Karin Rørnes
Foto: Torje Jenssen
Karin Rørnes
Institutt for lærerutdanning og pedagogikk kro016@post.uit.no +4777660464 MV.110 F 210

Karin Rørnes


Dosent profesjonsfaget (pedagogikk)


 • Rørnes, Karin. Universitetsskolen i lærerutdanningen: å koble praksis og teori i lærerutdanningen. Universitetsforlaget 2015 ISBN 978 - 82-15 - 025.s 75 - 86.
 • Jakhelln, Rachel Elise; Rørnes, Karin. Med uro og undring : FoU som danningstiltak i en integrert masterutdanning for lærere. Akademika forlag 2014 ISBN 978-82-321-0277-8.s 163 - 181.
 • Rotvold, Lars Aage; Rørnes, Karin; Stjernstrøm, Else. Klasseledelse - fra nasjonal idé til lokal skoleutvikling. Cappelen Damm Akademisk 2014 ISBN 978-82-02-43015-3.s 355 - 372.
 • Rørnes, Karin; Rotvold, Lars Aage. Den eventyrlige fortellingen om skoleutvikling i et hyperkomplekst perspektiv. Tapir Akademisk Forlag 2012 ISBN 978-82-519-2918-9.s 375 - 387.
 • Eilertsen, Tor Vidar; Furu, Eli Moksnes; Rørnes, Karin. Learning Beyond the traditional: preservice teachers as partners in school development. Sense Publishers 2011 ISBN 9789460917097.s 69 - 91.
 • Rørnes, Karin. Dannelse i praksis. Universitetsforlaget 2010 ISBN 978-82-15-017815.s 162 - 180.
 • Rørnes, Karin. Endringskraften i den kollektive fortellingen "Det uppstår inte alltid ljuv musik ved de kulturella mötene i klassrum og korridorer." (Tordis Dahllöf). (omtale) Spesialpedagogikk 2008; Volum 73 (8). ISSN 0332-8457.s 20 - 27.
 • Rørnes, Karin. "Morten mobber Mona" - hvem har skylda? årsaksforklaringer og dynamikk i utviklingen av en mobbedyade. Skolepsykologi 2004; Volum 39 (Årg. 39, nr 6). ISSN 0333-0389.s 3 - 16.
 • Rørnes, Karin. Det motstandsdyktige "mobbeviruset" Hvordan utvikle en beredskap som virker i barnehage og skole?. (omtale) Cappelen Damm Høyskoleforlaget 2007 ISBN 9788276347203.
 • Nilsen, Vivian D.; Rørnes, Karin. TILT tidlig innsats - okt LærerTetthet, Sluttrapport 2017. 2017.
 • Nilsen, Vivian D.; Rørnes, Karin. TILT Tidlig innsats - økt LærerTetthet, Delrapport 2.. 2016.
 • Nilsen, Vivian D.; Rørnes, Karin. TILT Tidlig innsats-økt LærerTetthet, Delrapport 1.. 2015.
 • Nilsen, Vivian D.; Rørnes, Karin; Unhjem, Astrid; Nedberg, Audhild. TILT Tidlig innsats - økt lærertetthet.. NORALF- Nordisk konferanse om aksjonslæring og aksjonsforskning. 2015-05-18 - 2015-05-19 2015.
 • Nilsen, Vivian D.; Rørnes, Karin. Wait and see or.... Do early intervention through increased teacher density in primary school reduse the need of Spesial Education?. 40th ATEE Annual Conference in Glasgow 2015 2015-08-24 - 2015-08-26 2015.
 • Steensen, Jette; Rørnes, Karin. Students and Teachers as entrepreneurs in their local community with a focus on sustainable entrepreneurship, place-based education and collaborative partnerships between the university and schools.. Exchange Meorial University - UIT 2014-03-31 - 2014-03-31 2014.
 • Rørnes, Karin. Skolens psykososiale utfordringer og lærerutdanningen. Nordlys 2014. ISSN 0805-5440.
 • Rørnes, Karin. en lærerstreik til det beste. Nordlys 2014. ISSN 0805-5440.
 • Furu, Eli Moksnes; Rørnes, Karin. Studenten som medforsker. PIL-konferanse 2014: Praksisnær og forskningsbasert lærerutdanning – ideal og virkelighet 2014-11-27 - 2014-11-28 2014.
 • Rørnes, Karin. Rektorvalget og lærerutdanningen ved UiT. Nordlys 2013. ISSN 0805-5440.
