Studieretning:

Nordisk

Tilhører studiet:
Studieretning:

Nordisk

Tilhører studiet:
Studiested
Tromsø
Søknadsfrist
15. april

Med nordisk som fag i lektorutdanningen kan du kombinere din interesse for språk, tekst og litteratur med læreryrket. Norsk er ett av de viktigste fagene i skolen, og som lektor i norsk vil du få en sentral rolle i den faglige utviklingen hos elevene. Jobbmulighetene er gode!

Spørsmål om opptak

Ved spørsmål om opptak og søknadsprosess, ta kontakt på epost: opptak@uit.no

Trine-Lise-Larsen-Bredde-180px-
Trine Lise Larsen

Seniorrådgiver og koordinator hele lektorutdanning 8-13 (og språkfag)


Norsk er det største faget i skolen og det vil derfor alltid være stort behov for norsklærere. Med nordisk som masterfag på lektorutdanningen vil du derfor være etterspurt på skoler i hele landet. I tillegg er nordisk et spennende og variert fag. Du får kunnskaper om norsk språk i alle varianter fra middelalderens norrønt til moderne norsk ungdomsspråk og om litteratur fra Njåls saga til Naiv. Super. Studiet gir deg også innsikt i sider ved norsk og nordisk kultur du ikke visste eksisterte!

Nordisk er en studieretning i lektorutdanningen for trinn 8-13.

Lektorprogrammet er et innholdsrikt og veldig variert studium, det gir deg faglig fordypning i to disiplinfag og i profesjonsfag samt praksiserfaring. Alle fagene som inngår i lektorutdanninga er forsknings- og erfaringsbaserte, og det gir deg de beste forutsetningene for å lykkes i arbeidslivet. Lektorutdanningen gir undervisningskompetanse på grunnskolens ungdomstrinn og i videregående opplæring.

Som fag 2 kan du velge samisk (morsmål), russisk, spansk, tysk, engelsk, historie, matematikk, religionsvitenskap, sosiologi eller samfunnsfag (samisk har opptak hvert annet år: 2017, 2019):
Nedenfor finner du oppbyggingen av:
Studieretning nordisk (fag 1) med engelsk, historie, matematikk, religionsvitenskap, sosiologi eller samfunnsfag som fag 2 og
Studieretning nordisk (fag 1) med samisk (morsmål), russisk, spansk eller tysk som fag 2

For ytterligere detaljer om studieretningen og progresjonskrav, se gjeldende studieplan.

Etter å ha fullført lektorutdanninga 8-13 kan du undervise på grunnskolens ungdomstrinn og i videregående opplæring. Samtidig er denne utdanningen så allsidig at den også gir grunnlag for veldig mange andre, spennende jobber. Opplæring skjer også på andre arenaer enn i skolen, som i store organisasjoner eller i voksenopplæringen, og her vil lektorer være attraktive. Med lektorutdanning kan du også finne jobber innenfor forskning, administrasjon og skoleledelse.

Semester 10 studiepoeng 10 studiepoeng 10 studiepoeng
Studieretning nordisk med engelsk, historie, matematikk, religionsvitenskap, sosiologi eller samfunnsfag som fag 2
1. sem (høst)

