Drama og teater - årsstudium

Varighet: 1 År

Drama og teater - årsstudium

Varighet: 1 År

Studiested
Tromsø
Søknadsfrist
15. april
Søking og opptak
Slik søker du

Har du lyst å spille teater og utvikle dine kreative evner? Da kan du studere drama og teater ved UiT og få grunnleggende trening i teaterarbeid! Vi tilbyr et kreativt og utviklende årsstudium - med stor vekt på praktisk og kunstnerisk arbeid. Teoridelen i utdanningen bidrar til å utvikle din refleksjon og forståelse og til å se kunstfaget inn i større sammenhenger. 

Årsstudiet gir verdifull kompetanse for deg som ønsker å arbeide med drama og teater i kunst- og kulturfeltet, kulturskole eller barnehage/skole. Studiet kan være et forberedelsesår til andre kunstutdanninger eller inngå som en del av en bachelorgrad.

I tillegg gir årsstudiet ferdigheter i kommunikasjon, formidling, samarbeid og improvisasjon, som er viktig å kunne noe om i flere yrker og sammenhenger.

Spørsmål om studiet
Anne-Eriksen.jpg
Anne Eriksen

Dosent i drama og teater.


Lillevik, Rita

Rådgiver


Studiet består av to obligatoriske emner:

Drama og teater grunnkurs, 30 sp og Teaterproduksjon, 30 sp.

Det vil være varierte arbeidsformer, som forelesninger, demonstrasjoner, ulike typer utprøvinger og verkstedsarbeid, individuelt og i grupper. Teori vil delvis bli dekket gjennom forelesninger, men selvstudium og kollokviearbeid utgjør en vesentlig del av studiet. Studiet er i stor grad prosessorientert og basert på kollektive arbeidsformer, og det forutsettes aktiv deltakelse. De ulike emneplanene gir opplysninger om obligatoriske arbeidskrav.

Etter endt studium skal studenten ha oppnådd følgende læringsutbytte:

Kunnskaper

  • grunnleggende kunnskaper om kunst generelt og om teaterkunst spesielt
  • forståelse for sentrale elementer i arbeid med drama og teater for ulike målgrupper
  • kjennskap til kunstneriske og kreative prosesser

Ferdigheter

  • kunne bruke kropp og stemme uttrykksfullt og variert i spillsituasjoner
  • kunne delta aktivt i drama- og teaterarbeid i samspill med andre
  • ha evne til å iscenesette en enkel teaterforestilling i en gruppesammenheng, og fungere både som aktør og instruktør

Generell kompetanse

  • kunne anvende drama- og teaterfaglige kunnskaper og ferdigheter i ulike former og sammenhenger
  • kunne bidra i diskusjoner om teatrekunstens posisjon og rolle i samfunnet

Semester 10 studiepoeng 10 studiepoeng 10 studiepoeng
1. semester
2. semester

Generell studiekompetanse eller realkompetanse. Studiet er adgangsregulert.

Oppstart av studiet er avhengig av tilstrekkelig antall studenter.

Eksamensordning og kontinuasjonsadgang for hvert emne som inngår i programmet er beskrevet i de enkelte emnebeskrivelser.

Følgende vurderingsuttrykk benyttes:

  • En gradert skala fra A til E for bestått og F for ikke bestått.

Norsk