for ansatte, saksbehandlere og ledere

Budsjett og økonomistyring

Statsbudsjett og intern budsjettfordeling

Orientering om statsbudsjettet for universitet- og høgskolesektoren, tildelingsbrev fra departementet, samt disponeringsskriv til fakultetene og enhetene ved UiT Norges arktiske universitet.


Sist endret: 29.05.2024
Printvennlig innhold: Styringsdokumenter knyttet til intern budsjettfordeling

Sist endret: 21.06.2024
Printvennlig innhold: Budsjettår 2025

Sist endret: 28.05.2024
Printvennlig innhold: Budsjettår 2024

Sist endret: 28.05.2024
Printvennlig innhold: Budsjettår 2022
Sist endret: 09.02.2024

Budsjettstøtte

UiT bruker Unit4 ERP som budsjetteringssystem. Fra 01.01.2022 benytter UiT løsninger som er utviklet av det nasjonale BOTT-prosjektet. Tjenesteleverandøren er Direktoratet for forvaltning og økonomistyring (DFØ).

Under finner du informasjon knyttet til budsjetteringsarbeidet.

  • Budsjettveiledning
  • Budsjettverktøy
  • Langtidsbudsjett

Retningslinjer og brukerveiledning for budsjett- og planarbeid

Nye budsjettprinsipper og budsjettveileder er publisert 1. desember 2022 og er tilpasset BOTT-løsningen. Oppdateringer foretas løpende ved behov.

Opplæring

Budsjettversjoner

En budsjettversjon samler et sett med budsjettransaksjoner og er koplet mot en tidsramme. Det tas ut milepæler av gjeldende budsjett, som er kopierte budsjettversjoner låst for redigering. UiT bestiller milepælsversjoner fra DFØ tertialvis i forbindelse med rapportering til Kunnskapsdepartementet. Se budsjettprinsipper for mer informasjon om budsjettversjoner.


Sist endret: 15.02.2024
Printvennlig innhold: Budsjettveiledning og opplæring

Budsjettmaler og andre hjelpemidler til budsjettering

Budsjettmaler
Nedenfor finner man budsjettmalen for opplastning til Planlegger i Unit4 og maler som benyttes ifm. universitetets hovedfordeling. Førstnevnte er en exceleratormal som er utviklet for BOTT/DFØ løsningen, og benyttes til opplastning av både drifts- og lønnsbudsjett. I denne malen ligger det noen skjulte kolonner, rader og formler. Disse er nødvendig for at data kan leses inn fra mal til Planlegger. Det er derfor viktig at rader ikke slettes, men at det kun er innholdet som endres eller fjernes.

Hjelpemidler til budsjettering

Forslag til forbedringer i budsjettmalene eller eventuelle feil meldes til Seksjon for økonomi og innkjøp (SØKI).


Sist endret: 28.05.2024
Printvennlig innhold: Budsjettverktøy

UiT innfører langtidsbudsjett fra og med 2023. Fakulteter og enheter leverer estimater på eksterne inntekter, andre inntekter og resultatbasert utelling fra KD. I forbindelse med hovedfordelingen legges det frem flerårige planleggingsrammer.


Hensikt
Langtidsbudsjett er et planleggingsverktøy som skal bidra til god virksomhetsstyring og en mer forutsigbar rammestyring av totaløkonomien. Budsjettene skal speile institusjonens strategi på alle nivå. En flerårig modell gir rom for et langsiktig perspektiv og endringer planlagt over tid.

Modell for langtidsbudsjettering

  • Fordelingsmodellen utvides fra ett til fem år. Det første året vedtas og midler tildeles deretter. Påfølgende fire år er kun prognoser/estimater, og forstås som planleggingsrammer.
  • Verktøy: To Excel-filer er utarbeidet for å fastsette planleggingsrammer. Den første er "Flerårig planleggingsrammer UiT 20XX-20XX" som alle fakulteter og enheter skal ta i bruk. Filen viser planleggingsrammer per fakultet/enheten og fremtidige estimater må vurderes og innarbeides. Den andre Excel-filen er "Inntektssimulering og budsjettfordeling enhet 20XX-20XX" som fakulteteter og enheter kan velge å benytte. Den brukes til mer nøyaktig inntektssimuleirng av utelling for kandidater og studiepoeng, samt intern fordeling av bevilgning på instituttnivå. Etter planleggingsrammen er utarbeidet legges grunnlaget i budsjettmalen for opplasting til Unit4. I budsjettmalen vil man også budsjettere kostnadssiden langsiktig.

Budsjettår 2024

Budsjettår 2023

Informasjon om langtidsbudsjettering


Sist endret: 15.02.2024
Printvennlig innhold: Langtidsbudsjett
Sist endret: 09.02.2024

Økonomistyring

UiTs økonomimodell ble innført i 2022. Den er basert på BOTTs økonomimodell versjon 1.3, som er et felles rammeverk for de fire breddeuniversitetene i BOTT-samarbeidet. Økonomimodellen danner grunnlag og struktur for all økonomirapportering ved UiT.

Rapporteringsmaler og verktøy T3 2023 intern økonomirapportering:

Verktøy og maler til utarbeidelse av rapportering på fakultetsnivå:

Verktøy og maler til utarbeidelse av kommentarer:

  • Verktøy forventet årsresultat 2023 (oppdatert 18.10.23, rettet opp en formelfeil)

Sist endret: 14.05.2024
Printvennlig innhold: Rapporteringsmaler for styrerapportering

Universitetsstyret orienteres om UiTs økonomiske situasjon per tertial i en budsjett- og økonomirapport. I rapporten benyttes både regnskapstall, budsjettall og kommentarer fra enheter/fakulteter for å redegjøre for den økonomiske situasjonen:

Regnskapstallene hentes fra regnskapet for perioden og gjenspeiler den faktiske aktiviteten.

Godkjent budsjett i rapporten tilsvarer budsjettet som er godkjent av rektor for det aktuelle året. Budsjettall fra det godkjente budsjettet presenteres per tertial (budsjett hittil) og per år (årsbudsjett).

Oppdatert budsjett tilsvarer den nyeste milepælsversjonen av gjeldende budsjett og inneholder innarbeidede endringer i budsjettet i etterkant av godkjenning.

Se for øvrig nærmere beskrivelse i notat om Frister, leveranser og milepæler av budsjett 2024

Tertialvise budsjett- og økonomirapporter til universitetsstyret:


Sist endret: 11.07.2024
Printvennlig innhold: Regnskapsår 2024

Tertialvise budsjett- og økonomirapporter til universitetsstyret:


Sist endret: 11.07.2024
Printvennlig innhold: Regnskapsår 2023

Tertialvise budsjett- og økonomirapporter til universitetsstyret:


Sist endret: 15.02.2024
Printvennlig innhold: Regnskapsår 2022
Sist endret: 14.05.2024
Budsjett og økonomistyring