Personkort bilde

Siw Skrøvset

Dosent og merittert underviser. Leder for ProTed, senter for fremragende lærerutdanning Institutt for lærerutdanning og pedagogikk
Flag icon Flag icon

Utdanningsledelse og organisasjonsutvikling. Aksjonsforskning. Lærerutdanning.

Leder ProTed. Faglig ansvarlig for master i utdanningsledelse, den nasjonale styrerutdanningen for barnehageledere og leder Tromsø-kullet av den nasjonale rektorutdanningen. Den siste tilbys i samarbeid med et nettverk av utdanningsinstitusjoner og ledes av NTNU.

 • Skrøvset, Siw. Verdsettende ledelse i fremtidens skole. Fagbokforlaget 2017 ISBN 978-82-450-2016-8.s 97 - 122.

 • Skrøvset, Siw. En lærende rektor. Universitetsforlaget 2017 ISBN 9788215027876.s 167 - 189.

 • Halvorsen, Kjell Atle; Skrøvset, Siw; Irgens, Eirik J.. Learning for Leadership. Acta Didactica Norge 2016; Volum 10 (4). ISSN 1504-9922.s 183 - 200.

 • Skrøvset, Siw. Verdsettende ledelse. Cappelen Damm Akademisk 2014 ISBN 978-82-02-41927-1.s 262 - 280.

 • Skrøvset, Siw. Hvem skal inn, og hvem skal ut? Om hvorfor ideer slår igjennom i skolefeltet, og hvorfor de forsvinner igjen. Cappelen Damm Akademisk 2014 ISBN 978-82-02-43015-3.s 335 - 354.

 • Halvorsen, Kjell Atle; Skrøvset, Siw. Learning for leadership : leadership challenges and learning outcomes in the national school program. FoU i praksis 2014; Volum 8 (1). ISSN 1504-6893.s 27 - 42.

 • Postholm, May Britt; Skrøvset, Siw. The researcher reflecting on her own role during action research. Educational Action Research 2013; Volum 21 (4). ISSN 0965-0792.s 506 - 518.s doi: 10.1080/09650792.2013.833798.

 • Abrahamsen, Lena; Skrøvset, Siw; Stjernstrøm, Else. Demokratisk ledelse som skoleutviklingsstrategi. Universitetsforlaget 2010 ISBN 978-82-15-01596-5.s 137 - 151.

 • Lund, Torbjørn; Rotvold, Lars Aage; Skrøvset, Siw; Stjernstrøm, Else; Tiller, Tom. Dialogkonferansen som læringsarena og pedagogisk utviklingsverktøy. FoU i praksis 2010; Volum 4 (1). ISSN 1504-6893.s 47 - 64.

 • Stjernstrøm, Else; Skrøvset, Siw. De problematiske spenningene og rektors rolle. Norsk pedagogisk tidsskrift 2010 (2). ISSN 0029-2052.s 124 - 134.

 • Postholm, May Britt; Skrøvset, Siw. Forskeren tett på praksis: Opplevde muligheter og utfordringer. Tapir Akademisk Forlag 2010 ISBN 978-82-519-2598-3.s 17 - 32.

 • Skrøvset, Siw; Tiller, Tom. Emosjoner og metaforer i aksjonsforskning. Eureka Forlag 2009 (2009:1) ISBN 978-82-7389-206-5. ISSN 0809-8026.s 221 - 234.

 • Skrøvset, Siw. Det var godt å få luftet henne mer ... : skolevandring som ledergrep. Tapir Akademisk Forlag 2008 ISBN 978-82-519-2295-1.s 347 - .

 • Møller, Jorunn; Eggen, Astrid Birgitte; Langfeldt, Gjert; Fuglestad, Otto Laurits; Eggen, Astrid Birgitte; Vedøy, Gunn; Møller, Jorunn; Presthus, Anne-Marie; Fuglestad, Otto Laurits; Langfeldt, Gjert; Langfeldt, Gjert; Presthus, Anne Marie; Skrøvset, Siw; Stjernstrøm, Else; Vedøy, Gunn. Successful Leadership Based on Democratic Values. Springer Publishing Company 2007 ISBN 978-1-4020-5515-7.s 16 - .

