Studieretning:

Tysk

Tilhører studiet:
Foto: Colourbox
Foto: Colourbox
Studieretning:

Tysk

Tilhører studiet:
Studiested
Tromsø
Søknadsfrist
15. april

Tysk er et av de største fremmedspråkene i skolen, og norsk skole trenger dyktige tysklærere. Tysk er i dag morsmålet til ca. 100 millioner europeere, og Tyskland er en svært viktig politisk og økonomisk partner for Norge. Studiet legger vekt på språkopplæring og kunnskap om moderne tysk språk, litteratur, kultur, historie og samfunn. Med tysk i lektorutdanningen blir du ettertraktet som jobbsøker.

Spørsmål om opptak

Ved spørsmål om opptak og søknadsprosess, ta kontakt på epost: opptak@uit.no

Cathrine-Theodorsen.jpg
Cathrine Theodorsen

Førsteamanuensis i tysk kultur og litteratur


TorhildSkill
Torhild Skillingstad

Studiekonsulent for nordisk, russisk, Russlandsstudier og tysk


Studiet gir kompetanse for undervisning i skolen, både på ungdomstrinnet og i videregående skole. Sentralt står studentenes egen språklæring, hvordan undervise i tysk (tysk fagdidaktikk), og emner i tysk språk, kultur, historie, litteratur og politikk, samt i språklæring, språkformidling og flerspråklighet.

Gjennom studiet med fokus  på tysk som et akademisk fag og et skolefag legges det et solid faglig grunnlag i lærerutdanningen. I tillegg forbereder relevante fagdidaktiske problemstillinger og undervisningspraksis i skolen på det fremtidige arbeidet som tysklærer i norsk skole. Dermed sikres det en integrert tysklærerutdanning med god faglig forankring.

De første emnene du studerer konsentrer seg om språkopplæring og grunnleggende språk-, tekst- og kulturforståelse. Studiet inneholder også prosjektarbeid med veiledning og tett språklig oppfølging av hver enkelt student. Vi bruker digitale medier og språklige nettressurser aktivt, og du får gode muligheter til å fordype deg i tema du selv ønsker å lære mer om.

Gjennom ulike former for prosjektarbeid blir du introdusert for forskings- og utviklingsaspekter i faget (FoU). Teori og metode er en integrert del av emnene. Masteroppgaven er et selvstendig arbeid på 40 studiepoeng, som skrives under veiledning.

Studiet inneholder et emne med en ukes ekskursjon til et tyskspråklig land og et emne med hospitering ved en tysk skole eller utdanningsinstitusjon.

Et to ukers språkkurs i Tyskland ved Deutsch-Norwegisches Studienzentrum ved Christian-Albrechts-Universität zu Kiel inngår i studiet. Kurset i Kiel tilbys hvert vårsemester, og det vektlegger kulturkunnskap, trening i muntlig tysk og interkulturell kommunikasjon Norge-Tyskland og inneholder blant annet en guidet bytur i Kiel, ekskursjon til Hamburg og en omvisning i Schleswig-Holsteinischer Landtag.

Studiet gir muligheter for opphold i tyskspråklige land, gjennom valgemner senere i studieløpet med ekskursjon eller hospitering, og ikke minst gjennom gode utvekslingsavtaler (se mer under utveksling).

Noen av emnene vil være åpne for andre studenter, men det er lektorstudenter denne studieretningen er myntet på.

Etter fullført lektorutdanninga 8-13 kan du undervise på grunnskolens ungdomstrinn og i videregående opplæring. Det er stor mangel på tysklærere i skolen. Kombinerer du tysk med for eksempel nordisk, engelsk eller historie som fag to, får du en god fagkombinasjon som er etterspurt i skolen.

Studiet er allsidig og gir grunnlag for andre jobber. Opplæring skjer på flere arena som i store organisasjoner eller i voksenopplæringen, og her vil lektorer være attraktive. Med lektorutdanning kan du finne jobber innenfor forskning, administrasjon og skoleledelse.

Tyskkunnskaper er også etterspurt på flere områder i samfunnet. Du kan bruke studiet innen for eksempel litteratur- og kulturformidling, forlag, internasjonalt arbeid, media, offentlig forvaltning, oversettelse, språk- og tekstkonsulentvirksomhet, informasjonsarbeid og reiselivsnæring. Norges Tysklandstrategi slår fast at god kompetanse om tysk samfunn, språk og kultur er svært relevant for norsk verdiskaping.

