Studieretning:

Jordobservasjon

Tilhører studiet:
Anvendt fysikk og matematikk, sivilingeniør - master
Studieretning:

Jordobservasjon

Tilhører studiet:
Anvendt fysikk og matematikk, sivilingeniør - master
Studiested
Tromsø
Søknadsfrist
15. april
Søking og opptak
Slik søker du

Jordobservasjon er et fagfelt som behandler og bruker data fra satellitter. Ved hjelp av metoden «Satellite Remote Sensing» jobber man med geogratisk analyse av hav- og/eller landområder. Satellittdata er helt nødvendig for å kunne gjøre værvarsling, overvåking av skogbranner, avskoging, overvåking av oljesøl med mer.

På UiT har vi blant annet sterk fokus på overvåking i sjøis, industriell aktivitet innenfor olje og annen maritim aktivitet i Aktis. En utdanning innenfor jordobservasjon gir deg mange muligheter til å jobbe med dagsaktuelle problemstillinger.

Spørsmål om studiet

Jordobservasjon er en studieretning i anvendt fysikk og matematikk som er én av tre sivilingeniørutdanninger ved UiT. Alle studieretningene på anvendt fysikk og matematikk har de samme emnene de to første årene. Dette gir deg en tilhørighet og et klassemiljø på studiet.

I jordobservasjon får du en grundig innføring i hvordan du skal behandle data som kommer fra ulike kilder. Når du har transformert dataen til et lesbart format kan du presentere det og benytte det i ulike felt. Det er vanlig å behandle data som kommer fra satellitter ved å filtrere ut støy og finne den informasjonen du ser etter, om det er snakk om mengden oljesøl det er i et geografisk område på havet eller hvor mye skogmasse som er i et land.

På UiT har vi en egen forskningsgruppe innenfor jordobservasjon . Jordobservasjon jobber med SAR bilder og utvikling av bildebehandlingsmetoder basert på emner du kommer til å ha i løpet av din studietid.

På studiet kommer du til å jobbe med praktiske og teoretiske oppgaver som er basert på data fra forskningsgruppene og industrien. Dette gjør at du blir godt kjent med metoder og analyse brukt i jobbsammenheng.

Kunnskaper - kandidaten..

 • har en solid bakgrunn i fysikk og matematikk, med særlig kunnskap om fagenes bruk som verktøy for modellering og analyse samt utvikling av teknologi og industrianvendelser
 • har inngående kunnskap om fagområdets vitenskapelige teori og metoder innen naturvitenskap og ingeniørfag
 • kan anvende sin kunnskap på nye teknologiske områder
 • har inngående kunnskap om fjernmålingssensorer
 • har avansert kunnskap om databehandling, dataanalyse og hvordan kvantitativ informasjon hentes ut fra jordobservasjonsdata
 • har inngående kunnskap om hvordan fjenmålingsdata brukes i ulike praktiske anvendelser

 

Ferdigheter - kandidaten..

 • kan analysere faglige problemstillinger innen fysikk og matematikk med utgangspunkt i fagområdenes teorier, metoder og nyere resultater fra internasjonal forskning
 • kan anvende rådende teorier, metoder og fortolkninger og arbeide selvstendig med praktiske og teoretiske problemløsninger
 • kan integrere ny kunnskap og samtidig vurdere dens begrensninger, tvetydighet og ufullstendighet
 • kan analysere og forholde seg kritisk til ulike informasjonskilder og anvende disse til å strukturere og formulere faglige resonnementer
 • kan under veiledning gjennomføre et selvstendig, avgrenset forsknings- eller utviklingsprosjekt innen anvendt fysikk og matematikk
 • kan utføre sitt arbeid i tråd med gjeldende forskningsetiske normer
 • kan analysere hvilke fjernmålingssensorer som kan brukes til å måle spesifikke fysiske/geofysiske størrelser
 • kan vurdere alternative analysestrategier knyttet til ulike anvendelser av jordobservasjonsdata
 • kan analysere fjernmålingsdata og gjøre ei kritisk vurdering av resultatene

 

Generell kompetanse - kandidaten..

 • kan analysere relevante fagetiske, yrkesetiske og forskningsetiske problemstillinger
 • kan formidle omfattende selvstendig arbeid og behersker terminologien innen sitt fagområde
 • kan kommunisere om faglige problemstillinger, analyser og konklusjoner innenfor fagområdet, både med spesialister og til allmennheten
 • kan arbeide selvstendig og i grupper med praktiske og teoretiske løsninger av problemer innen anvendt fysikk og matematikk
 • kan bidra til nytenking og i innovasjonsprosesser innenfor naturvitenskap og teknologi

Velger du studieretningen jordobservasjon kommer du til å få kompetanse innenfor databehandling og analyse. Dette er kompetanse som er ettertraktet i store deler av arbeidsmarkedet da det ofte brukes for å finne forbedringspotensiale i bedrifter. Felt du kan jobbe i er for eksempel:

 • Overvåkingstjeneste
 • Romforskning
 • Klima og miljø
 • Helsesektor
 • IT
 • Statistisk analyse
 • Konsulentfirma
 • Forsvaret

Studiet gir mulighet til å dra på utveksling i løpet av studietiden. UiT har utvekslingsavtaler med universiteter i ulike verdensdeler, og studiet har fagspesifikke avtaler i Skandinavia , resten av Europa, Nord Amerika og Australia.

Studieretningen har fagspesifikk avtale med Royal Institute of Technology i Sverige og University of Tasmania i Australia.

Et opphold ved Universitetessenteret på Svalbard eller et annet universitet i Norge er også mulig.

Utvekslingsoppholdet anbefales hovedsakelig i spesialiseringsperioden. For mer informasjon om utveksling, les her.

Foreløpig ikke tilgjengelig