 • Skrøvset, Siw; Nedberg, Audhild. Samlingsbasert lærerutdanning - et postmoderne perspektiv. 2007 ISBN 9788273891143.s 12 - .

 • Møller, Jorunn; Eggen, Astrid Birgitte; Fuglestad, Otto Laurits; Langfeldt, Gjert; Fuglestad, Otto Laurits; Presthus, Anne Marie; Eggen, Astrid Birgitte; Langfeldt, Gjert; Langfeldt, Gjert; Møller, Jorunn; Vedøy, Gunn; Presthus, Anne Marie; Skrøvset, Siw; Stjernstrøm, Else; Vedøy, Gunn. Successful school leadership: the Norwegian case. (omtale) Journal of Educational Administration 2005; Volum 43 (6). ISSN 0957-8234.s 584 - 594.

 • Skrøvset, Siw; Hansen, Jette Worm. Hvor er de nysgjerrige elevene?. 1999 ISBN 87-87242-02-8.s 37 - .

 • Skrøvset, Siw; Lund, Torbjørn; Skagen, Kaare. Vurdering i prosjektarbeid: et eksempel på vurdering av helhetlig kompetanse. 1997 ISBN 82-00-22785-5.s 80 - .

 • Skrøvset, Siw; Grønbech, Dagrunn; Størkersen, Einar A.; Tjeldvoll, Arild. Prosjektarbeidet og de nye læreplanene. 1996 ISBN 82-7824-014-0.s 181 - .

 • Skrøvset, Siw; Mausethagen, Sølvi; Slettbakk, Åse. Lærerens relasjonsarbeid: perspektiver, verktøy og case. (omtale) Cappelen Damm Akademisk 2017 ISBN 978-82-02-55518-4.

 • Mausethagen, Sølvi; Askling, Berit; Dahl, Thomas; Heggen, Kåre; Kulbrandstad, Lise Iversen; Lauvdal, Torunn; Qvortrup, Lars; Salvanes, Kjell Gunnar; Skagen, Kaare; Skrøvset, Siw; Thue, Fredrik. Om lærerrollen. Et kunnskapsgrunnlag.. (fulltekst) Fagbokforlaget 2016 ISBN 978-8-2450210-0-4.

 • Skrøvset, Siw; Tiller, Tom. Verdsettende ledelse, 2.utgave. Cappelen Damm Akademisk 2015 ISBN 978-82-02-49488-9.

 • Skrøvset, Siw. Skolevandring. Pedlex Norsk Skoleinformasjon 2013 ISBN 978-82-7841-846-8.

 • Grepperud, Gunnar; Skrøvset, Siw. Undervisningslære : eksempler, ideer og refleksjoner. Gyldendal Akademisk 2012 ISBN 978-82-05-42285-8.

 • Skrøvset, Siw; Tiller, Tom. Uppskattande ledarskap - i skolan. Studentlitteratur AB 2012 ISBN 978-91-44-07746-8.

 • Skrøvset, Siw; Tiller, Tom. Verdsettende ledelse. Cappelen Damm Høyskoleforlaget 2011 ISBN 978-82-7634-905-4.

 • Skrøvset, Siw. Skolevandring - et nytt verktøy for ledelse og læring. Eureka Forlag 2008 ISBN 9788273891341.

 • Skrøvset, Siw; Lund, Torbjørn. Projektarbete i skolan. 2000 ISBN 9144009151.

 • Skrøvset, Siw; Lund, Torbjørn. Projektarbejde - fra ord til handling. 1998 ISBN 8716121171.

 • Skrøvset, Siw; Lund, Torbjørn. Prosjektarbeid - fra ord til handling. Cappelen Damm Akademisk 1996 ISBN 8245601233.

 • Aarre, Ane Krogsæter; Bjerkestrand, Mimi; Bjørklund, Bjørn Håvard; Engelsen, Knut Steinar; Fjørtoft, Henning; Larsen, Marius Andre Leie barnehage; Lund, Andreas; Olsson, Joakim; Prøitz, Tine Sophie; Reikerås, Elin Kirsti Lie; Skrøvset, Siw; Tollefsrud, Mette. Partnerskap i lærerutdanningene – et kunnskapsgrunnlag. Delrapport 1. 2020.