Semester 10 studiepoeng 10 studiepoeng 10 studiepoeng
1. semester (høst)
Fagemne fag 2
Fagemne fag 2
2. semester (vår)
3. semester (høst)
4. semester (vår)
Fagemne fag 2
Fagemne fag 2
Fagemne fag 2
5. semester (høst)
Fagemne fag 2 (tilpasset lektorutdanningen)
PFF-2020 Undervisning og ledelse av læringsprosesser
PFF-2000 nivå emne i didaktikk i fag 2 (5 stp)
6. semester (vår)
7. semester (høst)
Tysk 3000 nivå emne Litteratur og film i tyskundervisningen- med teori og metode
Tysk 2000/3000 nivå emne Utdannin og danning (Bildungskultur) i Tyskland med syv dagers ekskursjon
eller
TYS-2000 nivå emne hospitering på en tysk utdanningsinstitusjon - observasjon og deltakelse
TYS-3000 nivå emne Å undervise i fremmedspråk-flerspråklighet i flerspråklæring
8. semester (vår)
PFF-3020 Kultur, mangfold og endringskompetanse i skolen
PFF-3001 Praksis år 4 (40 dager)
PFF-3028 Fremmedspråkdidaktikk
PFF-3001 Praksis år 4 (40 dager)
PFF-3000 nivå emne i didaktikk i fag 2
PFF-3001 Praksis år 4 (40 dager)
9. semester (høst)
PFF-3002 Praksis år 5 (5 dager)
TYS-3000 nivå emne Digital samskriving, tekstdidaktikk og læring
eller
Utvekslingsopphold
TYS-3000 nivå emne Hvordan lærer vi språk: Språklærer og språkelever som forskere. Forsknings metode for språklærere
eller
Utvekslilngsopphold
TYS-39XX nivå emne Mastergradsoppgave i tysk (10 av 40 stp)
eller
Utvekslingsopphold
10. semester (vår)
TYS-39XX nivå emne Mastergradsoppgave i tysk (tilsammen 40 stp)
TYS-39XX nivå emne Mastergradsoppgave i tysk (tilsammen 40 stp)
TYS-39XX nivå emne Mastergradsoppgave i tysk (tilsammen 40 stp)

Opptakskrav studieretning språk og samfunnsfag:

For å bli tatt opp til studieretninger med språk og samfunnsfag, må man ha generell studiekompetanse, 35 skolepoeng og minst gjennomsnittskarakter 3 i norsk (393 timer) og 4 i matematikk (224 timer). Man dekker også karakterkravet i matematikk hvis en har bestått ett av følgende programfag: S1, S2, R1 eller R2.

Politiattest og skikkethetsvurdering:
Søkere som tas opp på lektorutdanningen, må legge frem politiattest, jamfør Forskrift om opptak til høyere utdanning, Kapittel 6. Det foretas skikkethetsvurdering av studenter i alle deler av utdanningen, både på universitetet og ved praksisskolen, i henhold til Forskrift om skikkethetsvurdering i høyere utdanning. Skikkethetsvurdering utføres som en helhetsvurdering av studentenes faglige, pedagogiske og personlige forutsetninger for å kunne fungere som lærer.

Søknadsfristen er 15. april for søkere med generell studiekompetanse. Det er ikke mulig så søke opptak på grunnlag av realkompetanse.

Anbefalte forkunnskaper:

Studentene som ønsker å ta tysk bør ha forkunnskaper i tysk som tilsvarer til Vg2.

Studentene skal gjennom utdanningen få erfaring med profesjonsrelevante undervisnings- og arbeidsformer.

 • Forelesninger og refleksjoner omkring utvalgte temaer
 • Individuelle faglitteraturstudier knyttet til konkrete problemstillinger og prosjekt
 • Ulike tekstproduksjoner og oppgaveskriving som metode for læring herunder også bacheloroppgave og masteroppgave
 • Ulike digitale undervisnings- og læringsformer
 • Praksis
 • Presentasjoner og andre framlegg for medstudenter med respons
 • Ulike andre aktivieter i grupper

Eksamensformene vil variere mellom skoleeksamen, hjemmeeksamen, mappeksamen, muntlig eksamen eksamen, praktisk eksamen, bacheloroppgave/semesteroppgave og mastergradsoppgave. Det gis bokstavkarakteren A - F (F er ikke bestått) eller bestått/ ikke bestått. Muligheten for kontinuasjonseksamen er oppgitt i de ulike emnebeskrivelsene. Se hver enkelt emnebeskrivelse for nærmere informasjon.

