Sosialantropolog

En sosialantropolog samler informasjon om menneskers levesett og studerer sosiale prosesser, sosial organisasjon, samhandling og kulturelle ytringer.

Sosialantropologen arbeider med de sosiale og kulturelle sidene i menneskelige samfunn. De forsøker å forstå hvilke verdier medlemmer i et samfunn handler ut fra. Antropologer har stor kunnskap om hvordan mennesker kommuniserer og lever sammen i ulike kulturer og samfunn.

Det finnes nesten ikke grenser for hva en sosialantropolog kan forske på. En av sosialantropologens arbeidsmetoder er å samle informasjon om menneskers liv. Mange velger derfor å reise ut i verden og dokumentere andre kulturer. Her jobber sosialantropologen gjerne selvstendig gjennom feltarbeid. En sosialantropolog bruker ofte deltakende observasjon i sitt arbeid. Det vil si at sosialantropologen ofte lever tett på den samfunnsgruppen som skal observeres.

Som sosialantropolog kan du studere kulturelle ytringer som ideer, etikk, ideologi, religion eller symbolsystemer.

Sosialantropologer er som regel ikke ansatt som sosialantropologer, men kan ha stillingstitler som konsulent, rådgiver eller forsker på for eksempel universitet, i organisasjoner eller offentlige etater.

Noen vanlige arbeidsoppgaver kan være: 

  • Gjennomføre undersøkelser, analyser og evalueringer
  • Skrive notater, rapporter og utredninger
  • Samle inn og bearbeide informasjon gjennom bl.a. observasjoner og intervjuer.
  • Utarbeide, formilde og planlegge alternative løsninger på sosiale og kulturelle utfordringer (for eksempel: hva skal til for å få flere innbyggere til å kildesortere?)
  • Formidle kunnskap om hvilke ideer og verdier medlemmer i ulike samfunn handler ut fra (for eksempel: hva er årsaken til vaksineskepsis hos enkelte grupper?)
  • Arrangere utstillinger og formidle kunnskap.
  • Undervise studenter og drive forsknings- og utviklingsarbeid
  • Undervise studenter og organisere skoleaktiviteter
  • Innsiktsarbeid og kartlegging av behov i utviklingen av ny teknologi.

Som regel blir ikke sosialantropologer ansatt med stillingstittelen "sosialantropolog", men med tittelen "rådgiver", "konsulent" eller "saksbehandler". 

Hvor kan jeg jobbe?

Sosialantropologer jobber innenfor en rekke fagfelt. De kan jobbe på museer, i undervisning, med forskning, i organisasjoner, i offentlige etater eller som konsulenter for bedrifter. 


Yrkesbeskrivelsen er basert på åpne data fra utdanning.no og er underlagt Norsk lisens for offentlige data (NLOD). Teksten vedlikeholdes på utdanning.no.
Relevante utdanninger fra UiT:
Master of Philosophy in Visual Anthropology (Tromsø) Sosialantropologi - bachelor (Tromsø) Sosialantropologi - master (Tromsø)