Økonomi og administrasjon, siviløkonom - master

Varighet: 2 år

Foto: Marius Fiskum
Foto: Marius Fiskum

Økonomi og administrasjon, siviløkonom - master

Varighet: 2 År

Studiested
Alta, Harstad
Søknadsfrist
15. april
Søking og opptak
Slik søker du

Hvordan tjener bedrifter penger gjennom markedsføring, ledelse og økonomistyring? Dette masterstudiet lærer deg alt du trenger å vite om økonomi-, markeds- og administrasjonsfag, og vil gi deg en faglig bredde som igjen vil gi deg gode muligheter for spesialisering.

Spørsmål om studiet
E-post: hhcampus@hjelp.uit.no

Tor_Alvin_Strand.jpg
Tor Alvin Strand

Seniorrådgiver

 • Telefon: +4777058119
 • Campus: Harstad

10712696_10154640568570710_4232654588610930146_n.jpg
Martin Overvik

Førstekonsulent

 • Telefon: +4778450218
 • Campus: Alta

Mastergradsstudiet i økonomi og administrasjon er et toårig studium som leder frem til graden Master i økonomi og administrasjon, med sidetittel Siviløkonom. Studiet skal gi en dypere innsikt i teorier og metoder innen mer avgrensede fagområder enn i bachelorstudiet. Mastergradsstudiet skal også gi grunnlag for selvstendig vitenskapelig arbeid.

Studenter på masterstudiet i økonomi og administrasjon har i første semester en felles blokk på 30 studiepoeng. Denne blokken består av et metodeemne, et emne i økonomistyring og et emne i markedsføring. For andre og tredje semester skal studentene velge en «major» og en «minor».

Studenter med studiested Harstad/Alta kan velge major innen økonomistyring eller ledelse av menneskelige ressurser.

Studieplanen til mastergradsprogrammet er bygget rundt rammer lagt av UHR-økonomi administrasjon.

Økonomistyring

Fordypning i økonomistyring har fokus på den aktiviteten i en virksomhet som tar sikte på å styre ressursbruken mot maksimering av overordnede mål. Emnene i denne fordypningen vil gi studenten innsikt i hva det innebærer å drive økonomistyring, og hvorfor lønnsomhetsvurderinger, prisstrategi, regnskap og verdsetting gir grunnlag for gode beslutninger for å nå virksomhetens mål.

Ledelse av menneskelige ressurser

Fordypning i ledelse av menneskelige ressurser har fokus på mobilisere menneskene i virksomheten for å yte sitt beste. Gjennom emnene «Endringsledelse», «Utvikling av menneskelige ressurser» og «Innflytelse og samspill i organisasjoner» lærer studenten å analysere virksomheten og den kompetansen som er nødvendig for at virksomheten skal kunne oppnå gode resultater. Fordypningen gir også forståelse for menneskelig samspill og innflytelse i virksomheten og hvordan endringsprosesser kan forstås og drives fram.

Studieplanen til mastergradsprogrammet er bygget rundt rammer lagt av Universitets- og høgskolerådet - økonomi og administrasjon.

Studieplanen nedenfor er spesialdesignet for studenter som følger undervisningen som er gitt for studenter i Harstad og Alta. Det er ikke mulig for studenter som er på samme masterprogram i Tromsø, å følge denne studieplanen.

Kandidatene skal ved studiets slutt ha avansert og inngående kunnskap om relevante økonomisk-administrative teorier, metoder, begreper og vitenskapelige tilnærmingsmåter. De som fullfører studiet forventes å ha oppnådd følgende læringsutbytte, definert i generell kompetanse, kunnskaper og ferdigheter:

Kunnskaper:

 • Har omfattende og bred kunnskap om teori og metode relatert til kjerneområdene i økonomi og administrasjon i henhold til internasjonale standarder for en master i økonomi og administrasjon (Siviløkonom)
 • Har inngående og spesialisert kunnskap på et høyt nivå innen sitt valgte fordypningsområde, dvs. enten økonomistyring eller ledelse av menneskelige ressurser.