Praksisopplæringen er obligatorisk og omfatter 100 dager praksis. Studentene skal møte elever både på grunnskolens ungdomstrinn og i videregående opplæring. Praksis er spredt over hele studieløpet. I praksisstudiet blir studentene kjent med de krav og utfordringer som stilles til læreren. Studentene skal prøve ut, bearbeide og utvikle sine faglige og didaktiske kunnskaper.

Gjennomføringen av praksis skjer til vanlig ved skoler universitetet har partnerskapsavtale med. Rektor og koordinator ved praksisskolen er ansvarlig for organiseringen av praksisopplæringen, mens praksislærer har ansvar for selve gjennomføringen. Universitetslærere har ansvar for den oppfølgingen som skal gjøres fra universitetet.

Praksisskolen/praksislærer skal gjennom veiledning og oppfølging bidra til utvikling av studentenes profesjonsfaglige kompetanse i samarbeid med lærerne på universitetet. Krav til studentenes kvalifikasjoner i praktisk-pedagogisk arbeid, og evne til refleksjon i tilknytning til dette, skal ha tydelig progresjon fra den ene praksisperioden til den neste.

Både praksis, samt for- og etterarbeid knyttet til praksis, må være bestått for at studenter kan fremstille seg til avsluttende eksamen. Ved ikke bestått i praksis i en praksisperiode, kan denne bare tas om igjen en gang. Dersom det også da blir vurdert til ikke bestått, må studenten slutte på lektorutdanningen.

Praksisstudiet er nærmere beskrevet i egne emnebeskrivelser.

Norsk og tysk

Oppnådd mastergrad kan kvalifisere til å søke opptak til ph.d.-utdanning. For mer informasjon om ph.d.-utdanninga ved Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning, se www.uit.no/hsl/phd.

Internasjonale perspektiver er på ulike måter trukket inn fagene ved UiT. UiT har også flere aktive internasjonaliseringsprogram som det kan søkes utveksling gjennom. I denne utdanningen oppfordrer vi studenter til å reise på utveksling ett semester. Det forutsettes at studentene har avlagt eksamen i minst 60 studiepoeng. I planen for den enkelte studieretning er det angitt når, i hvilket omfang og hvilke emner som kan inngå i et utenlandsopphold. Emner som skal tas i utlandet krever forhåndsgodkjenning for å sikre at studenten kan erstatte disse emnene med emner som ligger i studieplanen. Profesjonsfaget må tas ved norsk lærested.

For fremtidige tysklærere er det ekstra viktig å ha et lengre opphold i et tyskspråklig land. Vi oppfordrer derfor alle studenter til å dra på utveksling. Du lærer språket mye bedre, du blir kjent med landet og kulturen på en helt annen måte, og du vil også lære veldig mye om deg selv.

Faggruppen tysk anbefaler utvekslingsopphold ved:

 

 • Freie Universität Berlin (http://www.fu-berlin.de/)
 • Ludwig Maximiliam Universität München(https://www.en.uni-muenchen.de/index.html)
 • Christian-Albrechts-Universität zu Kiel (http://www.uni-kiel.de/index-e.shtml)
 • Pädagogische Hochschule Freiburg (https://www.ph-freiburg.de/studium-lehre/bewerbung.html)

Tysk ved UiT har gode kontakter med disse institusjonene og kvalitetssikrer oppholdet på forhånd, slik at du er sikker på at emnene passer inn i lektorstudiet. I Berlin og München kan du ta emner på masternivå innenfor faget Deutsch als Fremdsprache (DaF), i Freiburg kan det være en kombinasjon mellom DaF-emner og lærerutdanninga, i Kiel har de emner innenfor Germanistik og litteraturdidaktikk. I samarbeid med våre partneinstitusjoner vil det være muligheter for praksisopphold i en tysk skole i løpet av utvekslingsoppholdet.

Dessuten er UiT medlem av BildungsHanse som tilbyr praksisutveksling for lærerstudenter. Du vil kunne ta en av dine praksisperioder ved skoler tilknyttet Christian-Albrechts-Universität zu Kiel eller ved et av de andre medlemsuniversitetene i Norden.

I Tyskland starter høstsemesteret (Wintersemester) i oktober og varer til februar. Vårsemesteret (Sommersemester) starter i april og varer vanligvis til midten av juli. Vi anbefaler at du tar emner tilsvarende 20 stp mens du er på utveksling.

Ta kontakt med fagansatte ved tysk for spørsmål om utveksling.

Foreløpig ikke tilgjengelig