Bilde av Eriksen, Evelyn
Foto: Sunniva C.D. Werkland
Bilde av Eriksen, Evelyn
Lærerut. og pedagogikk campus Alta evelyn.eriksen@uit.no +4778450237 +4790733399 Her finner du meg

Evelyn Eriksen


PhD pedagogikk/spesialpedagogikk


 • Evelyn Eriksen :
  Democratic Participation in Early Childhood Education and Care - Serving the Best Interests of the Child
  Nordisk barnehageforskning 27. juni 2018 ARKIV / DOI
 • Evelyn Eriksen :
  Prinsippet om barnets beste i barnehagen
  Norsk pedagogisk tidsskrift 2014
 • Evelyn Eriksen :
  Spesialpedagogisk arbeid i framtidas barnehage - i spennet mellom individ og fellesskap
  Fagbokforlaget 2014 ARKIV
 • Evelyn Eriksen :
  Aksjonsforskning og aksjonslæring i høyere utdanning – fra abstrakt læring til konkret refleksjon
  Tapir Akademisk Forlag 2012
 • Evelyn Eriksen, Sidsel Germeten :
  Barnevern i barnehage og skole: møte mellom barn, foreldre og profesjoner
  Cappelen Damm Akademisk 2012
 • Geir Møller, Tanja Askvik, Signe Vrålstad, Gry Mette D. Haugen, Evelyn Eriksen, Monica Bjerklund :
  Kjennetegn ved foreldre med mye og lite samvær med barna. Analyser av SSBs undersøkelse om beste og samvær 2020.
 • Geir Møller, Evelyn Eriksen, Gry Mette D. Haugen, Signe Vrålstad, Tanja Askvik, Monica Bjerklund :
  Konflikter og samarbeid mellom foreldre som bor hver for seg. Analyser av SSBs undersøkelse om bosted og samvær i 2020.
 • Signe Vrålstad, Geir Møller, Evelyn Eriksen, Gry Mette D. Haugen, Tanja Askvik, Monica Bjerklund :
  Ansvar og omsorg for barn av foreldre som ikke bor sammen. Analyser av SSBs undersøkelse om bosted og samvær i 2020.
 • Tanja Askvik, Evelyn Eriksen, Signe Vrålstad, Monica Bjerklund, Gry Mette D. Haugen, Geir Møller :
  Barns medvirkning og innflytelse ved valg av bosteds- og samværsordninger. Analyser av SSBs undersøkelse om bosted og samvær i 2020.
 • Evelyn Eriksen :
  Etablering og lokalisering av Statens barnehus i Finnmark
  Altaposten 2022
 • Evelyn Eriksen :
  Prinsippet om barn(et)s beste i barnehage(kon)tekst
  UiT Norges arktiske universitet 2020
 • Evelyn Eriksen :
  Erles rett til et verdig liv med foreldre og søsken
  Altaposten 20. mai 2019
 • Evelyn Eriksen :
  Democratic participation in early childhood and care - serving the best interests of the child
  2019
 • Evelyn Eriksen :
  Prinsippet om barn(et)s beste i barnehage(kon)tekst
  2018
 • Jenna Gillett-Swan, Evelyn Eriksen :
  Education in the best interests of the Child: Investigating the UNCRC and children’s educational rights over time
  2018
 • Gert J.J. Biesta, Vibeke Øie, Oda Julie Hembre, Anne-Mette Bjøru, Inger Lise Johannessen, Evelyn Eriksen :
  Pedagogikk og lærerutdanning i dag og i morgen. A future-oriented perspective on Pedagogic as a discipline and on Teacher Education – focusing on both Research and Education - What is Education’s significance? Organisering fagdag og dialogseminar.
  2016
 • Evelyn Eriksen :
  Fylkesmannen i Finnmark fører mangelfulle tilsyn med barneverninstitusjonene i Finnmark - kommentar knyttet til regelverk og hensyn bak slike regler
  24. februar 2015
 • Evelyn Eriksen :
  Fylkesmannens tilsyn med barneverninstitusjoner i Finnmark - kommentar til fylkesmannens utspil
  26. februar 2015
 • Evelyn Eriksen :
  What significance does the Principle of the Best Interest of the Child have for work With children in Kindergartens?
  2014
 • Evelyn Eriksen :
  Vurderinger for barnets beste
  Altaposten 03. november 2014 ARKIV
 • Evelyn Eriksen :
  Barnevern i barnehage og skole -Møte ellom barn, foreldre og profesjoner
  2013
 • Evelyn Eriksen :
  Intervju av NRK Troms og Finnmark i forbindelse med Stortingsvalget 2013 om kommunesammenslåing og betydningen det kan få for barnevernkontorene i små kommuner: Små kontra store barnevernkontor - fordeler og ulemper
  27. august 2013
 • Evelyn Eriksen :
  Intervju av NRK Troms og Finnmark vedrørende gjennomgang av forvaltningsrevisjon/rapport av barneverntjenesten i Porsanger
  16. mai 2013
 • Evelyn Eriksen :
  Intervju av NRK Finnmark i forbindelse med kritisk søkelys på barnevertjenesten i Porsanger
  24. april 2013
 • Evelyn Eriksen, Bente Puntervold Bø :
  Samarbeid til barnets beste – En kvalitativ studie av barnehageansattes handlinger når de er bekymret for et barn og barnehagers samarbeid med barneverntjenesten
  2009
 • Monica Bjerklund, Evelyn Eriksen, Sidsel Germeten, Aina Aune Kane, Oddbjørn Stenberg :
  Nasjonal veileder: Til barnets beste - samarbeid mellom barnehagen og barneverntjenesten
  2009 FULLTEKST
 • Monica Bjerklund, Evelyn Eriksen, Merethe Giertsen, Nina Hermansen, Wenche M. Kjæmpenes :
  Homoplan i Alta
  Altaposten 06. juli 2007
 • Evelyn Eriksen :
  Inclusion in education related to the Salamanca Statement - Norwegian perspectives
  2006

 • De 50 siste resultatene fra Cristin vises på siden. Se alle arbeider i Cristin her →


  Forskningsinteresser

  Barns rettigheter (og spesielt prinsippet om barnets beste), tverrfaglig samarbeid, spesialpedagogikk i barnehagen, arbeid med barn som gir uro og bekymring, relasjonsvansker.

   

  Er referee for tidsskriftene:

  - Nordisk Barnehageforskning (Journal of Nordic Research in Early Childhood Educational Research)

  - Norsk Pedagogisk Tidsskrift (Er et norsk forskningstidsskrift. Tidsskriftet gjenspeiler bredden i det pedagogiske og fagdidaktiske forsknings- og praksisfeltet.) 

   

  Doktorgradsveiledere:

  - Professor Sidsel Germeten, UiT Norges arktiske universitet, Institutt for lærerutdanning og pedagogikk

  - Professor Kirsten Sandberg, Universitet i Oslo, Institutt for rettsvitenskap

  Undervisning

  • Tverrfaglig samarbeid
  • Arbeid med barn som bekymrer
  • Barn i sorg og kriser og barn som utsettes for omsorgssvikt
  • Barn med samspillsvansker/relasjonsvansker
  • Mobbing
  • Saksbehandling i barneverntjenesten og praktisk barnevernarbeid
  • Spesialpedagogikk og tilpasset opplæring
  • Relasjonskompetanse
  • Resiliens, mestring og det salutogene perspektiv
  • Barns rettigheter