Ferdigheter:

 • Kandidaten kan analysere og forholde seg kritisk til relevante informasjonskilder og anvende disse til å strukturere og formulere faglige resonnementer, samt gjennomføre uavhengige vurderinger og utvikle prosjekter under veiledning.
 • Kandidaten kan formulere relevante forskningsspørsmål på en selvstendig måte. I tillegg kan kandidaten analysere store mengder informasjon ved å anvende relevante økonomiske modeller og kvantitative eller kvalitative metoder i tråd med vitenskapelige og forskningsetiske normer.
 • Kandidaten kan presentere idéer, problemstillinger, analyser og konklusjoner relatert til økonomi og administrasjon og kommunisere både med spesialister og allmennheten.
 • Kandidaten kan gjennomføre analytiske og administrative oppgaver, samt ta ansvar for slike oppgaver i næringslivet, offentlig forvaltning og i frivillige organisasjoner.
 • Kandidaten kan gjennomføre et selvstendig, og avgrenset forsknings- eller utviklingsprosjekt under veiledning, i tråd med gjeldende forskningsetiske normer, og på nivå med kravene til en masteravhandling.

Generell kompetanse:

 • Har tilegnet seg dyp og spesialisert fagkompetanse i økonomi og administrasjon, gjennom valg av major og minor.
 • Har tilstrekkelig grunnlag for å delta i forskningsprosjekter og til å starte doktorgradsstudier i økonomi og administrasjon.
 • Kan analysere administrative problemstillinger som krever ferdigheter på et høyt nivå.
 • Kan anvende sine kunnskaper og ferdigheter innen økonomisk-administrativ teori og metode på nye områder for å utføre avanserte arbeidsoppgaver og prosjekter.
 • Kan reflektere over og ta hensyn til etiske problemstillinger og virksomheters samfunnsansvar.
 • Kan selv oppdatere seg og ta i bruk ny kunnskap gjennom hele yrkeskarrieren.

Mastergraden i økonomi og administrasjon gir en helhetlig utdanning på høyt nivå. Studiet kvalifiserer for stillinger innen økonomistyring, ledelse, HRM, markedsføring, økonomistyring, regnskaps- og budsjettarbeid, finans, forskning og undervisning.


I andre semester må det velges mellom to fordypninger og emner:
BED-3039H Endringsledelse 10 stp, tilhører fordypning i Ledelse av menneskelige ressurser.
BED-3063 Lønnsomhetsanalyse og prisstrategi 10 stp, tilhører fordypning i Økonomistyring. BED-3063 vil bli omarbeidet og få ny emnekode for våren 2024.


For opptak til mastergraden i økonomi og administrasjon kreves oppnådd bachelorgrad, cand.mag.-grad eller tilsvarende utdanning i henhold til forskrift om krav til mastergrad § 3.

Bachelorgraden må ha en fordypning på minimum 120 studiepoeng innenfor økonomi og administrasjonsfag. Unntaksvis kan emner utenfor graden tas med som en del av fordypningen, kontakt instituttet for nærmere veiledning/informasjon om dette. De 120 studiepoengene er delt inn i obligatoriske emner (90 studiepoeng) og videreføringsemner (30 studiepoeng).

For å være kvalifisert for opptak til master i økonomi og administrasjon/Siviløkonom kreves det at søker har bachelorgrad eller tilsvarende hvor det inngår følgende emner:

 • Bedriftsøkonomisk analyse: Bedriftsøkonomisk analyse, finansregnskap, økonomistyring, investeringsanalyse og finansiering må være dekket. Minimum 30 studiepoeng (ved UiT oppfylles dette kravet gjennom emnene BED-1013 Bedriftsøkonomisk analyse, BED-1002 Grunnleggende regnskap og analyse, BED-2019 Driftsregnskap og budsjettering og BED-2020 Investering og finansiering, totalt 40 studiepoeng).
 • Administrasjonsfag: organisasjonsteori og ledelse, markedsføring og foretaksstrategi må være dekket. I tillegg kan andre emner medregnes. Totalt minimum 30 studiepoeng.
 • Samfunnsøkonomiske fag: Mikro- og makroøkonomi. Minimum 15 studiepoeng.
 • Metodefag: Matematikk, samfunnsvitenskapelig metode og statistikk. Minimum 20 studiepoeng og minimum 5 studiepoeng i hvert emne.
 • Etikk, samfunnsansvar og bærekraft: Minimum 7,5 studiepoeng (Gjelder studenter som startet sin bachelorgrad i 2019 og senere)

For å kunne bli tatt opp til mastergradsstudiet må gjennomsnittskarakteren på opptaksgrunnlaget være en svak C (2,5) eller bedre.

