Samisk språk

Foto: Jonatan Ottesen
Portrettbilde

Lene Antonsen

Enhet: Institutt for språk og kultur

Forskningsinteresser:

Samiske språk og dialekter og grammatikk, samisk språkteknologi, bl.a. digitale ordbøker og maskinoversetting

Portrettbilde

Berit Anne Johansdatter Bals Baal

Enhet: Institutt for språk og kultur

Forskningsinteresser:

- Språktilegnelse og språklæring

- Flerspråklighet

- Morfofonologi

 

Portrettbilde

Åse Mette Johansen

Enhet: Institutt for språk og kultur

Forskningsinteresser:
  • Fleirspråklegheit
  • Prosessane med å skifte språk og å ta språk tilbake
  • Språkideologiar og identitet
  • Talemålsvariasjon og -endring
  • Ungdom og språk
  • Språk og medborgarskap
  • Språkleg mangfald i skole og utdanning

Forskingsinteressene mine heng tett saman med at eg kjem frå den trespråklege bygda Olmmáivággi/Manndalen/Olmavankka i Nord-Troms. Eg er særleg opptatt av samlivet mellom nordsamisk, kvensk og norsk språk, og kva dette samlivet betyr for menneske til ulike tider og på ulike stader.

Forskingsaktiviteten min følger fleire tematiske spor. Eg arbeider med forskjellige tilnærmingar til det språkideologiske skjæringspunktet mellom fornorsking og språkskifte på den eine sida og prosessane med å styrke og ta tilbake minoriserte språk på den andre. I tillegg studerer eg den sosiale betydninga til variasjon og endring i nordnorske talemål i språkkontaktmiljø. Skole- og utdanningskontekstar har etter kvart òg blitt viktige i arbeidet mitt. Hovuddelen av forskinga mi går per i dag føre seg i det NFR-finansierte prosjektet Multilingualism in Transitions / Fleirspråklegheit i overgangar i utdanningssystemet (2021–2025), leia av Hilde Sollid.

Portrettbilde

Richard Kowalik

Enhet: Institutt for språk og kultur

Forskningsinteresser:

Mitt forskningsinteresse er sørsamisk grammatikk og mitt fagfelt er språkbeskrivning og typologi.
I min stilling som postdoc i projektet "Hvordan kan språkteknologi utgjøre en forskjell?" undersøker jeg bruken av språkverktøy i det sørsamiske språksamfunnet.

Portrettbilde

Inga Lill Sigga Mikkelsen

Enhet: Institutt for språk og kultur

Forskningsinteresser:

Lulesamisk, overføring av språk, sterke opplæringsmodeller, språkteknologi

Portrettbilde

Hilde Sollid

Enhet: Institutt for språk og kultur

Forskningsinteresser:

I forskninga mi er jeg opptatt av språkforhold i Nord-Norge, og i mine forskningsinteresser dreier seg blant anna om språkutdanningspolitikk for historiske minoriteter (samer og kvener/norskfinner). Sentrale stikkord er flerspråklighet, identitet, språkideologier, sted og medborgerskap. 

I perioden 2021–2026 leder jeg NFR-prosjektet Flerspråklighet og overganger i utdanningssystemet (MultiTrans). 

Portrettbilde

Trond Trosterud

Enhet: Institutt for språk og kultur

Forskningsinteresser:
  • Samisk språkteknologi: Morfologisk og syntaktisk parsing og disambiguering med grammatiske metodar (endelege tilstandsautomatar, føringsgrammatikk, maskinoversetting)
  • Samisk grammatikk: Samisk syntaks og morfologi
  • Andre forskingsfelt: Språkplanlegging, skriftspråk, sirkumpolare språk

 

Portrettbilde

Øystein Alexander Vangsnes

Enhet: Institutt for språk og kultur

Forskningsinteresser:

Grammatikk, syntaks, morfologi, syntaktisk variasjon, nordiske språk og dialektar, språkleg variasjon, fleirspråklegheit, bidialektisme, språktileigning, kognitiv utvikling, språkhaldningar

fuf-kom-formidling@hjelp.uit.no