Studieretning:

Russisk

Tilhører studiet:
Studieretning:

Russisk

Tilhører studiet:
Studiested
Tromsø
Søknadsfrist
15. april.

Liker du å omgås mennesker og ønsker en jobb der du kan være kreativ og ha muligheter for å utvikle deg faglig underveis? Velg læreryrket! Du spesialiserer deg i to fag og kan velge mellom en rekke ulike fag. Forholdet til Russland blir bare viktigere og viktigere for Norge. Velger du russisk i lektorutdanninga, står du godt rustet til å møte framtidas utfordringer i skolen. Programmet gir en lektorutdanning som er spesielt godt egnet for ungdomstrinnet og videregående skole.

Spørsmål om opptak

Ved spørsmål om opptak og søknadsprosess, ta kontakt på epost: opptak@uit.no

Svetlana-Sokolova.jpg
Svetlana Sokolova

Førsteamanuensis i russisk språkvitenskap


Tore Nesset
Nesset, Tore

Professor russisk språkvitenskap


DSCN1302-3-.jpg
Yngvar B. Steinholt

Førsteamanuensis russisk kultur og litteratur


shrunk-janda.jpg
Laura A Janda

Professor russisk språkvitenskap


TorhildSkill
Torhild Skillingstad

Studiekonsulent for nordisk, russisk, Russlandsstudier og tysk


Russisk er en studieretning i lektorutdanningen for trinn 8-13.

 

Med russisk som studieretningsfag (fag 1) kan du velge engelsk, historie, eller nordisk som fag 2.

I første semester tar du profesjonsfag (10 studiepoeng), 20 studiepoeng i fag 2 og har to ukers praksis. Andre og tredje semester er satt av til russiskemner på 1000-nivå (60 studiepoeng). RUS-1313 i høstsemesteret er et intensivt kurs over ca. 8 uker i praktisk russisk ved Det norske universitetssenter i St. Petersburg.

I fjerde semester tar du 30 studiepoeng i fag 2 og har to ukers praksis. Det siste emnet i fag 2 kommer i femte semester og er tilpasset for lektorprogrammet, særlig med tanke på praksisperioden. I dette semesteret har du også 20 stp profesjonsfag og syv uker praksis.

I sjette semester tar du Ex. phil., et russiskemne på 2000-nivå (RUS-2040) og skriver bacheloroppgave innenfor enten språk eller litteratur/kultur. Tema velges i samråd med faglærer. Det blir ikke gitt undervisning i forbindelse med BA-oppgaven, men veiledning.

I syvende semester tar du russiskemner på 2000- og 3000-nivå, nærmere bestemt RUS-2021, RUS-3010 og et 3000-emne i enten litteratur/ kultur eller språk (hvilke emner som tilbys kan variere). I dette semesteret kan du dra på utveksling, det vil si at du tar tilsvarende emner på et lærested i utlandet UiT har utvekslingsavtale med. Vær oppmerksom på at fordelingen mellom språk- og litteratur/kulturemner skal være lik, så hvis du velger et litteratur/kulturemne i syvende semester, må du velge et språkemne i niende og omvendt.

Åttende semester er satt av til profesjonsfag og syv ukers praksis.

I niende semester tar du ett emne i litteratur/kultur eller språk på 3000-nivå (angående valg, se beskrivelse av syvende semester), fem studiepoeng praktisk russisk, samtidig som du begynner å skrive masteroppgave (tilsvarende 15 studiepoeng, masteroppgaven er på 40 stp tilsammen). Du kan velge om du ønsker å skrive masteroppgave innenfor språk eller litteratur/kultur.

I siste semester har du praktisk russisk tilsvarende fem studiepoeng mens resten av semesteret er viet skriving av masteroppgaven (25 stp).

I løpet av femte studieår har du også din siste praksis (10 dager).

Etter fullført utdanning blir man lektor og kan undervise på grunnskolens ungdomstrinn og i videregående opplæring. Utdanningen kan også gi grunnlag for annet arbeid som informasjonsarbeid, kommunikasjonsrådgivning, voksenopplæring, skolerådgiving og skoleledelse.

Semester 10 studiepoeng 10 studiepoeng 10 studiepoeng
1. sem høst
(10 dager)
Fagemne fag 2
Fagemne fag 2
2. sem vår
3. sem høst
4. sem vår
Fagemne fag 2
Fagemne fag 2
Fagemne fag 2
5. sem høst
Fagemne fag 2 (tilpasset lektorutdanningen)
6. sem vår
BA-oppgave i russisk (valgfritt litteratur/kultur eller språk)
7. sem høst
3000-emne i russisk (valgfritt litteratur/kultur eller språk)
8. sem vår
9. sem høst
3000-emne i russisk (valgfritt litteratur/kultur eller språk)
Masteroppgave (15 stp)
(5 stp)
10. sem vår
Masteroppgave (25 stp)
(5 stp)

For studieretninger med språk og samfunnsfag er kravet generell studiekompetanse med 35 skolepoeng og gjennomsnittskarakter 3 i norsk (393 timer) og 4 i matematikk (224 timer). Søkere med karakteren 3 i matematikk får tilbud om å delta på forkurs før studiestart. Det vil komme informasjon om gjennomføring og påmelding til forkurset på samordna opptak sine sider.

 

Du dekker også karakterkravet i matematikk hvis du har bestått ett av følgende programfag: S1, S2, R1 eller R2. Dersom du skal ta matematikk som fag 2 på studieretning i språk og samfunnsfag, må du oppfylle opptakskravene for studieretning realfag, se nedenfor.
 