2. sem (vår)
3. sem (høst)
Fagemne fag 2
Fagemne fag 2
Fagemne fag 2
4. sem (vår)
Fagemne fag 2
og
Fagemne fag 2
Fagemne fag 2
5. sem (høst)
PFF-20XX Fagdidaktikk i fag 2
(35 dager)
6. sem (vår)
NOR-2000-emne i litteratur/språk
eller
7. sem (høst)
NOR-3000-emne i litteratur/språk eller utveksling
NOR-3000-emne i litteratur/språk eller utveksling
NOR-3000-emne i litteratur/språk eller utveksling
8. sem (vår)
og
(40 dager)
9. sem
NOR-3000-emne i litteratur/språk
og
(5 dager)
NOR-3000-emne i litteratur/språk
Start på mastergradsoppgaven:
eller
10. sem (vår)
Forts. mastergradsoppgaven:
eller
Studieretning nordisk med samisk (morsmål), russisk, spansk eller tysk som fag 2. NB! Samisk (morsmål) har oppstart hvert annet år: 2017, 2019.
1. sem (høst)
(10 dager)
2. sem (vår)
Fagemne fag 2
Fagemne fag 2
Fagemne fag 2
3. sem (høst)
Fagemne fag 2
Fagemne fag 2
Fagemne fag 2
4. sem (vår)
og
5. sem (høst)
og
(35 dager)
6. sem (vår)
NOR-2000 litteratur/språk
eller
7. sem (høst)
NOR-3000 språk/litteratur eller utveksling
NOR-3000 språk/litteratur eller utveksling
NOR-3000 språk/litteratur eller utveksling
8. sem (vår)
og
(40 dager)
9. sem (høst)
(5 dager)
NOR-3000 språk/litteratur
NOR-3000 språk/litteratur
Start på mastergradsoppgaven:
eller
10. sem (vår)
Forts. mastergradsoppgaven:
eller

Studieretninger med språk og samfunnsfag:
er kravet generell studiekompetanse med 35 skolepoeng og gjennomsnittskarakter 3 i norsk (393 timer) og 4 i matematikk (224 timer). Søkere med gjennomsnittskarakter 3,00 og 3,99 i matematikk kan delta på forkurs før studiestart for å dekke kravet til karakteren 4. Informasjon om gjennomføring og påmelding til forkurset finner du på samordna opptak sine sider.

Du dekker også karakterkravet i matematikk hvis du har bestått ett av følgende programfag: S1, S2, R1 eller R2. Dersom du ønsker matematikk som fag 2 på studieretninger i språk og samfunnsfag, må du oppfylle opptakskravene for studieretning realfag, se nedenfor.

Studieretninger i språk og samfunnsfag er adgangsregulerte. Studieplasser totalt: 100.

Studieretninger med realfag:
Generell studiekompetanse med 35 skolepoeng og gjennomsnittskarakter 3 i norsk (393 timer). I tillegg kommer følgende krav:

Matematikk R1 (eller Matematikk S1 og S2) + R2 og i tillegg enten

 • Fysikk 1 + 2 eller
 • Kjemi 1 + 2 eller
 • Biologi 1 + 2 eller
 • Informasjonsteknologi 1 + 2 eller
 • Geofag 1 + 2 eller
 • Teknologi og forskningslære 1 + 2

Disse tilleggskravene gjelder også om du ønsker å ta matematikk som fag 2 i studieretninger i språk og samfunnsfag.

Rangeringsregler ved opptak vil være karakterpoeng på grunnlag av vitnemål fra de tre årene i videregående skole.

Studieretninger i realfag er ikke adgangsregulerte.

Studenter som er tatt opp på utdanningen, kan søke innpass av relevante emner med bestått eksamen. Innpass kan gis under forutsetning av at alle krav til progresjon og emner tilfredsstilles.

Anbefalte forkunnskaper i språk:
Studentene som ønsker å ta engelsk bør ha forkunnskaper i engelsk som svarer til Vg2 og Vg3. Studenter som ønsker å ta russisk, spansk og tysk bør ha forkunnskaper tilsvarende Vg2.

Politiattest og skikkethetsvurdering:
Søkere som tas opp på lektorutdanningen, må legge frem politiattest, jamfør Forskrift om opptak til høyere utdanning, Kapittel 6. Det foretas skikkethetsvurdering av studenter i alle deler av utdanningen, både på universitetet og ved praksisskolen, i henhold til Forskrift om skikkethetsvurdering i høyere utdanning. Skikkethetsvurdering utføres som en helhetsvurdering av studentenes faglige, pedagogiske og personlige forutsetninger for å kunne fungere som lærer.

Søknadsfristen er 15. april for søkere med generell studiekompetanse. Det er ikke mulig så søke opptak på grunnlag av realkompetanse.