 • Skrøvset, Siw; Slettbakk, Åse. Læringsmiljø og relasjoner. Cappelen Damm Akademisk 2019 ISBN 978-82-02-62201-5.s 164 - 185.

 • Skrøvset, Siw. Ekspertgruppens anbefalinger og implikasjoner for UH-sektoren.. Oppsummeringskonferansen i Nettverk for kompetansemiljøer i UiU 2017-04-06 - 2017-04-06 2017.

 • Leming, Tove; Eriksen, Anne; Skrøvset, Siw; Tobiassen, Ann Karin. Oppstart med STIL - Læringslyst og læringsbehov. 2017.

 • Skrøvset, Siw. Skoleledelse: praksisfellesskap, organisasjonslæring og relasjonsbasert ledelse.. Ungdomstrinn i utvikling 4.samling for skoleeiere og skoleledere 2017-09-18 - 2017-09-27 2017.

 • Skrøvset, Siw. Skoleutvikling, aksjonsforskning og rektorutdanning. Det forskende lederskapet - aksjonsforskning i lokalt utviklingsarbeid.. Över alla gränser II Tvårikeskonferensen 2017-06-13 - 2017-06-14 2017.

 • Skrøvset, Siw; Jakhelln, Rachel Elise. Hvem er lærerutdanneren - sett fra universitetet. Kunnskapsparlamentet 2017-05-12 - 2017-05-12 2017.

 • Skrøvset, Siw. Ekspertgruppa om lærerrollen.. Lederkonferansen i Trøndelag 2017-03-23 - 2017-03-23 2017.

 • Skrøvset, Siw. Lærerrollen i framtida. Ekspertgruppa og ProTed sin rolle.. Årsmøte i Skolelederforbundet 2017-04-03 - 2017-04-03 2017.

 • Skrøvset, Siw. Ekspertgruppa om lærerrollen - funn, anbefalinger og konsekvenser for lærerorganisasjonene.. Skolelederkonferanse i Alta 2017-02-15 - 2017-02-15 2017.

 • Skrøvset, Siw. Ekspertgruppa om lærerrollen - funn og anbefalinger.. Utdanningskonferansen i Nordland 2017-01-24 - 2017-01-24 2017.

 • Skrøvset, Siw. Verdsettende ledelse. Lederkonferansen i Finnmark 2016 2016-03-02 - 2016-03-02 2016.

 • Skrøvset, Siw; Slettbakk, Åse. Skolebasert kompetanseutvikling ved SMI-skolen. Foredrag SMI-skolen, Ungdomstrinn i utvikling pulje 3 2016-09-19 - 2016-09-19 2016.

 • Furu, Eli Moksnes; Skrøvset, Siw; Slettbakk, Åse. Nye lærerroller som oversettere. Innlegg i dialoggruppe NORALF-konferansen 2016 2016-10-07 - 2016-10-07 2016.

 • Skrøvset, Siw. Verdsettende ledelse i skolen. Skolelederforum 2016 2016-03-10 - 2016-03-10 2016.

 • Møller, Jorunn; Ballangrud, Brit Bolken; Paulsen, Jan Merok; Skrøvset, Siw; Stjernstrøm, Else; Aas, Marit. Low performing Schools in Transition - A Norwegian Case Study. NERA 2015 2015-03-04 - 2015-03-06 2015.

 • Slettbakk, Åse; Skrøvset, Siw. Organisasjonsteoretiske perspektiver. Foredrag SMI-skolen, Ungdomstrinn i utvikling pulje 3 2015-12-07 - 2015-12-07 2015.

 • Pettersen, Svein Arne; Skrøvset, Siw. La ungene være (litt) i fred. Nordlys 2015. ISSN 0805-5440.

 • Aas, Marit; Paulsen, Jan Merok; Møller, Jorunn; Ballangrud, Brit Bolken; Stjernstrøm, Else; Skrøvset, Siw. Methodological challenges in comparative studies of leadership in under-performing schools. NERA 2014 2014-03-05 - 2014-03-07 2014.

 • Skrøvset, Siw; Slettbakk, Åse. Klasseledelse. Foredrag for lærere og skoleledere på Tromsø kommunes Kick-off for Ungdomstrinn i utvikling 2014-09-17 - 2014-09-17 2014.

