Aktuar

Som aktuar er du gjerne ansatt i et forsikringsselskap eller konsulentselskap, og har som hovedoppgave å analysere finansiell risiko.

Analysene aktuaren gjør danner grunnlaget for prisingen av risikoprodukter og kontroll av selskapenes finansielle forpliktelser.

Aktuarer er statistikere som regner ut risiko. Et forsikringsselskap må regne ut hvor mye en kunde skal betale for en forsikring på forhånd. Aktuaren har her en viktig rolle med sin bakgrunn innen forsikringsmatematikk og risikoteori. Denne bakgrunnen gjør aktuaren i stand til å kunne bestemme pris under usikkerhet.

Det finnes flere typer aktuarer. En livaktuar arbeider i et livsforsikringsselskap, en skadeaktuar arbeider i et skadeforsikringsselskap og en finansaktuar jobber med finansmatematikk.

En aktuar jobber gjerne innenfor finansindustrien; for eksempel i banker, forsikringsselskaper, fonds- og aksjemeglerfirma eller i konsulentselskaper. De fleste aktuarer jobber med livsforsikring og skadeforsikring. Noen aktuarer jobber også i IT-industrien eller annen industri, for eksempel offshore. Som aktuar er det også mulig å jobbe med forskning. Alle de store norske forsikringsselskaper må ha en ansvarshavende aktuar. Det er også mulig å finne jobb som aktuar i utlandet, siden utdanningen er internasjonal. 

Som aktuar bør du ha gode ferdigheter og interesse for matematikk. Du bør også kunne tenke logisk, og ha gode muntlige og skriftlige framstillingsevner, slik at du er i stand til å gjøre rede for dine analyser og konklusjoner til oppdragsgiverne dine.

 

Yrkesbeskrivelsen er basert på åpne data fra utdanning.no og er underlagt Norsk lisens for offentlige data (NLOD). Teksten vedlikeholdes på yrkessidenutdanning.no
Denne siden er sist oppdatert null
Informasjonen om yrket er hentet fra utdanning.no

Skip to main content