 • Rørnes, Karin; Skrøvset, Siw. Praktisk Etikk - etisk analyse og refleksjon. Lærerutdanningskonferansen 2013 2013-01-21 - 2013-01-21 2013.
 • Rørnes, Karin. Skap vinnere i klasserommet. Nordlys 2013. ISSN 0805-5440.
 • Jakhelln, Rachel Elise; Rørnes, Karin. FoU-basert klasseledelse, FoU-basert lærerutdanning. TALIS-konferansen 2013, Alta 2012-11-13 - 2012-11-13 2012.
 • Eilertsen, Tor Vidar; Furu, Eli Moksnes; Rørnes, Karin. Læring, utvikling og forskning i praksis: Lærerstudenter som medforskere. 2011.
 • Rørnes, Karin. "Varsko her" - nå gjelder det barnehagen. Utdanningsnytt.no 2011.
 • Rørnes, Karin. Lærerutdanninger og utfordringer. Nordlys 2010. ISSN 0805-5440.
 • Rørnes, Karin. Sosial kompetanse. Bedre strategi enn å slå, kjefte og spytte på læreren. Karlsøy kommune - fagdag for barnehage og skole 2010-02-19 - 2010-02-19 2010.
 • Rørnes, Karin. Sluttkonferanse for Kunnskapsløftet - fra ord til handling Workshop: Hvilken betydning har analyseverktøy for å få til skoleutvikling - og hva trenger vi mer av?. Prosessleder/paneldeltaker på Udirs sluttkonferanse Fra ord tilhandling 2010-11-15 - 2010-11-16 2010.
 • Eilertsen, Tor Vidar; Furu, Eli Moksnes; Rørnes, Karin. PIL: Teacher Students as partners in school development. NERA 2010 2010-03-11 - 2010-03-13 2010.
 • Rørnes, Karin; Furu, Eli Moksnes. Lærerstudenter som medforskere. Nordisk Lærerutdannelseskonferanse 2010-05-05 - 2010-05-07 2010.
 • Rørnes, Karin. Pil-prosjektet: Lærerstudenter som medforskere. FoU i praksis Nordisk konferanse om praksisretta FoU 2010-05-10 - 2010-05-11 2010.
 • Rørnes, Karin. Skolen mellom telling og fortelling Hvilke strategier skal skolen velge i arbeidet med å fremme et godt læringsmiljø?. nettbasert www.forebygging.no 2010.
 • Eilertsen, Tor Vidar; Furu, Eli Moksnes; Rørnes, Karin. Ny lærerutdanning: praksis som lærings- og forskningsarena. Nordlys 2010. ISSN 0805-5440.
 • Rørnes, Karin. Skoleutvikling mellom telling og fortelling. Utdanning 2010 (2). ISSN 1502-9778.s 58 - 60.
 • Rørnes, Karin. Skolen bedre enn sitt rykte. Nordlys 2010. ISSN 0805-5440.
 • Rørnes, Karin. Lærerutdanning og utfordringer. Nordlys 2010. ISSN 0805-5440.
 • Rørnes, Karin. Den nye lærerutdanninga ved Universitetet i Tromsø. Nordlys 2009. ISSN 0805-5440.
 • Rørnes, Karin. Mobbing i skolen. Novemberkonferansen 2009 Når krisen rammer - konsekvenser og tiltak 2009-11-10 - 2009.
 • Rørnes, Karin. Læreren - lederen - læringsutbytte (Erstatter for oppsatt konferansebidrag av Siw Skrøvset). Skolelederforum 2009 Strategi for langsiktig utviklingsarbeid i skolen 2009-03-12 - 2009-03-13 2009.
 • Rørnes, Karin. rom for alle - blikk for barnet Om forholdet mellom tilpassa opplæring og spesialundervisning. Dialogkonferanser - Navigareprosjektet 2009-10-06 - 2010-09-06 2009.
 • Rørnes, Karin. Mobbing i skolen, Det motstandsdyktige mobbeviruset. Novemberkonferansen 2009 2009-11-11 - 2009-11-11 2009.
 • Rørnes, Karin. Bitching En bok om mobbing. Bedre Skole 2009 (1). ISSN 0802-183X.s 100 - 101.
 • Rørnes, Karin; Rotvold, Lars Åge. Samarbeid gir kvalitet i arbeidet med skoleutvikling. Nordlys 2009. ISSN 0805-5440.
 • Rørnes, Karin. Vi trenger de beste til læreryrket Mer enn noen gang trenger vi lærere med mot og vilje til å stå fram som tydelige ledere og modeller for barn og unge. (omtale) Nordlys 2008. ISSN 0805-5440.s 1 - .