 • Aas, Marit; Møller, Jorunn; Paulsen, Jan Merok; Skrøvset, Siw; Stjernstrøm, Else; Ballangrud, Britt. Facilitating High Expectations for a Diverse Student Population – a Norwegian Case. Forskningskonferanse 2014-09-03 - 2014.

 • Rørnes, Karin; Skrøvset, Siw. Praktisk Etikk - etisk analyse og refleksjon. Lærerutdanningskonferansen 2013 2013-01-21 - 2013-01-21 2013.

 • Skrøvset, Siw; Halvorsen, Kjell Atle. The Norwegian School Leadership Training Programme: Learning Outcomes in Theory and Practice. The 41th Annual Congress of the Nordic Educational Research Association 2013-03-07 - 2013-03-09 2013.

 • Skrøvset, Siw. Bruk 10 sekunder ekstra. Verdsettende ledelse i alle ledd. Skolemegling - fra trygg til utrygg. Nasjonal skolemeglingskonferanse 2013-10-16 - 2013-10-17 2013.

 • Skrøvset, Siw. Bare 10 sekunder ekstra - Verdsettende ledelse. Konferansen Ledelse og kvalitet i skolen 2012-02-09 - 2012-02-10 2012.

 • Skrøvset, Siw. Forskning med økt medvirkning av forskningens brukere - utfordringer og muligheter. Programstyrenes dag 2012-10-17 - 2012-10-17 2012.

 • Skrøvset, Siw. Rektor som verdsettende leder. Utdanningsforbundets lederkonferanse 2012 2012-10-23 - 2012-10-23 2012.

 • Skrøvset, Siw. Presentasjon av"lærebok i praksis". Kick-off seminar ProTed 2012-05-03 - 2012-05-03 2012.

 • Skrøvset, Siw; Halvorsen, Kjell Atle. Searching for my leadership profile. NFPF/NERA's 40th Congress 2012-03-08 - 2012-03-10 2012.

 • Lund, torbjØrn; Skrøvset, Siw; Stjernstrøm, Else. Leading and learning – utgangspunkt i lederes, læreres og elevers aktiviteter. FoU i praksis 2010 2010-05-10 - 2010-05-11 2010.

 • Lund, torbjØrn; Rotvold, Lars Aage; Skrøvset, Siw; Stjernstrøm, Else; Tiller, Tom. Ulike organiseringsformer for kunnskapsutvikling hos skoleledere. En kommentar til Rektorskolen. Utdanningsnytt.no 2009.

 • Lund, Torbjørn; Rotvold, Lars Aage; Skrøvset, Siw; Stjernstrøm, Else; Tiller, Tom. Fusjonert forskningskraft. Nordlys 2009. ISSN 0805-5440.

 • Skrøvset, Siw. Tilpasset ledelse - som mål og mulighet?. FoU i praksis, 2008 2008-04-17 - 2008-04-18 2009.

 • Leming, Tove; Skrøvset, Siw. Hva slags kompetanse skal Det Nye Universitetet utvikle?. Nordlys 2008. ISSN 0805-5440.

 • Skrøvset, Siw; Lund, Torbjørn; Stjernstrøm, Else; Rotvold, Lars Aage. Learning and Leading in Communities of Practice. ICSEI 2007 2007-01-03 - 2007-01-06 2007.

 • Skrøvset, Siw. Det var godt å få luftet henne mer... Skolevandring som ledergrep. FoU i praksis 2007-04-19 - 2007-04-20 2007.

 • Skrøvset, Siw; Frenning, Ingrid; Leming, Tove; Tiller, Tom. Få skoledebatten inn på sporet igjen. Nordlys 2006. ISSN 0805-5440.

 • Skrøvset, Siw; Stjernstrøm, Else. Tensions as a Source of Expansive Learning: The Leadership Team as A Facilitator. 33rd, Nordic Educational Research Association 2005-03-10 - 2005-03-12 2005.

 • Aarre, Ane Krogsæter; Bjerkestrand, Mimi; Bjørklund, Bjørn Håvard; Engelsen, Knut Steinar; Fjørtoft, Henning; Larsen, Marius Andre Leie barnehage; Lund, Andreas; Olsson, Joakim; Prøitz, Tine Sophie; Reikerås, Elin Kirsti Lie; Skrøvset, Siw; Tollefsrud, Mette. Partnerskap i lærerutdanningene – et kunnskapsgrunnlag. Delrapport 1. 2020.

