideals and reality: The use of digital tools in teacher education (2013-2018). Five-medlem og phd-student Siri Sollid Madsen arbeider med et prosjekt om teknologi i høyere utdanning, og er tilsatt ved universitetets Ressurssenter for undervisning, læring og teknologi: Dette har et bredere fokus enn veiledning men omfatter forskningsspørsmål som er svært relevant for forskningsgruppens fokus på bruk av teknologi i veiledning.

Evaluering av International Child Development Program (ICDP) som foreldreveiledningsprogram i krisesenter (2014-) http://www.icdp.no/om-icdp. Målet er å utvikle relasjonistiske arbeidsmåter hos foreldre i Krisesentre, og å evaluere dette. Evalueringen danner grunnlag for en tilpasset versjon av programmet i møte med foreldre og barn på krisesenter, som skal benyttes av andre krisesenter. Forskere Sissel Sollied (FIVE) og Kleppe Flackè (Diakonhjemmets høyskole i Oslo).

Kvalitet og kvalitetsutvikling i veiledning (1999-2029) Prosjektets formål er å forstå sammenhenger mellom videoobservert veiledningsinteraksjon og kvalitet, samt veilederes oppfatninger av veiledningskvalitet og egen veilederkompetanse. Prosjekts utgangspunkt er Nordens største datamateriale av videoopptak (rundt 150) og i tillegg en stor mengde kvalitative intervjuer fra ulike veiledningskontekster. Det er hittil publisert funn i 11 antologiartikler/tidsskriftartikler og to fagbøker, publisert i Norge, Sverige og Danmark, i tillegg til keynote-presentasjon på den seneste nordiske konferansen i veiledning (Jönköping, Sverige 2010). Forsker: Cato R. P. Bjørndal, UiT

Veiledning for akademisk danning i forskerutdanning (2013-). Formålet er å: a) utvikle ny kunnskap om hvordan veiledning foregår med tanke på utvikling av akademisk danning (autonomi og autentisitet) hos masterstudenter via henholdsvis nærgående beskrivelser (observasjon og semi-strukturerte intervju) og en større kartlegging av veilederes praksis (strukturerte telefonintervju), i nettmøter, skriftlig veiledning per epost og i fysiske møter, b) bidra til praksisforbedring og c) diskutere strategier for videre utvikling av veilederes kompetanse i denne sammenhengen. Forsker: Mariann Solberg (FIVE) Nettside for prosjektet

Begrepet «spesialundervisning» – omtaler og tolkninger (2015-). Prosjektets formål er å forstå hvordan begrepet «spesialundervisning» fortolkes og forstås av brukere i praksis. Dette er en vesentlig innsikt for spesialpedagogiske veiledere, for eksempel i møte med barn, unge og foreldre som er engstelige for stigmatisering og utskilling. Prosjektet bygger på sammenfattede data fra flere tidligere rapporterte prosjekter. Forskere: Ingvild Kamplid (FIVE) og Oddbjørn Stenberg (Finnmarksfakultetet, UiT).

Halvformelle veiledningssamtaler i politipraksis (2014-) Prosjektets mål er å få innsyn i de halvformelle veiledningssamtalene som foregår mellom politistudentene og deres veiledere i løpet av praksisåret, og betydningen for studentenes læring.  Det er gjennomført en fokusgruppeintervju-undersøkelse med studenter og praksisveiledere, samt en landsdekkende survey (rundt 1400 studenter og veiledere). Prosjektet er et samarbeid mellom Universitet i Agder, Universitet i Tromsø og Politihøgskolen. Det vil bli publisert to tidsskriftartikler ut fra prosjektet. Forskere: Cato R P Bjørndal (FIVE), Petter Mathisen (UiA) og Geir Runar Karlsen† (Dept of Sociology, UiT).