 • Rørnes, Karin. Skoleutviklinga som aldri kom ut av startgropa Uten implementeringsstrategier vil gode intensjoner om utvikling av skolens læringsmiljø forbli gode intensjoner!. 2008.
 • Rørnes, Karin. Å utvikle læringsmiljø - gjennom bruk av et forskningsbasert tiltaksprogram Kan et kompetanseprogram basert på teoretisk tilnærming og empirisk dokumentasjn bidra til læring og endret praksis i barnehage og skole?. (omtale) Spesialpedagogikk 2008 (1). ISSN 0332-8457.s 14 - .
 • Rørnes, Karin. Når mobbing blir en sak i retten har offeret alt å tape og intet å vinne? Fortellingen om Lena - et mobbeutsatt barn. (omtale) ? 2008.s 8 - .
 • Rønningsbakk, Lisbet; Rørnes, Karin. Den norske skolens bedrøvelige liv og utvikling. (omtale) Morgenbladet 2008. ISSN 0805-3847.s 1 - .
 • Rørnes, Karin. kademisk kranglefant og skoledebatt uten retning. (omtale) Nordlys 2008. ISSN 0805-5440.s 1 - .
 • Rørnes, Karin. Lærerkompetanse og mobbing. (omtale) Nordlys 2008. ISSN 0805-5440.s 1 - .
 • Rørnes, Karin. Læreren som leder og forbilde. (omtale) Nordlys 2008. ISSN 0805-5440.s 1 - .
 • Rørnes, Karin. Gode intensjoner forhindrer ikke mobbing. (omtale) Utdanning 2007. ISSN 1502-9778.
 • Rørnes, Karin. Oppheving av klassedelingsreglene Den navnløse reformen. (omtale) 2007.
 • Rørnes, Karin. Lærer i en skole i endring og utvikling. ? 2007.s 15 - .
 • Rørnes, Karin. Læreren som leder og kulturbygger. (omtale) Forebygging.no 2007. ISSN 2535-4000.
 • Rørnes, Karin. Lokal realisering av den nye skolen. Nordlys 2007. ISSN 0805-5440.
 • Rørnes, Karin. Fellesskap og tilpasset opplæring. Nordlys 2007. ISSN 0805-5440.
 • Rørnes, Karin. Trenger barn med adferdsproblemer et eget skoletilbud?. Bladet Tromsø 2007.
 • Rønningsbakk, Lisbet; Rørnes, Karin. Løser vi problemene i norsk skole ved å ta blåkopi av finsk skole?. (omtale) Utdanning 2007. ISSN 1502-9778.
 • Rørnes, Karin. Lokal realisering av den nye skolen Situasjonen i skolen er forverret, og endringene i lovverket er blitt brukt som sparetiltak stikk i strid med intensjonene. Nordlys 2007. ISSN 0805-5440.
 • Rørnes, Karin. Kunnskapsløftet - et vendepunkt for pedagogikk og skolepolitikk. Dagbladet 2006. ISSN 0805-3766.
 • Rørnes, Karin. Læreren som leder og forbilde. Landskonferansen 2006 Kompetanse og mestring (omtale) 2006-10-24 - 2006-10-25 2006.
 • Rørnes, Karin. LÆREREN KAN BETY EN FORSKJELL. 2006.
 • Nordahl, Thomas; Gravrok, Øystein; Knudsmoen, Hege; Larsen, Torill M.B.; Rørnes, Karin. Forebyggende innsatser i skolen: Rapport fra forskergrupen oppnevnt av Utdanningsdirektoratet og Sosial og helsedirektoratet om problematferd, rusforebyggende arbeid. læreren som leder og implementeringsstrategier. (omtale) 2006 ISBN 8248603989.
 • Rørnes, Karin. Hva nå med Kunnskapsløftet? Fra kald kunnskaps- til varm omsorgsskole eller finnes et tredje alternativ?. (omtale) Utdanning 2006. ISSN 1502-9778.
 • Rørnes, Karin. Kunnskapsløftet - en kommunalpolitisk utfordring. Nordlys 2006. ISSN 0805-5440.
 • Rørnes, Karin. Skolen, pedagogisk psykologisk tjeneste og de uverdige ventelistene. Nordlys 2006. ISSN 0805-5440.
 • Rørnes, Karin. Kultur for læring - av hva og for hvem ?. Utdanning 2004; Volum nr. 10 (nr. 10 2004). ISSN 1502-9778.s 1 - .
 • Se alle arbeider i CRIStin →
  MV.110 F 210

  Klikk for større kart