Studiet er adgangsregulert. En søker opptak til mastergraden gjennom lokalt opptak.

Studiestart høst, søknadsfrist 15. april

Karakterkrav

For å kvalifisere for opptak til master i økonomi og administrasjon/Siviløkonom ved Handelshøgskolen ved UiT må søker oppfylle visse fagkrav. De kvalifiserte søkerne rangeres så på bakgrunn av alle karakterene som inngår i opptaksgrunnlaget.

Norske bokstavkarakterer

Hver bokstavkarakter omgjøres til tall. A=5 B=4 C=3 D=2 E=1. Alle summene legges så sammen og deles på det totale antall studiepoeng i de medregnede emnene. Dersom du har en blanding av bokstav- og tallkarakterer vil det bli regnet ut to ulike gjennomsnitt og det vil bli foretatt en utregning av det enhetlige gjennomsnittet.

For rangering av søkere med tallkarakterer benyttes flg. omregningsskala som grunnlag for utregning av poengsum:

 • 1,0 – 1,9 = 5 poeng
 • 2,0 – 2,5 = 4 poeng
 • 2,6 – 3,0 = 3 poeng
 • 3,1 – 3,5 = 2 poeng
 • 3,6 – 4,0 = 1 poeng

Karakterer fra utlandet

Utenlandsk utdanning vurderes særskilt i hvert tilfelle. Karakterer fra et land kan ikke automatisk oversettes til et annet lands karakterer, da bruken av karakterskalaen benyttes forskjellig.

Hva er administrasjonsfag

Det er flere emner som kan inngå som administrasjonsfag, men ved opptak til master i økonomi og administrasjon/Siviløkonom, er det primært emner som inneholder et bedriftsperspektiv som det tenkes på. Eksempler på dette kan være markedsføring, organisasjonsteori, arbeidspsykologi, markedskommunikasjon, prosjektledelse, strategi og ledelse.

Bedriftsøkonomi – samfunnsøkonomi – hva er forskjellen?

Bedriftsøkonomi er økonomi i et bedriftsperspektiv, mens samfunnsøkonomi ser på økonomi fra et samfunnsperspektiv. I samfunnsøkonomien kan vi godt se på hvordan en bedrift handler, men vi er i utgangspunktet interessert i konsekvensene handlingene har for en gruppe av bedrifter, et større marked eller samfunnet som helhet.

Undervisningen gis gjennom forelesninger fra Handelshøgskolen i Harstad eller Alta. Undervisningen består av forelesninger, seminar, veiledning, gruppearbeid og arbeid med semesteroppgaver. Studiet er stedsuavhengig og undervisningen gis enten i lokalene til Handelshøgskolen i Harstad og/eller Alta. Lyd/bilde benyttes mellom studiestedene. Deler av undervisningen har oppmøteplikt.

Programmet er ikke nettbasert. Se emnebeskrivelsene for detaljert informasjon om undervisning og eksamensform.

Primært norsk, men enkelte emner kan gis på engelsk.

UiT Norges arktiske universitet tilbyr organisert forskerutdanning med et omfang på 180 studiepoeng (stp). Doktorgradsstudiet skal være mulig å gjennomføre på tre år effektiv tid og leder fram til PhD-graden i samfunnsvitenskap.

UiT Norges arktiske universitet gir deg mange muligheter til å ta deler av studiene dine som utvekslingsstudent ved et utenlandsk lærested.

Ta skrittet! Utforsk hvordan du søker om utveksling og hvor du kan dra.

I en verden som blir stadig mer globalisert, er internasjonale erfaringer gull verdt. Et utvekslingsopphold i utlandet vil utvide din personlige og faglige horisont.

Ved å lære et annet utdanningssystem og en ny kultur å kjenne vil du begynne å se livet med andre øyne. En forandring kan være forfriskende, og det vil gi deg impulser som kan påvirke karrierevalgene dine.

For masterprogrammet i økonomi og administrasjon åpnes det opp for utenlandsopphold primært i andre semester. Informasjon om søknadsfrister, mulige steder å reise til samt alt annet som er viktig å tenke på finner du på finner du på nettsiden; «Studentutveksling».