Marin bioprospektering - Marine Bio-prospecting

Et fellestrekk ved forskningen innenfor marin bioprospektering er at det letes etter potensielt utnyttbare molekyler fra marint materiale – primært fra invertebrater og bakterier. Vår forskningsgruppe arbeider hovedsakelig med:

  • problemstillinger knyttet til utnyttelse av marine ressurser i bioteknologisk sammenheng
  • anvendelse av bioteknologi innen marin forskning og industri

           Storparten av prosjektene er koordinert gjennom MabCent, det nylig etablerte Senter for forskningsbasert innovasjon ved Universitetet i Tromsø. 
Tarmfloraen hos fisk studeres, med hovedsiktemål å forstå sammenhengen mellom ”god” eller ”dårlig” mikrobiell sammensetning og vevsskader/overlevelse.

Forskningsaktiviteten innen marin bioprospektering har vært et essensielt kompetansegrunnlag for etableringen av bachelorstudiet i bioteknologi fra høsten 2006. Studiet omfatter også et masterstudium i marin bioteknologi.                
Skip to main content