Forskning – Institutt for medisinsk biologi

Forskning – Institutt for medisinsk biologi

Forskning
Det overordnede målet for Instituttet er å fremme grunnleggende biomedisinsk forskning som gir ny kunnskap om mekanismene og kompleksiteten til menneskers helse og sykdom, fra molekylært nivå til celler, vev og organer. Forskningsaktivitetene er organisert tematisk i forskningsgrupper med fokus på biologiske prosesser som cellen sin renovasjonsprosess (autofagi), vert-mikrobe interaksjoner og funksjonen til endotelceller i lever, mekanismer for utvikling av kreftceller, immun- og autoimmunresponser, hjerte- og karsykdommer, og identifisering av mål for fremtidig diagnostikk og behandling. Forskningsprosjektene er tverrfaglige og omfatter både nasjonale og internasjonale samarbeidspartnere. Instituttets forskere leder og deltar i prosjekter finansiert av EU, Norges forskningsråd, Kreftforeningen og HelseNord.

Vi har 16 prosjekter ved enheten: