Studieretning:

Helseteknologi

Tilhører studiet:
Anvendt fysikk og matematikk, sivilingeniør - master
Studieretning:

Helseteknologi

Tilhører studiet:
Anvendt fysikk og matematikk, sivilingeniør - master
Studiested
Tromsø
Søknadsfrist
15. april
Søking og opptak
Slik søker du

I løpet av det siste tiåret har dataanalyse og bruk av sensorer blitt en ekstremt viktig del i videreutviklingen av utstyr og metoder i helsesektoren. Innenfor dataanalyse brukes maskinlæring for å diagnostisere pasienter mer effektivt. Ved hjelp av sensorteknologi kan vi blant annet få innblikk i hvordan ufødte barn ser ut på ultralydbilder. Det betyr at det er stor etterspørsel til kunnskap og innovasjon innenfor bildeanalyse, databehandling og sensorteknologi. Helseteknologi bygger på fremtidsrettede metoder og teknologisk utvikling for å løse helseproblem.

Spørsmål om studiet
Marit Hillestad.jpg
Hillestad, Marit

Studiekonsulent / Administrasjon


Helseteknologi er en studieretning i Anvendt fysikk og matematikk. Studiet bygger på matematikk og fysikk du allerede har lært fra videregående og går videre med nye konsepter innenfor for fysikk, matematikk og statistikk. Alle studieretningene på studiet har de samme emnene de to første årene. Dette gir deg en tilhørighet og et klassemiljø på studiet.

I helseteknologi får du en innføring i hvordan celler, vev og organer fungerer og hvordan helse og sykdom påvirker samfunnet. Du lærer hvordan du kan bruke fysikk og statistikk til å behandle og se etter mønster i bilder og data, og du får innblikk i hvordan biomedisinske instrumenter fungerer. I studiet jobber du med fysikk og programmering som brukes i helsesektoren.

På UiT jobber forskningsgruppene maskinlæring og statistikk og ultralyd, mikroskopi og optikk med helseteknologi. Undervisningen i helseteknologi bygger på sterke forskningsfelt ved UIT: analyse av stordata fra helsesektoren med bruk av moderne maskinlæring og utvikling av innovative medisinske sensorer. Maskinlæringsgruppen har fokus på dataanalyse og innovasjon innenfor pasientdiagnostisering ut fra tidligere pasientjournaler. Ultralyd, mikroskopi og optikk har fokus på å innovasjon og bruk av nanoskopi (teknikk innenfor mikroskopi) til å jobbe med levende celler.

Velger du helseteknologi har du mulighet til å jobbe med svært forskjellige oppgaver innenfor helsesektoren.

 

Kunnskaper - Kandidaten...

 • har en solid bakgrunn i fysikk og matematikk, med særlig kunnskap om fagenes bruk som verktøy for modellering og analyse samt utvikling av teknologi og industrianvendelser.
 • har inngående kunnskap om vitenskapelig teori og metoder innen naturvitenskap og ingeniørfag
 • kan anvende sin kunnskap på nye teknologiske områder
 • har en inngående fysisk forståelse av hvordan ulike typer medisinsk instrumentering fungerer
 • har inngående eksperimentell erfaring med systemer for innhenting av medisinske data
 • har avansert kunnskap om signalbehandling og bildebehandling for helsedataanalyse

Ferdigheter - Kandidaten...

 • kan analysere faglige problemstillinger innen anvendt fysikk og matematikk med utgangspunkt i fagområdenes teorier, metoder og nyere resultater fra internasjonal forskning
 • kan anvende rådende teorier, metoder og fortolkninger og arbeide selvstendig med praktisk og teoretisk problemløsning
 • kan integrere ny kunnskap og samtidig vurdere dens begrensninger, tvetydighet og ufullstendighet
 • kan analysere og forholde seg kritisk til ulike informasjonskilder og anvende disse til å strukturere og formulere faglige resonnementer
 • kan under veiledning gjennomføre et selvstendig, avgrenset forsknings- eller utviklingsprosjekt innen anvendt fysikk og matematikk kan utføre sitt arbeid i tråd med gjeldende forskningsetiske normer
 • kan bidra til utvikling av ny teknologi eller nye metoder innenfor forskningsfeltet
 • kan prosessere, analysere, og vurdere kvaliteten på medisinske dataserier og bilder
 • kan jobbe i et tverrfaglig forskningsmiljø

Generelle kompetanse - Kandidaten...

 • kan analysere relevante fagetiske, yrkesetiske og forskningsetiske problemstillinger
 • kan formidle omfattende selvstendig arbeid og behersker terminologien innen sitt fagområde
 • kan kommunisere om faglige problemstillinger, analyser og konklusjoner innenfor sitt fagområde, både med spesialister og til allmennheten
 • kan arbeide selvstendig og i grupper med praktisk og teoretisk løsning av problemer innen anvendt fysikk og matematikk
 • kan bidra til nytenking og i innovasjonsprosesser innenfor naturvitenskap og teknologi

Avhengig av hvilken retning innenfor helseteknologi du velger å gå (om du velger maskinlæring eller sensorteknologi), kommer du til å jobbe med moderne utstyr og dagsrelevante metoder for industriell anvendelse. Du kan jobbe med:

 • Helseforskning
 • Innovasjon av helseinstrumenter
 • Medisinsk fysikk
 • System- og programutvikling
 • Konsulentarbeid

 

Utvekslingsopphold ved annen utdanningsinstitusjon i Norge eller utlandet kan inngå i studiet etter avtale. Flere utvekslings- og stipendprogrammer med destinasjoner i ulike verdensdeler er tilgjengelige. Vi har fagspesifikke avtaler med Aberystwyth University i Wales og Saskatcewan i Canada.

Et opphold ved Universitetssenteret på Svalbard er også mulig.

Emnene som planlegges gjennomført ved ekstern institusjon må forhåndsgodkjennes av instituttet. Utvekslingsopphold passer best i fjerde studieår.


Mer informasjon om utveksling finner du her.

Foreløpig ikke tilgjengelig