Rangeringsregler ved opptak vil være karakterpoeng på grunnlag av vitnemål fra de tre årene i videregående skole.

Studenter som er tatt opp på utdanningen, kan søke innpass av relevante emner med bestått eksamen. Innpass kan gis under forutsetning av at alle krav til progresjon og emner tilfredsstilles.

Studieretning realfag:
Generell studiekompetanse med 35 skolepoeng og gjennomsnittskarakter 3 i norsk (393 timer). I tillegg kommer følgende krav:

Matematikk R1 + R2 og i tillegg enten

 • Fysikk 1 + 2 eller
 • Kjemi 1 + 2 eller
 • Biologi 1 + 2 eller
 • Informasjonsteknologi 1 + 2 eller
 • Geofag 1 + 2 eller
 • Teknologi og forskningslære 1 + 2
 • Teknologi og forskningslære 1 + 2

 Disse tilleggskravene gjelder også om du ønsker å ta matematikk som fag 2 i studieretninger i språk og samfunnsfag.

Anbefalte forkunnskaper i språk:
Studentene som ønsker å ta engelsk bør ha forkunnskaper i engelsk som svarer til Vg2 og Vg3. Studenter som ønsker å ta russisk, spansk og tysk bør ha forkunnskaper tilsvarende Vg2.

Søkere som tas opp på lektorutdanningen, må legge frem politiattest, jamfør Forskrift om opptak til høyere utdanning, Kapittel 6. Det foretas skikkethetsvurdering av studenter i alle deler av utdanningen, både på universitetet og ved praksisskolen, i henhold til Forskrift om skikkethetsvurdering i høyere utdanning. Skikkethetsvurdering utføres som en helhetsvurdering av studentenes faglige, pedagogiske og personlige forutsetninger for å kunne fungere som lærer.

Progresjonskrav
Profesjonsfag år 1 må være bestått før en kan begynne på profesjonsfag i år 3 og denne igjen være bestått før en kan begynne på profesjonsfag i år 4. For praksis gjelder at årets praksisperiode må være bestått før en kan starte på en ny. For å kunne starte på profesjonsfag i år 3, må studentene også ha bestått praksis år 2 og oppnådd minimum 100 studiepoeng totalt. For å starte på år 4 i utdanningen må både profesjonsfag år 3 og bacheloroppgaven være bestått. For å starte på profesjonsfag i år 4, må studentene ha bestått praksis år 3, ha minimum 50 studiepoeng i hvert av de to fagene sine og ha oppnådd minimum 190 studiepoeng totalt.

Studentene skal gjennom utdanningen få erfaring med profesjonsrelevante undervisnings- og arbeidsformer.

 • Forelesninger og refleksjoner omkring utvalgte temaer
 • Individuelle faglitteraturstudier knyttet til konkrete problemstillinger og prosjekt
 • Ulike tekstproduksjoner og oppgaveskriving som metode for læring herunder også bacheloroppgave og masteroppgave
 • Ulike digitale undervisnings- og læringsformer
 • Praksis
 • Presentasjoner og andre framlegg for medstudenter med respons
 • Ulike andre aktiviteter i grupper

Praksisopplæringen er obligatorisk og omfatter 100 dager praksis. Studentene skal møte elever både på grunnskolens ungdomstrinn og i videregående opplæring. Praksis er spredt over hele studieløpet. I praksisstudiet blir studentene kjent med de krav og utfordringer som stilles til læreren. Studentene skal prøve ut, bearbeide og utvikle sine faglige og didaktiske kunnskaper.

Gjennomføringen av praksis skjer til vanlig ved skoler universitetet har partnerskapsavtale med. Rektor og koordinator ved praksisskolen er ansvarlig for organiseringen av praksisopplæringen, mens praksislærer har ansvar for selve gjennomføringen. Universitetslærere har ansvar for den oppfølgingen som skal gjøres fra universitetet.

Praksisskolen/praksislærer skal gjennom veiledning og oppfølging bidra til utvikling av studentenes profesjonsfaglige kompetanse i samarbeid med lærerne på universitetet. Krav til studentenes kvalifikasjoner i praktisk-pedagogisk arbeid, og evne til refleksjon i tilknytning til dette, skal ha tydelig progresjon fra den ene praksisperioden til den neste.

Både praksis, samt for- og etterarbeid knyttet til praksis, må være bestått for at studenter kan fremstille seg til avsluttende eksamen. Ved ikke bestått i praksis i en praksisperiode, kan denne bare tas om igjen en gang. Dersom det også da blir vurdert til ikke bestått, må studenten slutte på lektorutdanningen.

Praksisstudiet er nærmere beskrevet i egne emnebeskrivelser.

Undervisnings- og eksamensspråk er norsk og de respektive språkene i fremmedspråksfagene.

Studiet kan kvalifisere til å søke opptak til ph.d.-utdanning.

Ett utenlandsopphold inngår i studiet. I det tredje semesteret kan du reise til St. Petersburg å ta emnet RUS-1313 et intensivt kurs over ca. 8 uker i praktisk russisk ved Det norske universitetssenteret i St. Petersburg.

Utover oppholdet i St. Petersburg kan du reise på utvekslingsoppold i det syvende semester. Da tar du tilsvarende masteremner ved ett av de institusjonene UiT har utvekslingsavtaler med. Emnene du skal ta ved det utenlandske lærestedet må godkjennes før du reiser.

For nærmere informasjon om utveksling/utenlandsopphold, se instituttenes nettsider om internasjonalisering eller kontakt internasjonal koordinator ved fakultetet.