Matematikkdidaktikk

Matematikkdidaktikk (Mathematics education) er et forholdsvis nytt forskningsfelt. Den første internasjonale konferansen i matematikkdidaktikk (ICME) ble avholdt i Lyon i 1969, og de første tidsskriftene (Educational Studies in Mathematics, ZDM, og Journal for Research in Mathematics Education) dukket opp først på slutten av 1960-tallet. Som forskningsfelt omhandler matematikkdidaktikk i utgangspunktet alle spørsmål om læring og undervisning av matematikk, på alle nivåer.

forskningsgruppa liten .jpg

Forskningsgruppa i matematikkdidaktikk sitt generelle forskningsfokus er undersøkende matematikk på alle nivåer. Undersøkende matematikk kan defineres på flere måter, men et sentralt kjennetegn er at elever og studenter jobber som «matematikere» og «forskere» i den lærende prosessen. De må observere og undersøke situasjoner og problemer, generere og teste hypoteser, lage modeller, diskutere, resonnere og argumentere. Oppgavene og problemene de jobber med er ofte kognitivt mer krevende enn tradisjonelle matematikkoppgaver.

Vårt forskningsfokus er spisset gjennom flere prosjekter rettet mot læring og undervisning i undersøkende matematikk, men siden 2017 har vårt hovedfokus vært det FINNUT-finansierte prosjektet SUM – Sammenheng gjennom Undersøkende Matematikk. Vi fikk i 2017 tildelt ca. 7,5 millioner fra Norges Forskningsråd til et 4-årig forsknings- og utviklingsprosjekt innen skole og utdanning. Målet med prosjektet (SUM) er å bidra til utvikling av barn og unges matematikklæring og motivasjon for matematikk gjennom å integrere perioder med undersøkende undervisning i matematikkundervisningen fra barnehage til videregående skole. Rundt 50 lærere fra 15 skoler og barnehager deltar i prosjektet. Prosjektet omfatter både skoler som følger nasjonal læreplan og skoler som følger samisk læreplan. Samtlige medlemmer av forskningsgruppa deltar aktivt i SUM. I prosjektet samler vi, og har samlet inn, omfattende data i form av klasseromsobservasjon, film av undervisningsøkter, spørreskjemaer til lærere og elever, kvalitative intervjuer med lærere, elever og skoleledere, samt faglige tester for å dokumentere elevenes faglige læring.

Forskningsgruppa i matematikkdidaktikk består i dag av én professor, fire førsteamanuensiser, to førstelektorer, én stipendiat, og to universitetslektorer. I tillegg er Morten Blomhøj fra Roskilde Universitet professor 2 i matematikkdidaktikk ved ILP, UiT. Forskningsgruppa samarbeider også med internasjonale forskere i matematikkdidaktikk via prosjektet SUM.

Vi samarbeider også med Fakultet for Naturvitenskap og Teknologi om lektorutdanning i realfag, og én av forskningsgruppas medlemmer er professor 2 ved Samisk Høgskole. 

Matematikkdidaktikk er en av Forskningsgruppene ved
Institutt for lærerutdanning og pedagogikk