 • Skrøvset, Siw; Slettbakk, Åse. Læringsmiljø og relasjoner. Cappelen Damm Akademisk 2019 ISBN 978-82-02-62201-5.s 164 - 185.

 • Skrøvset, Siw. Ekspertgruppens anbefalinger og implikasjoner for UH-sektoren.. Oppsummeringskonferansen i Nettverk for kompetansemiljøer i UiU 2017-04-06 - 2017-04-06 2017.

 • Leming, Tove; Eriksen, Anne; Skrøvset, Siw; Tobiassen, Ann Karin. Oppstart med STIL - Læringslyst og læringsbehov. 2017.

 • Skrøvset, Siw. Skoleledelse: praksisfellesskap, organisasjonslæring og relasjonsbasert ledelse.. Ungdomstrinn i utvikling 4.samling for skoleeiere og skoleledere 2017-09-18 - 2017-09-27 2017.

 • Skrøvset, Siw. Skoleutvikling, aksjonsforskning og rektorutdanning. Det forskende lederskapet - aksjonsforskning i lokalt utviklingsarbeid.. Över alla gränser II Tvårikeskonferensen 2017-06-13 - 2017-06-14 2017.

 • Skrøvset, Siw; Jakhelln, Rachel Elise. Hvem er lærerutdanneren - sett fra universitetet. Kunnskapsparlamentet 2017-05-12 - 2017-05-12 2017.

 • Skrøvset, Siw. Ekspertgruppa om lærerrollen.. Lederkonferansen i Trøndelag 2017-03-23 - 2017-03-23 2017.

 • Skrøvset, Siw. Lærerrollen i framtida. Ekspertgruppa og ProTed sin rolle.. Årsmøte i Skolelederforbundet 2017-04-03 - 2017-04-03 2017.

 • Skrøvset, Siw. Ekspertgruppa om lærerrollen - funn, anbefalinger og konsekvenser for lærerorganisasjonene.. Skolelederkonferanse i Alta 2017-02-15 - 2017-02-15 2017.

 • Skrøvset, Siw. Ekspertgruppa om lærerrollen - funn og anbefalinger.. Utdanningskonferansen i Nordland 2017-01-24 - 2017-01-24 2017.

 • Skrøvset, Siw. Verdsettende ledelse. Lederkonferansen i Finnmark 2016 2016-03-02 - 2016-03-02 2016.

 • Skrøvset, Siw; Slettbakk, Åse. Skolebasert kompetanseutvikling ved SMI-skolen. Foredrag SMI-skolen, Ungdomstrinn i utvikling pulje 3 2016-09-19 - 2016-09-19 2016.

 • Furu, Eli Moksnes; Skrøvset, Siw; Slettbakk, Åse. Nye lærerroller som oversettere. Innlegg i dialoggruppe NORALF-konferansen 2016 2016-10-07 - 2016-10-07 2016.

 • Skrøvset, Siw. Verdsettende ledelse i skolen. Skolelederforum 2016 2016-03-10 - 2016-03-10 2016.

 • Møller, Jorunn; Ballangrud, Brit Bolken; Paulsen, Jan Merok; Skrøvset, Siw; Stjernstrøm, Else; Aas, Marit. Low performing Schools in Transition - A Norwegian Case Study. NERA 2015 2015-03-04 - 2015-03-06 2015.

 • Slettbakk, Åse; Skrøvset, Siw. Organisasjonsteoretiske perspektiver. Foredrag SMI-skolen, Ungdomstrinn i utvikling pulje 3 2015-12-07 - 2015-12-07 2015.

 • Pettersen, Svein Arne; Skrøvset, Siw. La ungene være (litt) i fred. Nordlys 2015. ISSN 0805-5440.

 • Aas, Marit; Paulsen, Jan Merok; Møller, Jorunn; Ballangrud, Brit Bolken; Stjernstrøm, Else; Skrøvset, Siw. Methodological challenges in comparative studies of leadership in under-performing schools. NERA 2014 2014-03-05 - 2014-03-07 2014.

