Mathilde Morel


Stipendiat i rettsvitenskap

Stillingsbeskrivelse

Jeg har en mastergrad (LLM) i rettsvitenskap og en mastergrad i internasjonal havrett fra UiT Norges Arktiske Universitet og er i dag stipendiat ved juridisk fakultet og Norsk senter for havrett (NCLOS) ved UiT. Jeg har tidligere arbeidserfaring fra blant annet advokatpraksis hvor jeg har jobbet innenfor en rekke forretningsjuridiske fagfelt, studentdrevet rettshjelpsvirksomhet, samt arbeid i offentlig forvaltningssektor.

Doktorgradsarbeidet mitt (som du kan lese om under "forskning") er en integrert del av det tverrfaglige prosjektet til forskningsgruppen for sjømatvitenskap ved Norges fiskerihøgskole, UiT, med tittelen «Secure – Novel Marine Resources for Food Security and Food Safety». For mer informasjon om dette prosjektet, kan du gå til: https://en.uit.no/project/secure. 


 • Lena Schøning, Vera Helene Hausner, Mathilde Morel :
  Law and sustainable transitions: An analysis of aquaculture regulation
  Environmental Innovation and Societal Transitions 2023 ARKIV / DOI
 • Margherita Paola Poto, Edel O. Elvevoll, Monica Alterskjær Sundset, Karl-Erik Eilertsen, Mathilde Morel, Ida-Johanne Jensen :
  Suggestions for a systematic regulatory approach to ocean plastics
  Foods 16. september 2021 ARKIV / DOI
 • Margherita Paola Poto, Mathilde Morel :
  Suggesting an Extensive Interpretation of the Concept of Novelty That Looks at the Bio-Cultural Dimension of Food
  Sustainability 2021 ARKIV / DOI
 • Margherita Paola Poto, Mathilde Daasvatn Morel, Edel Oddny Elvevoll, Ole K. Fauchland, Sigrid Eskeland Schütz, Sofie Elise Quist m.fl.:
  Legal pathways towards sustainable blue food systems in the aquaculture sector : Interdisciplinary workshop and roundtable discussion 10 January 2024.
  Septentrio Reports 2024 ARKIV / DOI
 • Lena Schøning, Mathilde Daasvatn Morel :
  Innspill til NOU 2023:23 helhetlig forvaltning av akvakultur for bærekraftig verdiskapning
  2024
 • Sigrid Eskeland Schütz, Ole Kristian Fauchald, Margherita Paola Poto, Mathilde Daasvatn Morel, Edel Oddny Elvevoll, Lena Schøning m.fl.:
  Legal pathways towards sustainable blue food systems in the aquaculture sector
  UiT Norges arktiske universitet 2024
 • Konstantinos Deligiannis Virvos, Nikolaos Gkikas, Mazyar Ahmad, Mana Elise Hera Tugend, Mathilde Daasvatn Morel, Dany Channraksmeychhoukroth m.fl.:
  Introduction to the outcomes of the 2023 NCLOS Conference on "Ocean Commons"
  NCLOS Blog 2024
 • Lena Schøning, Mathilde Morel :
  På tide å akselerere det grønne skiftet for oppdrettsnæringa?
  Fiskeribladet 16. august 2023 FULLTEKST
 • Mathilde Daasvatn Morel :
  C. NORWAY
  Yearbook of International Environmental Law 26. september 2023 DOI
 • Lena Schøning, Mathilde Daasvatn Morel :
  Høringsuttalelse - vannforskriften § 12
  2023
 • Mathilde Daasvatn Morel :
  Sustainable Transition of the Norwegian Aquaculture Sector - A regulatory approach to enable sustainable blue food systems
  2023
 • Mathilde Daasvatn Morel :
  The Role of Law in a Sustainable Transition of the Norwegian Aquaculture Sector - Legal Pathways towards Regenerative Blue Food Systems in the Bioeconomy
  2023
 • Mathilde Daasvatn Morel :
  A Sustainable Transition of the Norwegian Aquaculture Sector - Regulatory approaches to enable sustainable blue food systems
  2023
 • Mathilde Daasvatn Morel :
  Grønn omstilling av norsk havbruksnæring - På tide med et regulatorisk rammeverk for lavtrofisk oppdrett?
  2023
 • Mathilde Daasvatn Morel :
  Regulating a Sustainable Transition of the Norwegian Aquaculture Sector - a Study of Limits and Opportunities Within Environmental Law
  2023
 • Mathilde Daasvatn Morel :
  Presentation of the SECURE project and PhD project at the Seafood Science Breakfast Club
  2023
 • Mathilde Daasvatn Morel :
  C. NORWAY
  Yearbook of International Environmental Law 30. september 2022 DOI
 • Sondre Sollid, Mathilde Daasvatn Morel :
  Can we make food for a growing global population in a sustainable way?
  24. mars 2022
 • Mathilde Morel :
  Utnyttelse av marine ressurser fra lavere trofiske nivåer i norsk havbruksnæring - en rettslig studie
  2021
 • Mathilde Morel, Margherita Paola Poto :
  SECURE Novel Marine Resources for Food Security and Food Safety. The Role of Law
  2021

 • De 50 siste resultatene fra Cristin vises på siden. Se alle arbeider i Cristin her →


  Forskningsinteresser

  I min doktorgradsavhandling undersøker jeg jussens nåværende og potensielle rolle i å legge til rette for en bærekraftig omstilling, også kjent som «det grønne skiftet», innenfor norsk havbrukssektor som matproduksjonssystem. Fra et kritisk perspektiv utforsker jeg mulighetene, grunnlaget og premissene for at det grønne skiftet kan fremme en bioøkonomi basert på bærekraftige og rettferdige blå matsystemer.

  Avhandlingen fokuserer særlig på bruk av naturbaserte løsninger for utnyttelse av naturens prosesser for å ivareta biologisk mangfold og økosystemer i havbrukspraksis. Fokuspunktet i mine to casestudier dreier seg om å vurdere eksisterende og potensielle reguleringer knyttet til regenerativ akvakultur, med særlig fokus på lavtrofiske marine arter som tang, tare og blåskjell, samt utvikling av bærekraftige verdikjeder i fiskefôrproduksjon. Gjennom ulik forskning er dette eksempler som trekkes frem som mulige veier mot bioøkonomi og viktige premissleverandører for et grønt skifte i havbrukssektoren. 

  Formålet er å vurdere i hvilken grad gjeldende regelverk (på internasjonalt, EU/EØS- og nasjonalt rettsnivå) bidrar til og utforske hvilket potensial reguleringer og juridiske insentiver har som verktøy for å fremme etablering av bærekraftige blå matsystemer i norsk havbruksnæring.

  Doktorgradsavhandlingen min har en tverrfaglig tilnærming som strekker seg utover doktrinær juridisk forskning, og inkorporerer ulike metodologiske perspektiver som kritisk juridisk teori, rettssosiologi og regulatorisk styringsteori. I tillegg dykker avhandlingen ned i ulike sektorer og juridiske disipliner, og studerer rettsområder som er relevante for blant annet utvikling av bærekraftige matsystemer, miljøplanlegging, klimaendringer, havforvaltning og bærekraftig omstilling.

  Undervisning

  Jeg har erfaring fra undervisning 


  Medlem i forskningsgruppe


  Medlem i prosjekt