Engelsk - Lektorutdanning for trinn 8-13 - master

STUDIESTED: Tromsø

Dette er studieretningen for deg som ønsker å kombinere din faglige interesse for engelsk og den engelskspråklige verden med læreryrket. Som lærer i engelsk vil du være med å utvikle språk- og kommunikasjonsferdigheter som kreves i en stadig mer globalisert verden.

Fakta

Varighet:5 År
Studiested: Tromsø
Studiepoeng:300
Gradsnavn:Master
Opptakskrav:Generell studiekompetanse + LÆRER.
Søknadsfrist:15. april
Søknadskode:186 844
Søk studiet

Som student i engelsk på lektorutdanningen vil du utvikle deg selv og dine kunnskaper om både litteratur, kultur, politikk, historie og språkforhold i den store engelsktalende verden. Du vil arbeide med et utrolig rikt og variert språk og samtidig få en kompetanse i tekstforståelse og litterær analyse. Engelsk er et av basisfagene i skolen, det vil derfor alltid være et stort behov for dyktige engelsklærere.

Engelsk er en studieretning i lektorutdanning for trinn 8-13.

Lektorprogrammet er et innholdsrikt og veldig variert studium, det gir deg faglig fordypning i to disiplinfag og i profesjonsfag samt praksiserfaring. Alle fagene som inngår i lektorutdanninga er forsknings- og erfaringsbaserte, og det gir deg de beste forutsetningene for å lykkes i arbeidslivet. Lektorutdanningen gir undervisningskompetanse på grunnskolens ungdomstrinn og i videregående opplæring.

Som fag 2 kan du velge historie, matematikk, nordisk, religionsvitenskap, russisk, samisk (morsmål), sosiologi, samfunnsfag, spansk, eller tysk:

Studieretning engelsk med samisk (morsmål), russisk, spansk eller tysk som fag 2. For mer informasjon og oppbygging av studieretning engelsk med disse fagkombinasjonene, se her.

Studieretning engelsk med historie, matematikk, nordisk, religionsvitenskap, sosiologi eller samfunnsfag som fag to. For mer informasjon og oppbygging av studieretning engelsk med disse fagkombinasjonene, se "Oppbygging av studiet" under (alle emnene i tabellen er obligatoriske).

For ytterligere detaljer om studieretningen og progresjonskrav, se gjeldende studieplan.

Semester 10 studiepoeng 10 studiepoeng 10 studiepoeng
Studieretning Engelsk med Nordisk, historie, matematikk, religionsvitenskap, sosiologi eller samfunnsfag som fag 2
1. sem (høst)
(10 dager)
2. sem (vår)
FIL-0700 Ex.Phil
3. sem (høst)
Fag 2
Fag 2
Fag 2
4. sem (vår)
Fag 2
og
(10 dager)
Fag 2
Fag 2
5. sem (høst)
(tilbys første gang høsten 2016 for kull 2014)
PFF-2020 Undervisning og ledelse av læringsprosesser
PFF-2029 Engelskdidaktikk (5 stp)
PFF-20XX Didaktikk i fag 2 (5 stp)
PFF-2001 Praksis år 3 (35 dager)
6. sem (vår)
ENG-2000-emne litteratur/språk
eller
7. sem (høst)
ENG-3000-emne litteratur/språk eller utveksling
ENG-3000-emne litteratur/språk eller utveksling
ENG-3000-emne litteratur/språk eller utveksling
8. sem (vår)
PFF-3020 Kultur, mangfold og endringskompetanse i skolen
PFF-3029 Engelskdidaktikk
PFF-30XX Didaktikk i fag 2
(40 dager)
9. sem (høst)
ENG-3000-emne litteratur/språk
(5 dager)
ENG-3000-emne litteratur/språk
Masteroppgaven
10. sem (vår)
Masteroppgaven

For studieretninger med språk og samfunnsfag er kravet generell studiekompetanse med 35 skolepoeng og gjennomsnittskarakter 3 i norsk (393 timer) og 4 i matematikk (224 timer). Søkere med karakteren 3 i matematikk får tilbud om å delta på forkurs før studiestart. Forkurset er nettbasert (MOOC), med videoleksjoner, oppgaver og tester. Forkurset starter i begynnelsen av juli og av sluttes med nasjonale eksamen ca. 1. august. Forkurset er nettbasert, men selve eksamen gjennomføres på campus.


Se mer informasjon og påmelding til forkurs i matematikk på samordna opptak sine sider.

Du dekker også karakterkravet i matematikk hvis du har bestått ett av følgende programfag: S1, S2, R1 eller R2.

For studieretninger med realfag er kravet generell studiekompetanse med 35 skolepoeng og gjennomsnittskarakter 3 i norsk. I tillegg kommer følgende krav:

 • Matematikk R1 (S1+S2) og i tillegg ett av følgende fag:
 • Matematikk (R1+R2)
 • Fysikk(1+2)
 • Kjemi(1+2)
 • Biologi(1+2)
 • Informasjonsteknologi (1+2)
 • Geofag(1+2)
 • Teknologi og forskningslære(1+2)

Tilleggskravene gjelder også om en ønsker å ta matematikk som fag 2 i studieretninger i språk og samfunnsfag.

Rangeringsregler ved opptak vil være karakterpoeng på grunnlag av vitnemål fra de tre årene i videregående skole.

Studenter som er tatt opp på utdanningen, kan søke innpass av relevante emner med bestått eksamen. Innpass kan gis under forutsetning av at alle krav til progresjon og emner tilfredsstilles.

NB! Nye opptakskrav for studieretning realfag fra 2018.