 • Skrøvset, Siw; Slettbakk, Åse. Klasseledelse. Foredrag for lærere og skoleledere på Tromsø kommunes Kick-off for Ungdomstrinn i utvikling 2014-09-17 - 2014-09-17 2014.

 • Aas, Marit; Møller, Jorunn; Paulsen, Jan Merok; Skrøvset, Siw; Stjernstrøm, Else; Ballangrud, Britt. Facilitating High Expectations for a Diverse Student Population – a Norwegian Case. Forskningskonferanse 2014-09-03 - 2014.

 • Rørnes, Karin; Skrøvset, Siw. Praktisk Etikk - etisk analyse og refleksjon. Lærerutdanningskonferansen 2013 2013-01-21 - 2013-01-21 2013.

 • Skrøvset, Siw; Halvorsen, Kjell Atle. The Norwegian School Leadership Training Programme: Learning Outcomes in Theory and Practice. The 41th Annual Congress of the Nordic Educational Research Association 2013-03-07 - 2013-03-09 2013.

 • Skrøvset, Siw. Bruk 10 sekunder ekstra. Verdsettende ledelse i alle ledd. Skolemegling - fra trygg til utrygg. Nasjonal skolemeglingskonferanse 2013-10-16 - 2013-10-17 2013.

 • Skrøvset, Siw. Bare 10 sekunder ekstra - Verdsettende ledelse. Konferansen Ledelse og kvalitet i skolen 2012-02-09 - 2012-02-10 2012.

 • Skrøvset, Siw. Forskning med økt medvirkning av forskningens brukere - utfordringer og muligheter. Programstyrenes dag 2012-10-17 - 2012-10-17 2012.

 • Skrøvset, Siw. Rektor som verdsettende leder. Utdanningsforbundets lederkonferanse 2012 2012-10-23 - 2012-10-23 2012.

 • Skrøvset, Siw. Presentasjon av"lærebok i praksis". Kick-off seminar ProTed 2012-05-03 - 2012-05-03 2012.

 • Skrøvset, Siw; Halvorsen, Kjell Atle. Searching for my leadership profile. NFPF/NERA's 40th Congress 2012-03-08 - 2012-03-10 2012.

 • Lund, torbjØrn; Skrøvset, Siw; Stjernstrøm, Else. Leading and learning – utgangspunkt i lederes, læreres og elevers aktiviteter. FoU i praksis 2010 2010-05-10 - 2010-05-11 2010.

 • Lund, torbjØrn; Rotvold, Lars Aage; Skrøvset, Siw; Stjernstrøm, Else; Tiller, Tom. Ulike organiseringsformer for kunnskapsutvikling hos skoleledere. En kommentar til Rektorskolen. Utdanningsnytt.no 2009.

 • Lund, Torbjørn; Rotvold, Lars Aage; Skrøvset, Siw; Stjernstrøm, Else; Tiller, Tom. Fusjonert forskningskraft. Nordlys 2009. ISSN 0805-5440.

 • Skrøvset, Siw. Tilpasset ledelse - som mål og mulighet?. FoU i praksis, 2008 2008-04-17 - 2008-04-18 2009.

 • Leming, Tove; Skrøvset, Siw. Hva slags kompetanse skal Det Nye Universitetet utvikle?. Nordlys 2008. ISSN 0805-5440.

 • Skrøvset, Siw; Lund, Torbjørn; Stjernstrøm, Else; Rotvold, Lars Aage. Learning and Leading in Communities of Practice. ICSEI 2007 2007-01-03 - 2007-01-06 2007.

 • Skrøvset, Siw. Det var godt å få luftet henne mer... Skolevandring som ledergrep. FoU i praksis 2007-04-19 - 2007-04-20 2007.

 • Skrøvset, Siw; Frenning, Ingrid; Leming, Tove; Tiller, Tom. Få skoledebatten inn på sporet igjen. Nordlys 2006. ISSN 0805-5440.

 • Skrøvset, Siw; Stjernstrøm, Else. Tensions as a Source of Expansive Learning: The Leadership Team as A Facilitator. 33rd, Nordic Educational Research Association 2005-03-10 - 2005-03-12 2005.

 • [Loading...]

  Medlem i forskergruppe