 

Studentene skal gjennom utdanningen få erfaring med profesjonsrelevante undervisnings- og arbeidsformer.

 • Forelesninger og refleksjoner omkring utvalgte temaer
 • Individuelle faglitteraturstudier knyttet til konkrete problemstillinger og prosjekt
 • Ulike tekstproduksjoner og oppgaveskriving som metode for læring herunder også bacheloroppgave og masteroppgave
 • Ulike digitale undervisnings- og læringsformer
 • Praksis
 • Presentasjoner og andre framlegg for medstudenter med respons
 • Ulike andre aktivieter i grupper

Eksamensformene vil variere mellom skoleeksamen, hjemmeeksamen, mappeksamen, muntlig eksamen eksamen, praktisk eksamen, bacheloroppgave/semesteroppgave og mastergradsoppgave. Det gis bokstavkarakteren A - F (F er ikke bestått) eller bestått/ ikke bestått. Muligheten for kontinuasjonseksamen er oppgitt i de ulike emnebeskrivelsene. Se hver enkelt emnebeskrivelse for nærmere informasjon.

Praksisopplæringen er obligatorisk og omfatter 100 dager praksis. Studentene skal møte elever både på grunnskolens ungdomstrinn og i videregående opplæring. Praksis er spredt over hele studieløpet. I praksisstudiet blir studentene kjent med de krav og utfordringer som stilles til læreren. Studentene skal prøve ut, bearbeide og utvikle sine faglige og didaktiske kunnskaper.

Gjennomføringen av praksis skjer til vanlig ved skoler universitetet har partnerskapsavtale med. Rektor og koordinator ved praksisskolen er ansvarlig for organiseringen av praksisopplæringen, mens praksislærer har ansvar for selve gjennomføringen. Universitetslærere har ansvar for den oppfølgingen som skal gjøres fra universitetet.

Praksisskolen/praksislærer skal gjennom veiledning og oppfølging bidra til utvikling av studentenes profesjonsfaglige kompetanse i samarbeid med lærerne på universitetet. Krav til studentenes kvalifikasjoner i praktisk-pedagogisk arbeid, og evne til refleksjon i tilknytning til dette, skal ha tydelig progresjon fra den ene praksisperioden til den neste.

Både praksis, samt for- og etterarbeid knyttet til praksis, må være bestått for at studenter kan fremstille seg til avsluttende eksamen. Ved ikke bestått i praksis i en praksisperiode, kan denne bare tas om igjen en gang. Dersom det også da blir vurdert til ikke bestått, må studenten slutte på lektorutdanningen.

Praksisstudiet er nærmere beskrevet i egne emnebeskrivelser.

Undervisnings- og eksamensspråk er norsk og de respektive språkene i fremmedspråksfagene. Målform ved skriftlig eksamen: Se bestemmelser om bruk av bokmål og nynorsk til eksamen i beskrivelsene av de enkelte emnene.

Oppnådd mastergrad kan kvalifisere til å søke opptak til ph.d.-utdanning. For mer informasjon om ph.d.-utdanninga ved Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning, se www.uit.no/hsl/phd.

Delstudier i utlandet gjør deg ekstra attraktiv på arbeidsmarkedet!

Utenlandsopphold gir deg bedre språkkunnskaper, unike opplevelser og internasjonale erfaringer.

Lektorprogrammet trinn 8-13, studieretning nordisk, åpner for utenlandsopphold i syvende semester og blant UiTs mange utvekslingsavtaler anbefaler vi spesielt disse:

Det er mulig å få støtte fra NORLIKS om du reiser til en av disse institusjonene. Emnene du skal ta ved det utenlandske lærestedet må godkjennes før du reiser.

Informasjon om søknadsfrister, stipensmuligheter, etc. finner du her.

For nærmere informasjon om utveksling/utenlandsopphold, se fakultetets nettsider om internasjonalisering eller kontakt internasjonal koordinator ved fakultetet

 

Foreløpig ikke tilgjengelig