Det nye opptakskravet er Matematikk R1 + R2 og i tillegg enten

 • Fysikk 1 + 2 eller
 • Kjemi 1 + 2 eller
 • Biologi 1 + 2 eller
 • Informasjonsteknologi 1 + 2 eller
 • Geofag 1 + 2 eller
 • Teknologi og forskningslære 1 + 2

Matematikkravet R1+R2 gjelder også de som skal ta matematikk som fag 2 på studieretning språk og samfunnsfag.

Anbefalte forkunnskaper i språk:
Studentene som ønsker å ta engelsk bør ha forkunnskaper i engelsk som svarer til Vg2 og Vg3. Studenter som ønsker å ta russisk, spansk og tysk bør ha forkunnskaper tilsvarende Vg2.

Politiattest og skikkethetsvurdering:
Søkere som tas opp på lektorutdanningen, må legge frem politiattest, jamfør Forskrift om opptak til høyere utdanning, Kapittel 6. Det foretas skikkethetsvurdering av studenter i alle deler av utdanningen, både på universitetet og ved praksisskolen, i henhold til Forskrift om skikkethetsvurdering i høyere utdanning. Skikkethetsvurdering utføres som en helhetsvurdering av studentenes faglige, pedagogiske og personlige forutsetninger for å kunne fungere som lærer.

Søknadsfristen er 15. april for søkere med generell studiekompetanse. Det er ikke mulig så søke opptak på grunnlag av realkompetanse.

Studentene skal gjennom utdanningen få erfaring med profesjonsrelevante undervisnings- og arbeidsformer.

 • Forelesninger og refleksjoner omkring utvalgte temaer
 • Individuelle faglitteraturstudier knyttet til konkrete problemstillinger og prosjekt
 • Ulike tekstproduksjoner og oppgaveskriving som metode for læring herunder også bacheloroppgave og masteroppgave
 • Ulike digitale undervisnings- og læringsformer
 • Praksis
 • Presentasjoner og andre framlegg for medstudenter med respons
 • Ulike andre aktiviteter i grupper

Eksamensformene vil variere mellom skoleeksamen, hjemmeoppgave, mappevurdering, muntlig eksamen, praktisk eksamen og mastergradsoppgave. Det gis bokstavkarakteren A - F (F er ikke bestått) eller bestått/ikke bestått. Muligheten for kontinuasjonseksamen er oppgitt i de ulike emnebeskrivelsene. Se hver enkelt emnebeskrivelse for nærmere informasjon.

Praksisopplæringen er obligatorisk og omfatter 100 dager praksis. Studentene skal møte elever både på grunnskolens ungdomstrinn og i videregående opplæring. Praksis er spredt over hele studieløpet. I praksisstudiet blir studentene kjent med de krav og utfordringer som stilles til læreren. Studentene skal prøve ut, bearbeide og utvikle sine faglige og didaktiske kunnskaper.

Gjennomføringen av praksis skjer til vanlig ved skoler universitetet har partnerskapsavtale med. Rektor og koordinator ved praksisskolen er ansvarlig for organiseringen av praksisopplæringen, mens praksislærer har ansvar for selve gjennomføringen. Universitetslærere har ansvar for den oppfølgingen som skal gjøres fra universitetet.

Praksisskolen/praksislærer skal gjennom veiledning og oppfølging bidra til utvikling av studentenes profesjonsfaglige kompetanse i samarbeid med lærerne på universitetet. Krav til studentenes kvalifikasjoner i praktisk-pedagogisk arbeid, og evne til refleksjon i tilknytning til dette, skal ha tydelig progresjon fra den ene praksisperioden til den neste.

Både praksis, samt for- og etterarbeid knyttet til praksis, må være bestått for at studenter kan fremstille seg til avsluttende eksamen. Ved ikke bestått i praksis i en praksisperiode, kan denne bare tas om igjen en gang. Dersom det også da blir vurdert til ikke bestått, må studenten slutte på lektorutdanningen.

Praksisstudiet er nærmere beskrevet i egne emnebeskrivelser.

I en stadig mer globalisert verden er det viktig med internasjonale erfaringer. Et utvekslingsopphold i utlandet vil utvide din personlige og faglige horisont.

UiT gir deg mange muligheter til å ta deler av studiene dine som utvekslingsstudent ved et utenlandsk lærested. Lektorprogrammet trinn 8 - 13, studieretning engelsk, åpner for utenlandsopphold i syvende semester. Du tar tilsvarende masteremner i engelsk (på til sammen 30 stp.) ved et universitet som UiT har utvekslingsavtale med. Emnene må godkjennes før du reiser ut. For nærmere informasjon om utveksling/utenlandsopphold, se fakultetets nettsider om internasjonalisering eller kontakt internasjonal koordinator ved fakultetet.

Informasjon om søknadsprosessen, frister, stipendmuligheter osv. finner du her.

Etter å ha fullført lektorutdanninga 8-13 kan du undervise på grunnskolens ungdomstrinn og i videregående opplæring. Samtidig er denne utdanningen så allsidig at den også gir grunnlag for veldig mange andre, spennende jobber. Opplæring skjer også på andre arenaer enn i skolen, som i store organisasjoner eller i voksenopplæringen, og her vil lektorer være attraktive. Med lektorutdanning kan du også finne jobber innenfor forskning, administrasjon og skoleledelse. I et stadig mer internasjonalt samfunn, vil kompetanse som kombinerer språkbeherskelse med formell formidlingskunnskap være etterspurt - dette gjelder ikke minst i et eksportrettet næringsliv.
Studiet kan kvalifisere til å søke opptak til ph.d.-utdanning. For mer informasjon om ph.d.-utdanninga ved Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning, se www.uit.no/hsl/phd


Kontakt
Kari-Mathisen-Bredde-180px-

Mathisen, Kari


Førstekonsulent
Telefon: +4777623316 kari.mathisen@uit.no

Relaterte yrker
Skip to main content